הורדת הגיליון

 download square


 מאמרים

רקדנים קדומים (ארץ ישראל 1200 - 600 לפנה"ס)עקבותיו של הריקוד בארכיאולוגיה / בתיה שכטר

הריקוד הוא אמנות המתקיימת על פני זמן ואינה מותירה עקבות מוחשיים כלשהם, ולפיכך חקר הריקוד בממצא הארכיאולוגי נשען על עדויות משניות בלבד. באמנות העתיקה יש תיעוד חזותי לריקוד, אך מאחר שלא נשתמרה מסורת חיה מתקופה זו, זיהוי הרקדנים נשען על הנחיות הנגזרות הן מהגדרת הריקוד בימינו אנו והן על הבנת הסגנון האמנותי שהיה נהוג בזמן הממצאים. המאמר דן באמות מידה לזיהוי הרקדנים, סוקר טיפוסי ריקוד בממצאים מארץ ישראל (600-1200 לפנה"ס) ומציג כמה מסקנות בדבר תפקידו של הריקוד בתקופה הנחקרת.

pdf

עקבות של תרבות בייצוגים חזותיים של תנועה / שלומית עופר ובילי עילם

מאמר זה עוסק במקומן של מוסכמות תרבותיות בתהליך הסמלה שביצעו ילדות בכיתה ד. ארבע קבוצות של תלמידות השתתפו במחקר ממושך שנשען על גישת האוריינות התנועתית ובחן את מאפייניהם של ייצוגי תנועה שפיתחו הילדות באופן עצמאי (עופר, 2009). מהמחקר עולה שהבחירה באופני ההסמלה – בעיצוב הסימנים, באופן ארגונם ובדרכי הצבתם על גבי הדף – נשענה במידה רבה על מוסכמות תרבותיות של שפות ייצוג קיימות, אגב שילובן עם ביטויים של תרבות מקומית ועם רעיונות ייחודיים המעידים על יצירתיות ופרשנות אישית. מאחר שאין בתחום זה שפת ייצוג המוכרת למשתתפות, המחקר מחדד את ההבנה בדבר מעורבותם והשפעתם של מרכיבים מהתרבות הסובבת בעיצוב אופני חשיבה וייצוג של מידע.

pdf

על גוף סמלי וגוף פיזי: ייצוגיות וחריגות בשדה המחול העממי הישראלי / דינה רוגינסקי

 המאמר מציג באופן סוציו-היסטורי ואתנוגרפי את מופעי הגוף והגופניות הישראלית לאורך התפתחותה של תנועת המחול העממי הישראלי, מראשיתה בשנות הארבעים ועד ימינו. המאמר מתמקד במגוון מופעיו של הגוף הישראלי המוכל בתנועת המחול העממי הישראלי, כשמופעים אלו נעים על פני רצף מהייצוגי אל החריג. בקצהו האחד נמצאות להקות הייצוג כביטוי לדימוי הצברים יפי התואר וקלי התנועה, ובתוך כך נסב הדיון על חיילים רוקדים בזמן מלחמת העצמאות. בקצה השני נמצאים רקדנים בעלי מומים או חריגויות אחרות, ובראשם נכי צה"ל. הדיון התיאורטי עוסק בהבחנה בין גוף סמלי לגוף פיזי ובסוכנוּת שמקדמות הקבוצות החריגות כדי לחבור לגוף העל הסמלי. לטענתי, המחול העממי הישראלי מאפשר קבלה של גופים חריגים, כל זמן שאלו מאמצים את עקרונות הפעולה הערכיים של גוף העל הלאומי הקולקטיבי. לשם כך מודר הגוף הפיזי (יכולת הביצוע והתנועה) למעמד משני בשדה, ובמקומו עולה חשיבותו של הגוף הסמלי ושל לגיטימיות ההשתייכות של קבוצות לתרבות הישראלית.

pdf

חיקוי של ריקוד, ריקוד כחיקוי: כניסת הגוף הנכה למעגל הרוקדים / נילי ברויאר

מאמר זה בוחן בביקורתיות את הסימון התרבותי המייצר דה-לגיטימציה לריקוד מתוך כיסא גלגלים. נפרש בו מהלך תיאורטי שפורט על הנימים העדינים של הפוליטיקה של הגוף ושל הייצוג. במוקד המאמר ניצב המתח שבין נכות ובין ריקוד כפי שהוא מתעצב בתרבות המערבית בכלל ובחברה הישראלית בפרט. המחקר משתייך ללימודי מוגבלות כשדה ביקורתי ובינתחומי הבוחן את הנכות כתופעה חברתית-תרבותית. תהליך המחקר כלל תצפית משתתפת בחוג לריקודי עם בכיסאות גלגלים, ועם המעבר שלי לכיסא הגלגלים התגבשה שיטת המחקר לאוטואתנוגרפיה, המובאת בגוף ראשון. בניסיון להתחקות אחר סימונים שהפעלתי אני ושאחרים הפעילו עליי, זוהה מנגנון המרוקן את הגוף הנכה מריקוד ומלביש עליו מסכה של ריק-קוד. בד בבד נבדקו תהליכים של השתנות ומשא ומתן על הסימון.

pdf

אִימון לאמוּן: פעולות אלתור בריקוד בשעורי כוריאוגרפיה במגמות מחול בבתי ספר תיכוניים בישראל / יעל נתיב

מאמר זה בוחן את פעולותיו של הגוף הרוקד היוצרות אמון חברתי בשיעורי אלתור ויצירה בקרב נערות במגמות מחול בבתי ספר תיכוניים בישראל. תיאורטית, המאמר מתמקם בזירה הפנומנולוגית ומבקש לבדוק את הבסיסים הגופניים האקטיביים של פעולות חברתיות ולשאול: מה הגוף עושה? ליתר דיוק, המאמר יבדוק באילו אופנים פעיל הגוף הרוקד, כיצד הוא מבנה אמון, איזה סדר מוסרי ומגדרי הוא מייצר, וכיצד הוא מעצב את העולם החברתי של הפועלות בו. טענתי היא שהגוף המאלתר פועל בתנאים של סיכון-אמון, ואלה מאפשרים לו להיות שותף בעיצוב העולם החברתי מתוך פעולתו הפיזית. תפיסה זו מאתגרת את התפיסות הסוציולוגיות המבניות, הנוטות לראות בגוף אובייקט סביל ואתר שעל גבו נרשמת התרבות. מתוך הנחה שפעולה המייצרת אמון היא פעולה בסיסית בהבניה של מערכות יחסים מוסריות, ובהסתמך על ניתוח תצפיות וראיונות, המאמר דן באופנים שבהם הגוף הרוקד משתתף באריגתה של אתיקה חברתית המושתתת על הדדיות ואחריות; בדרכים שבהן הופך האמון המגולם בגוף לערך חברתי יסודי המאזן את הסיכונים המרחפים מעל לקולקטיב הקבוצתי; ובהיבטים מגדריים ובית ספריים של פרקטיקות גופניות אלו.

pdf

על ריקוד וגוף כבית: חוויתן של מורות לריקוד / הודל אופיר

מאמר זה מבוסס על מחקר אתנוגרפי שנערך בקרב מורות לריקוד בישראל. הוא מתמקד במוטיב שעלה בראיונות עם המורות, שבהם דיברו על ריקוד, סטודיו או גוף (ופעמים רבות במשורג) כבית. המאמר מתחקה אחר הקשרים האפשריים בין ריקוד, גוף ובית ומנסה לשרטט את החוויה המשתקפת מהם. הטענה הרחבה המובעת בו היא שמורות לריקוד מציגות את הבית כניגוד וכחלופה למציאות חברתית מסחרית, אינסטרומנטלית, היפר-רציונלית וממוסדת. הבית נבנה או ממומש על ידן בשלוש דרכים: עיצוב גמיש ואישי של מרחב וזמן; פעולות גוף יוצרות-משמעות; ושמירה על גבולות הסטודיו ויצירת מקום פרטי. כל אחת מדרכי הפעולה הללו שזורה במאמץ רפלקסיבי, הבא לידי ביטוי בסיפור שמספרות המורות לעצמן על עיסוקן. חלק הארי של המאמר בוחן ומנתח את הדרכים הללו ושוזר בהן את הפרקטיקה של הסיפור הרפלקסיבי. בתוך כך עולה הטענה שנשים שבות לבית עם יכולת להתערב בו ולשנות בפעולותיהן את מושג הבית הכללי, המובן מאליו.

pdf

מבטים מצטלבים: יחסי גומלין בין מבצעים וצופים בטטריס (2006) של נועה דר / הניה רוטנברג

מופע המחול טטריס (2006) של הכוריאוגרפית נועה דר והאמנית הפלסטית נטי שמיע-עפר מזמן שדה ראייה ייחודי להתבוננות בריקוד. חדירת הצופים לתוך מרחב המופע מאתגרת את דרכי ההסתכלות המסורתיות ואת המוסכמות הנלוות אליהן. חשיפת הצופים והמבצעים למבטו הפולשני של הזולת יוצרת דיאלוג שמתהווה באמצעות המבט ומבוסס על מושג הכוח הנע בין שני קצוות – מבצעים וצופים. דרך פילוסופיית המבט של ז'אן פול סרטר, המתארת את היחסים בין סובייקט לאובייקט בתוך ההוויה האנושית, תיבחן ההתרחקות מהמסגרת המסורתית של התבוננות ואת השפעת האינטראקציה בין התבוננות ומבט ובין מרחב מופע ייחודי על החווייה האסתטית.

pdf

ביקורות ספרים

רב-קוליות ושיח מחול בישראל/ בעריכת הניה רוטנברג ודינה רוגינסקי

ליאורה מלכא ילין

עמודים: 419-422

 

מחול כאמנות במה: אסופת רשימות על מחול מ-1581 ועד ימינו/ בעריכת סלמה ג'ין כהן, וטרפסיכורה בסניקרס: מחול פוסט- מודרני/ מאת סאלי ביינס

יעל נתיב

עמודים: 423-427

 

על הריקוד/ מאת סטפן מלרמה ופול ולרי

זלי גורביץ'

עמודים: 429-433

 

לרקוד קרוב לגוף

טל כוכבי

אפילוג לגיליון המיוחד

עמודים: 433-441

 

מחקר נרטיבי: תיאוריה, יצירה ופרשנות / מאת רבקה תובל-משיח ודניאלה ספקטור-מרזל (עורכות

הילה העליון

עמודים: 443-445

 

Wired Youth: The Social World of Adolescence in the Information Age

אורלי בנימין

עמודים: 446-448

 

Being Indian, Being Israeli: Migration, Ethnicity and Gender in the Jewish Homeland / by Maina Chawla Singh

דבורה ברנשטיין

עמודים: 449-451

 

תראו אותי / מאת עמיה ליבליך

נפתלי שם טוב

עמודים: 452-455

 

Community Genetics and Genetic Alliances: Eugenics, Carrier Testing and Network of Risk / by Avivad E. Raz

יעל השילוני-דולב

עמודים: 456-459

 

נראות בהגירה: גוף, מבט, ייצוג / בעריכת עדנה לומסקי פדר ותמר רפפורט

דליה לירן-אלפר

עמודים: 460-462

 

הפרטה ומסחור בחינוך הציבורי בישראל / בעריכת אורית איכילוב

ג'וליה רסניק

עמודים: 463-466

 

דיאלוג חשוף: יהודים וערבים במפגש / מאת מיה כהנוב

עמליה סער

עמודים: 467-469

 

ניצבים בקדמת הבמה: מחאה, חגיגה וחתרנות בתאטרון הקהילתי / מאת שולמית לב-אלג'ם

נפתלי שם טוב

עמודים: 470-472

 

רפואה משלימה והשבת הקסם לעולם / מאת יעל קשת

יוסי לוס

עמודים: 473-475

כניסה למנויים

מתוך: על האש: בשר, כוח, מרחב ולאומיות בגן סאקר ביום העצמאות הישראלי / ניר אביאלי, גיליון יד מס' 1.

מתוך: על גוף סימלי וגוף פיזי ייצוגיות וחריגות בשדה המחול העממי והישראלי / דינה רוגניסקי, גיליון יג מס' 2.

מתוך: רקדנים קדומים: עקבותיו של הריקוד בארכיאולוגיה של ארץ ישראל, 600-1200 לפנה"ס / בתיה שכטר, גיליון יג מס' 2.

מתוך: רקדנים קדומים: עקבותיו של הריקוד בארכיאולוגיה של ארץ ישראל, 600-1200 לפנה"ס / בתיה שכטר, גיליון יג מס' 2.

מתוך: חיזיון ראווה של כוח ממסדי בצומת שבין גזע למגדר / נועה חזן, גיליון יד מס' 2.

מתוך: גלובליזציה, שייכות וקהילת מהגרי העבודה האפריקאים בתל אביב-יפו / אילן ויזל וטובי פנסטר, גיליון ח מס' 2.

מתוך: על גוף סימלי וגוף פיזי ייצוגיות וחריגות בשדה המחול העממי והישראלי / דינה רוגניסקי, גיליון יג מס' 2.

מתוך: רקדנים קדומים: עקבותיו של הריקוד בארכיאולוגיה של ארץ ישראל, 600-1200 לפנה"ס / בתיה שכטר, גיליון יג מס' 2.