המכון לחקר תולדות יהדות פולין ויחסי ישראל-פולין והמרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין-גורן מבקשים למחות בתקיפות על התיקון לחוק הפולני כפי שהתקבלה על-ידי ממשלת פולין, בישיבתה לקראת יום השואה הבינלאומי של שנת 2018 ואושרה על ידי נשיא פולין.

התוספת הנוכחית לחוק מגדירה כל התייחסות פומבית "בניגוד לעובדות היסטוריות" כי האומה הפולנית או המדינה הפולנית היו אחראים ו/או שותפים באחריות לפשעים שבוצעו על ידי גרמניה הנאצית בתקופת השואה, כעבירה פלילית שעונשה עד שלוש שנות מאסר.

זהו ניסיון מוצהר להגביל את המחקר וההוראה של התחום, ולטשטש את המציאות המורכבת שהתקיימה בתקופת השואה. אמת הדבר כי שואת יהודי אירופה נובעת בראש ובראשונה מהאידיאולוגיה הרצחנית של גרמניה הנאצית ומהאופן בו יושמה בפועל התכנית 'לפתרון הסופי'. במסגרת זו, ולצד פעולות רצחניות רבות, הקימו הגרמנים על אדמת פולין הכבושה את מחנות ההשמדה. בה בעת, המחקר הנוכחי, המבוסס על תשתית תיעודית רחבה, מעיד גם על חלקם של פולנים - מכל שכבות האוכלוסייה - באסונם של היהודים.

התיקון לחוק נועד לקדם אווירה ציבורית, אשר תמנע בחינה ביקורתית ומאוזנת של היחסים המורכבים שהתקיימו בין יהודים ופולנים בתקופת השואה. החרגת פעילות מדעית מענישה במסגרת החוק, אינה מבטלת את הסכנות הגלומות בחוק. יתרה מכך, התיקון לחוק מעמיד בסכנה מיוחדת חוקרים צעירים - סטודנטים לתואר השני והשלישי - אשר עלולים לחשוש מדיון מעמיק וגלוי בתיעוד אליו הם נחשפים. כמי שאמונים מזה שנים על חקר והוראת תולדות יהודי פולין לדורותיהם כמו גם על חקר והוראת יחסי מדינת ישראל ופולין, וכמי שנמצאים בקשר הדוק עם עמיתים ותלמידי מחקר מפולין - אנו רואים בחוק זה פגיעה ממשית בחופש האקדמי.


The Goldstein-Goren Diaspora Research center and the Institute for the History of Polish Jewry and Israel-Poland Relations within Tel-Aviv University wish to protest vigorously the amendment to the Polish Law as approved by the Polish government in its meeting prior to the International Memorial Holocaust Day of 2018 and approved by the Polish president.

The current addition to the law defines any public reference "contrary to historical facts" that the Polish nation or state was responsible and / or responsible for crimes committed by Nazi Germany during the Holocaust as a criminal offense punishable by up to three years in prison.

This is a declared attempt to limit the research and teaching of the field, and to blur the complex reality that existed during the Holocaust. It is true that the Holocaust of European Jewry stems first and foremost from the murderous ideology of Nazi Germany and from the manner in which the plan for the "Final Solution" was implemented. In this framework, and along with many murderous acts, the Germans established the extermination camps on occupied Polish soil. At the same time, the present study, based on a broad documentary infrastructure, also attests to the role played by Poles of all sectors of the population in the tragedy of the Jews.

The amendment was intended to promote a public atmosphere that would prevent a critical and balanced examination of the complex relations between Jews and Poles during the Holocaust. The exclusion of disciplinary scientific activity within the framework of the law does not eliminate the dangers inherent in the law. Moreover, the amendment even puts young scholars at risk - graduate students and third-degree students - that may fear a deep and open discussion of the documentation they are exposed to. As those who for years have been entrusted with researching and teaching the history of Polish Jewry throughout the generations, as well as studying and teaching the relations between the State of Israel and Poland, and those who are in close contact with colleagues and research students from Poland, we see this law as a real violation of academic freedom.


Instytut Historii Żydów Polskich i Stosunków Izraelsko-Polskich oraz Centrum Badań nad Diasporą im. Goldsteina-Gorena na Uniwersytecie Telawiwskim, pragną wyrazić zdecydowany sprzeciw wobec nowelizacji ustawy o IPN przyjętej przez parlament Polski na posiedzeniu w przeddzień Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu w roku 2018, a następnie zatwierdzonej przez Prezydenta RP.

Obecna nowelizacja ustawy definiuje każde publiczne i “wbrew faktom” przypisywanie Narodowi lub Państwu Polskiemu odpowiedzialności i/ lub współodpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez nazistowskie Niemcy w okresie Holocaustu, jako przestępstwo podlegające karze pozbawienia wolności do lat trzech.

To zdecydowana próba ograniczenia badań naukowych i edukacji w tej dziedzinie oraz zamazania złożonych realiów okresu Zagłady. To prawda, że Zagłada europejskich Żydów jest w pierwszej kolejności wynikiem zbrodniczej ideologii nazistowskich Niemiec i sposobu w jaki wdrożono program “ostatecznego rozwiązania”. W jego ramach, oprócz licznych zbrodniczych działań, Niemcy utworzyli na terenie okupowanej Polski obozy zagłady. Jednocześnie, obecne badania naukowe, oparte na szerokiej bazie dowodowej, świadczą o tym, że Polacy - ze wszystkich warstw społecznych - mieli swój udział w tragedii Żydów.

Nowelizacja ustawy ma na celu promowanie atmosfery społecznej, która uniemożliwi krytyczne i wyważone zbadanie złożonych relacji pomiędzy Polakami a Żydami w okresie Zagłady. Wykluczenie, na mocy ustawy, działalności naukowej jako nie podlegającej karze, nie eliminuje zagrożeń związanych z tym prawem. Co więcej, nowelizacja wystawia na szczególne niebezpieczeństwo młodych naukowców - magistrantów i doktorantów - mogących obawiać się otwartej i głębokiej dyskusji na temat dokumentów, do których mają dostęp. Jako osoby od lat odpowiedzialne za badania i edukację w zakresie historii Żydów polskich, jak również stosunków izraelsko-polskich, pozostające w bliskiej relacji z kolegami i studentami prowadzącymi badania z Polski, widzimy w tej ustawie prawdziwy cios w wolność akademicką.