היחידה ללימודי שפות מציעה קורסים ברמות טרום-בסיסי, בסיסי, מתקדמים א' ומתקדמים ב'. מטרת הקורסים היא להקנות לסטודנט כישורים בהבנת הנקרא באנגלית בד בבד עם כישורים אקדמיים נוספים שיאפשרו לסטודנט לסיים את חובותיו האוניברסיטאיות לשפות זרות וגם לתפקד באופן מוצלח בעולם האקדמי והמקצועי.

תלמיד שנה א' לתואר הראשון באוניברסיטה החייב בלימודי אנגלית כשפה זרה (על-פי מבחן המיון - ראה סעיף ד' להלן) נדרש לסיים את לימודיו בקורסי אנגלית ולהגיע לציון "פטור" תוך שנה ממועד תחילת לימודיו באוניברסיטה (פרק זמן זה יחושב עפ"י לוח השנה הקלנדרית). יש יחידות שבהן ניתנת האפשרות להגיע לפטור תוך שלושה סמסטרים. על כל תלמיד לבדוק זאת בידיעון הפקולטה בה הוא לומד.

תלמיד המחליף חוג לימודים חייב להגיע לרמת "פטור" בפרק זמן שלא יעלה על משך הזמן הנדרש לפטור על ידי היחידה אליה עבר משנת התחלת לימודיו באוניברסיטה.

יוצאים מכלל זה: עולים חדשים מארצות שאינן דוברות אנגלית. אלה מביניהם שלא הגיעו לרמת המינימום ישתתפו בקורסים מתאימים ויהיה עליהם להגיע לרמת "מתקדמים א'" עד תחילת השנה השנייה ללימודיהם ולרמת "פטור" עד תחילת השנה השלישית. ועדת ההוראה הפקולטטית רשאית לאשר לתלמידים הנ"ל (הן לתלמידי התואר הראשון והן לתלמידי התואר השני) דחייה בהשגת רמת "פטור", על בסיס אישי, כל מקרה לגופו של עניין.

      לגבי תנאי קבלה לתואר שני, יש להתעדכן באתר המרכז למירשם.https://go.tau.ac.il/m.a_admissions 

תלמיד, אשר ע"ס לימודיו הקודמים, התקבל לשנה ב' באוניברסיטה חייב להגיע לרמת "מתקדמים ב'" לפני תחילת לימודיו באוניברסיטה, ולרמת "פטור" בתום הסמסטר הראשון ללימודיו.

תלמיד כנ"ל המתקבל לשנה ג' חייב להגיע לרמת "פטור" באנגלית לפני תחילת לימודיו באוניברסיטה.

תלמידי התואר השני, בעלי תואר משלוחות של אוניברסיטאות מחו"ל וכן בעלי תואר מחו"ל ממדינה ששפת ההוראה בה אינה אנגלית חייבים להיבחן בבחינת אמי"ר לקביעת רמתם באנגלית. מי שלא יגיע לרמת פטור בבחינה זו חייב בלימודי אנגלית על-פי הרמה אליה סווג.

הכללים הנ"ל הינם כללי מינימום והפקולטה רשאית לקבוע כללים מחמירים מאלה.

פטורים מלימודי אנגלית כשפה זרה:

(1) בעלי ציון "פטור" שהושג בבחינה הפסיכומטרית או בבחינת אמי"ר/אמיר"ם .

(2) בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" מישראל או בעלי תואר זהה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל או בעלי תואר BEd, BTec ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל, או בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" ממוסד מוכר בחו"ל, המצוי בארץ דוברת אנגלית, ששפת ההוראה בו אנגלית. פטור זה אינו תקף לגבי שלוחות בישראל של מוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל לרבות שלוחות מחו"ל של מוסדות ששפת ההוראה בהם אנגלית ..

3) תלמידים שלמדו שנתיים לפחות - ברמה תיכונית (כיתות י"א-י"ב) או ברמה על-תיכונית - בארץ דוברת אנגלית ועמדו בהצלחה בבחינות באנגלית במוסד בחו"ל אשר שפת ההוראה בו היא אנגלית בלבד.

(4) תלמידים שסיימו בהצלחה במסגרת שנת לימודים מלאה בטכניון או באוניברסיטה בארץ קורס המעניק "פטור" באנגלית בציון 60 לפחות (לתלמידי מדעי הרוח וביה"ס לחינוך - בציון 70 לפחות) במסגרת שנת לימודיהם במוסד זה, בתנאי שהקורס הוכר ע"י היחידה ללימודי שפות באוניברסיטת תל-אביב. תלמידים אלה חייבים להמציא למזכירות היחידה רשומת לימודים שנתית ואישור מטעם היחידה לאנגלית כשפה זרה, מהמוסד שבו למדו, ובו יצוינו רמת הקורס, מועד הקורס והציון הסופי.

לבירור תנאי ההכרה בפטור לתלמידי האוניברסיטה הפתוחה, נא לפנות למזכירותהיחידה ללימודי שפות.

הערות:

מועמדים אשר קיבלו "פטור" ע"ס בחינה או קורס בודד בלבד באוניברסיטה או במוסד אחר להשכלה גבוהה, אינם פטורים מלימודי אנגלית כשפה זרה באוניברסיטת ת"א.

הכרה בקורסים כאמור בסעיף 4 כפופה ל"נוהל התיישנות לימודים לתואר ראשון".

מבחן המיון

(1) מבחן המיון הוא חלק מבחינת הכניסה הפסיכומטרית. ניתן להבחן גם בנפרד בבחינת אמי"ר (ובחינת אמיר"ם) ואת האישור המקורי של תוצאת הבחינה הממוחשבת יש להעביר ליחידה ללימודי שפות, באמצעות המרכז הארצי לבחינות.

מבחן המיון מסווג לשש רמות: טרום בסיסי, בסיסי, בסיסי 2, מתקדמים א', מתקדמים ב' ופטור.

(2) תוצאות המבחן באנגלית נשלחות לבית הנבחנים בדואר על-ידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. מועמד חייב לברר את הרמה שאליה סווג בבחינה כדי לא לאחר את מועד הרישום לקורסים.

מועמד שלא ניגש למבחן המיון לא יוכל להשתתף בקורסי היחידה.

(3) משך תקפות מבחן המיון באנגלית זהה למשך תקפות המבחן הפסיכומטרי (עשר שנים). מועמד או תלמיד, שנבחן יותר מפעם אחת, התוצאה הטובה יותר תקבע את רמתו באנגלית.

(4) תלמיד ששלטונות האוניברסיטה אישרו חידוש לימודיו לתואר ראשון לאחר הפסקת לימודים בת חמש שנים או יותר, חייב להבחן בבחינת מיון לפני חזרתו ללימודים ולהגיע לרמת "מתקדמים ב'" לפחות.

הרמה באנגלית בהתאם לציון בבחינת המיון:

פסיכומטרי/ אמיר"ם/אמי"ר

הרמה באנגלית

50-69 

טרום בסיסי א'*

70-84 

טרום בסיסי ב'

85-94 

99-95 

  

בסיסי 1

בסיסי 2

119-100

מתקדמים א'

133-120

מתקדמים ב'

134+ 

פטור

* לנכשלים יתקיימו קורסים ברמות טרום בסיסי א' וטרום בסיסי ב', ראה פרטים בהמשך.

קורסים בשפה האנגלית

קורסים ברמות טרום בסיסי, בסיסי ובסיסי 2

קורסים אלה יתקיימו בעונת לימודי הקיץ בלבד או לפי דרישת קבוצות.

קורסים ברמת "מתקדמים א"

קורס סמסטריאלי, 4 שעות שבועיות, פעמיים בשבוע.

בעונת לימודי הקיץ, 4 שבועות, 3 פעמים בשבוע (12 שעות שבועיות)

קורסים ברמת "מתקדמים ב'"

התלמיד חייב ללמוד במקביל ללימודיו ולהגיע לרמת "פטור" בהתאם לדרישות הפקולטה בה הוא לומד. תלמידי משפטים אינם יכולים להשלים את חובתם באנגלית במהלך הקיץ.

ציון עובר: 60 ומעלה; תלמידי מדעי הרוח ותלמידי ביה"ס לחינוך: 70 ומעלה.

מספר מצומצם של קורסי "מתקדמים ב'" מתקיימים בעונת לימודי הקיץ (12 שעות שבועיות) - בתשלום. הקורס יתקיים במחזור שני בלבד.

לידיעתכם ,ביחידה מתקיים קורס אנגלית ברמת "מתקדמים ב'" למטרות אקדמיות בנושא "איכות הסביבה".  נושאי הקורס יכללו היבטים על שמירת הטבע וכדור הארץ לדורות הבאים, גורמים למשבר הסביבתי, אובדן שטחים והרס משאבי טבע. בקורס יינתן דגש על אסטרטגיות קריאה, העמקת הידע והשליטה באוצר מילים רלוונטי, וניתוח טקסטים אקדמיים תוך שיפור מיומנויות בשפה האנגלית בכתיבה ודיבורהקורס מיועד לכל הפקולטות.

כמו כן, מתקיים קורס אנגלית ברמת "מתקדמים ב" "חוצה דיציפלינות בין תחומי - מיועד לכל הפקולטות עם התמקדות במדעים מדויקים, הנדסה, רוח ואומנויות

קורסי כתיבה מדעית לתלמידי מחקר

הקורסים מיועדים לרכישת מיומנות הכתיבה המדעית באנגלית. כמו-כן מיועדים קורסים אלה לתלמידים המבקשים להגיש את עבודת המחקר שלהם באנגלית.

קורסי כתיבה מדעית לתלמידי מחקר ניתנים לפי התמחות בפקולטות השונות. הקורס מורכב מהוראה פרונטלית ומהדרכה אישית.

לקבלת מידע נוסף נא לפנות למזכירת דוקטורנטים בפקולטה בה הנך לומד.

קיימת אפשרות לפתיחת קורסים באנגלית עסקית וקורסים נוספים

* קורסי הקיץ כרוכים בתשלום נוסף לשכר הלימוד הרגיל. הרישום לקורסים אלה מתקיים במזכירות היחידה. 

רשימת קורסים - סמסטר א'

רשימת קורסים - סמסטר ב'

  

המרכז למצוינות אקדמית בשפות

המרכז למצוינות אקדמית בשפות,ביחידה לשפות זרות באוניברסיטת תל אביב,מזמין אתכם לשפר את הכישורים שלך באנגלית ובשפות נוספות, תוך התמקדות בצרכים של התלמיד: כתיבה, קריאה, דיבור ושמיעה למטרות אקדמיות ומקצועיות.

אנו מציעים מפגשים פרטניים, עם חונכים מנוסים ומקצועיים, בסביבה ידידותית ותומכת. במהלך המפגשים, החונכים שלנו יתייחסו לנקודות החזקה ולאתגרים שעמם אתה מתמודד ויסייעו לשפר את העבודה האקדמית שלך בכל רמה.