מאמרים:

שפתרבות ומיניות לשונית בקרב נערות המעורבות בזנות / יעלה להב רז

רצון המת – שלושה מקרי מבחן ישראליים / יעל השילוני-דולב, דפנה הקר וחגי בועז

מכונת המגורים: לקראת מודרניות אלטרנטיבית / הדס שדר וחיים יעקובי

'מלחמה ללא כדורים': ההיסטוריה של האלימות בכדורגל הישראלי / אמיר בן פורת

יום שישי, שתיים וחצי בצהריים: אתניות, מעמד ומגדר בחוג לריקודים קווקזיים / מיכל קרומר נבו

חישוב והתחשבות: משא ומתן בקרב הורים ומתבגרים צעירים בענייני צרכנות / שוש דוידסון

ההתחדשות החברתית של המוסיקה הפופולארית הדתית-יהודית בישראל / נסים לאון

ביקורות ספרים

SHEDERSHEDER3

 

 להורדת הגיליון המלא


 download square 


 מאמרים


אף שנכתב בהרחבה על אודות השימוש של תתי-תרבויות שונות בשפה, אין כמעט התייחסות לשימושים השונים הנעשים בשפה ובהטיותיה על ידי אוכלוסיות המעורבות בזנות. במאמר זה אבקש להוסיף לידע הקיים על זנות באמצעות בחינת הקשר שבין שפה, תרבות ומיניות בקרב נערות המעורבות בזנות בישראל. בהתבסס על מחקר איכותני, שבמסגרתו נעשתה עבודת שדה במשך שנתיים בקרב נערות המעורבות בזנות, מציג הדיון את "שפת הכוס": מיניות לשונית המהווה מרחב רב-משמעי ועדות לשונית לחוויות חייהן. במאמר אטען כי שפת הכוס היא שפתרבות ייחודית המכילה מגוון רחב של משמעויות מצטלבות, סותרות ומשלימות. מהניתוח עולה כי הצמצום הלקסיקלי המאפיין את שפת הכוס מגלם דווקא עושר מחשבתי רב – כזה שהופך את הנערות לווירטואוזיות לשוניות.

pdf


המאמר בוחן שלוש סוגיות שבמרכזן דילמות הקשורות למימוש רצון המת: תרומת איברים לאחר המוות, נטילת זרע מהמת וסכסוכי צוואה. המאמר מציע ניתוח סוציו-משפטי של מערכת הערכים לגבי כל אחת מהסוגיות הללו. מערכת זו משמשת מגוון בעלי סמכות משפטית –המחוקק, היועץ המשפטי לממשלה ובתי המשפט – בבואם להתוות מדיניות ואף להכריע בדבר גופו ורכושו של אדם לאחר מותו. ממצאי המחקר מלמדים כי המשפט הישראלי מייחס לכאורה חשיבות רבה לרצון המת. עם זאת, בחינתו של הנעשה בשדה הרפואי ובשדה המשפטי, מעבר לכללי המשפט הפורמלי, מגלה נטייה מתחרה של התעלמות מרצון המת והעלאת השערות בלתי מבוססות על רצונו, ומתן קדימות לרצון קרובי משפחתו שנותרו בחיים. דחיקת רצון המת והעדפת רצונם של בני משפחתו מבוססות על אידיאליזציה של יחסים משפחתיים, המתכחשת לאפשרות קיומם של קונפליקטים בתוך המשפחה ושל סתירות בין האינטרסים של המת לאינטרסים של הנותרים בחיים.

pdf


מאמר זה דן במושג המודרניות בהקשרו האדריכלי וביחס שבין האדריכלות של מכונת המגורים – היא שיכון המגורים – ובין הדיירים. על בסיס ראיונות, איסוף נתונים תכנוניים ואישיים, עבודת ארכיון ותיעוד ויזואלי מציג המאמר שלושה אופנים המשרטטים את המתח בין המודרניזם האדריכלי כחלק ממהלך הגמוני ובין הדיירים ה"מסורתיים", שלא "צלחו" את פרויקט המודרניות. על בסיס הממצאים והדיון התיאורטי נבקש לנסח את יחסי הגומלין בין מכונת המגורים ובין פעולותיהם של הדיירים, שיצרו במרחב הביתי מקום שלישי. מאמר זה נע בין הציר ההיסטורי-אדריכלי לציר החברתי-פוליטי, וכאן תרומתו הנוספת, שהרי גישה זו נעדרת לרוב מגוף הידע הקיים, שבו נהוג לבחון את שאלת הדיור והדיירים על פי תפיסה דיסציפלינרית יחידנית.

pdf


לכאורה יש סיבה של ממש לקשור את הכדורגל לאלימות: המשחק עצמו הוא אגרסיבי וקהלו, בעיקר בני השכבות הנמוכות, נוטה מסיבות שונות להתנהגות אגרסיבית, כאילו מצא מין את מינו. ברם, הסיבות לאלימות אינן טבועות במשחק עצמו וגם לא בקהל המסוים, אלא בפרמטרים תרבותיים ופוליטיים המעצבים את סביבת הכדורגל. המאמר הנוכחי בוחן את דפוסי האלימות בכדורגל הישראלי החל מחידוש משחקי הליגה בשנת 1949 ועד היום. נקודת המוצא היא תחום ההזדמנות ההיסטורי המסוים הזה והערכאה השלטת בו. לצורך המחקר מזוהים שני תחומי הזדמנות שונים זה מזה: שני העשורים הראשונים שבהם הערכאה השלטת הייתה הפוליטיקה, והעשורים האחרונים, החל משנות התשעים, שבהם שלטת הערכאה הכלכלית. לשוני בין שני התחומים הייתה השפעה מכרעת על דפוס האלימות בכדורגל: בתחום הראשון מצית האלימות היה השחקנים. בתחום השני מצית האלימות הוא קהל האוהדים. ההתמסחרות של הכדורגל הישראלי היא האחראית לשינוי בדפוס האלימות, אבל התנהגות הקהל מושפעת גם ממה שמתרחש בפוליטיקה הישראלית: הקונפליקט היהודי-פלסטיני הגיע למגרשי הכדורגל וייבא עמו סוג חדש-ישן של אלימות, אלימות מילולית-גזענית.

pdfמאמר זה בוחן את הבניית הזהות האישית והקולקטיבית בהקשר של אתניות, מעמד ומגדר כפי שהם באים לידי ביטוי בחוג לריקודים קווקזיים. המאמר מבוסס על תצפית משתתפת, על שיחות בלתי פורמליות ועל שאלונים בחוג המיועד לילדים ולבני נוער. החוג לריקוד מתואר כפרקטיקה תרבותית לגישור בין העבר להווה. הוא מצטייר כמוסד חברתי המשמש את הקהילה להתמקמות מחדש וליצירת נראות חיובית מול החברה הישראלית, ובה בעת גם כמוסד שמרני של פיקוח מגדרי. המאמר מתחקה אחר משמעויותיו של החוג עבור בני הקהילה בתפקידו כמרחב של מרפא לפצעי זהות אתנית, שנתפסת בחברה הישראלית כנחותה. כן נבחנות במאמר משמעויותיו הדיפרנציאליות של החוג עבור נערים ועבור נערות.

pdf


מאמר זה בוחן את האופן שבו הורים ומתבגרים צעירים בני 12–15 המתגוררים בפריפריה החברתית של ישראל נושאים ונותנים בענייני צרכנות. מטרת המאמר לאפיין את טבעה של האוטונומיה שילדים מפתחים באמצעות ויכוחים ומיקוחים עם הוריהם. מהמחקר עולה שהמתבגרים הצעירים נושאים ונותנים עם הוריהם מתוך ציפייה הדדית להתחשבות. התחשבות מהווה מעין מטבע שהמתבגרים תורמים למאמץ הפרנסה המשפחתי. בעברית, המילה "התחשבות" נגזרת מהשורש חש"ב, אשר לו משמעויות אחדות: מלבד המשמעות המקובלת של הפעלת שיקול דעת והתייחסות יש בו בעקיפין גם משמעות של חישוב. משמעות כפולה זו משקפת את המורכבות ואת ההיבטים הסמליים הכרוכים בשיקולי החליפין החומרי בין הורים למתבגרים. הילדים מרחיבים את עצמאותם באמצעות אינטראקציות בעלות היגיון שוק, באופן שמשנה את מאזן הכוחות בתוך המשפחה. טבעה של האוטונומיה שמתבטאת באינטראקציות המשא ומתן הללו מתאימה לתפיסת העצמיות שעולה מהמושג הפמיניסטי "אוטונומיה מתוך זיקה", מושג המתאר אוטונומיה שמתפתחת באמצעות אינטראקציות עם אחרים.

pdf


במאמר מוצגים קווים ראשונים לתיאורה ולניתוחה של התחדשות המוזיקה הפופולרית הדתית-יהודית בישראל. התפתחות זו אינה מבטאת רק מגמה מוזיקלית אלא גם מגמה חברתית. זו נקשרת בתמורות המתחוללות ביחסי דת וחברה בישראל עם הופעתן של תופעות מהותיות המבקשות לעצב מחדש את היחס למסורת הדתית היהודית, לא רק כמקור לתביעות פרקטיות אלא גם לשם התבוננות אישית וציבורית. אלה משתמשות במוזיקה הפופולרית הדתית המתחדשת וביוצרים מרכזיים בה כדי לקדם מבט אחר במציאות הנוטה תדיר לתיאור דיכוטומי של דתיות וחילוניות. המוזיקה הפופולרית אינה נתפסת כטקסט קשיח של הוראה אלא ככלי רך המסייע להתבוננות ולניסוח מורכב של המציאות בצליל, באומר ובהופעה. כדי לעמוד על הטיעון הזה אתחקה אחר מקורותיה של ההתחדשות ואתאר דוגמאות אחדות מתוכה. נוסף על כך אקשר את מגמת ההתחדשות אל תהליכי הפרטת התרבות ואל הניסיונות להשעיית הפוליטי בחברה הישראלית.

pdf


יהודה שנהב על:
מודרניו והשואה / זיגמונט באומן

 pdf


יובל דרור על:
Current Flow: The Electrification of Palastine / Ronen Shamir

 pdf


תום פסח על:

תרפ"ט - שנת האפס בסכסוך היהודי-ערבי / הלל כהן

 pdf


סמדר שרון על:

זיכרון, השכחה ו[ה]בניית המרחב / חיים יעקובי וטובי פנסטר (עורכים)

 pdf


רגב נתנזון על:

The Jewish-Arab City: Spatio-politics in a Mixed Community / Haim Yacobi

pdf


בני נוריאלי על:

עולים במשורה: מדיניות ישראל כלפי עלייתם של יהודי צפון אפריקה, 1956-1951 / אבי פיקאר

 pdf


מוחמד אמארה על:

וואלה בסדר: דיוקן לשוני של הערבים בישראל / עבד אלרחמן מרעי

 pdf


לילך לב ארי על:

Jewish life in Twenty-first-century Turkey: The Other Side of Tolerance / Marcy Brink-Danan

 pdf


טובה גמליאל על:

מבוא לגן עדן: חיים באתר עכשווי של זיקנה / אביבה קפלן

pdf


הנרייט דהאן-כלב על:

Paths of Middle-Class: Mobility Among Second-Generation Moroccan Immigrant Women / Beverly Mizrachi

 pdf


רונן מנדלקרן על:
 Sinews of the Nation: Constructing Irish and  Zionist Bonds in the United States / Dan Lainer-Vos

 pdf


רבקה נריה בן שחר על:

Strictly Kosher Reading: Popular Literature and the Condition of Contemporary Orthodoxy / Yoel Finkelman

 pdf

כניסה למנויים

הצצה לתוך גיליונות (קישור למאמר בלחיצה על התמונה):

אתניות ומיניות: סובייקטיביות מזרחית-הומואית חדשה ותיירות גאה בתל אביב / גילי הרטל ואורנה ששון-לוי

אתניות ומיניות: סובייקטיביות מזרחית-הומואית חדשה ותיירות גאה בתל אביב / גילי הרטל ואורנה ששון-לוי

שמיים ריקים ממלאכים: פולמוס ההדתה בחופת האתיקה הפרוטסטנטית / יהודה שנהב

שמיים ריקים ממלאכים: פולמוס ההדתה בחופת האתיקה הפרוטסטנטית / יהודה שנהב

בעקבות הגביע הקדוש: יינות ילידיים, מדע והפוליטיקה הקולוניאלית של הזהות המקומית / אריאל הנדל ודניאל מונטרסקו

בעקבות הגביע הקדוש: יינות ילידיים, מדע והפוליטיקה הקולוניאלית של הזהות המקומית / אריאל הנדל ודניאל מונטרסקו

"פה התערבבו היחד והבדידות": על ארכיטקטורה ופיקוח בחדר האוכל הקיבוצי / עידית רן–שכנאי

על האש: בשר, כוח, מרחב ולאומיות ביום העצמאות הישראלי / ניר אביאלי

על האש: בשר, כוח, מרחב ולאומיות ביום העצמאות הישראלי / ניר אביאלי

על גוף סמלי וגוף פיזי: ייצוגיות וחריגּות בשדה המחול העממי הישראלי / דינה רוגינסקי

על גוף סמלי וגוף פיזי: ייצוגיות וחריגּות בשדה המחול העממי הישראלי / דינה רוגינסקי

בנייתו של הומו פיננסיוס: מוסכמות, רגשות ומוסר בחינוך הפיננסי / דניאל ממן וזאב רוזנהק

בנייתו של הומו פיננסיוס: מוסכמות, רגשות ומוסר בחינוך הפיננסי / דניאל ממן וזאב רוזנהק

חזיון ראווה של כוח ממסדי בצומת שבין גזע למגדר / נועה חזן

חזיון ראווה של כוח ממסדי בצומת שבין גזע למגדר / נועה חזן

תמונה קבוצתית יפה עם רובה: ייצוגי חיילות באלבומי צה

תמונה קבוצתית יפה עם רובה: ייצוגי חיילות באלבומי צה"ל בשנים 1958-1948 / חוה ברונפלד-שטיין

דרך כמקום בתנועה: כביש 31 וערד בין חיבור לניתוק / בתיה רודד, אבינעם מאיר וארנון בן-ישראל

דרך כמקום בתנועה: כביש 31 וערד בין חיבור לניתוק / בתיה רודד, אבינעם מאיר וארנון בן-ישראל

לעזוב את גן עדן: סביבתנות וקידום השלום בחצי האי סיני, 1977-1983 / שחר שדה

לעזוב את גן עדן: סביבתנות וקידום השלום בחצי האי סיני, 1977-1983 / שחר שדה

להוציא פסולת מאשפה: רשמים אנתרופולוגיים מסקרי אשפה ביתית בישראל / טליה פריד

להוציא פסולת מאשפה: רשמים אנתרופולוגיים מסקרי אשפה ביתית בישראל / טליה פריד

פרופסיונליזם בישראל: בין שימור כוחה של הפרופסיה להגנת ההגמוניה / הדס שדר וצביקה אור

פרופסיונליזם בישראל: בין שימור כוחה של הפרופסיה להגנת ההגמוניה / הדס שדר וצביקה אור

מכונת המגורים: לקראת מודרניות אלטרנטיבית / הדס שדר וחיים יעקובי

מכונת המגורים: לקראת מודרניות אלטרנטיבית / הדס שדר וחיים יעקובי

פוליטיקה ביו-מרחבית בישראל: טריטוריה, דמוגרפיה ושליטה אפקטיבית / ינון כהן וניב גורדון

פוליטיקה ביו-מרחבית בישראל: טריטוריה, דמוגרפיה ושליטה אפקטיבית / ינון כהן וניב גורדון

חזיון ראווה של כוח ממסדי בצומת שבין גזע למגדר / נועה חזן

חזיון ראווה של כוח ממסדי בצומת שבין גזע למגדר / נועה חזן

בין פלשתינה, לבנון ואירופה: נסיעות וטיולים בתנאים של מזרח תיכון קולוניאלי חסר גבולות / שחר פן

בין פלשתינה, לבנון ואירופה: נסיעות וטיולים בתנאים של מזרח תיכון קולוניאלי חסר גבולות / שחר פן

גלובליזציה, שייכות וקהילת מהגרי העבודה האפריקאים בתל אביב-יפו / אילן ויזל וטובי פנסטר

גלובליזציה, שייכות וקהילת מהגרי העבודה האפריקאים בתל אביב-יפו / אילן ויזל וטובי פנסטר

תמונה קבוצתית יפה עם רובה: ייצוגי חיילות באלבומי צה

תמונה קבוצתית יפה עם רובה: ייצוגי חיילות באלבומי צה"ל בשנים 1958-1948 / חוה ברונפלד-שטיין