"ועד העובדים" הינו הגוף הנבחר ,המייצג את העובדים המינהליים בפני ההנהלה, בעניינים שוטפים, כלליים ואישיים הנוגעים לתנאי עבודתם.

ועד העובדים משמש בא כח מוסמך של ההסתדרות החדשה במקרים של סכסוכי עבודה. ועד העובדים מסונף להסתדרות החדשה ופועלת תחת סמכותה המלאה בהתאם לחוקת ההסתדרות.

ועד העובדים מגן על זכויות העובדים לפי החוק, מקפיד על מימוש זכויותיהם המעוגנות בהסכמי עבודה , קיבוציים ומקומיים וכן הוא משקיע מאמצים לפעולות תרבות ורווחה לעובדים ולגמלאים.

חברי ועד העובדים, הינם עובדי אוניברסיטה אשר נימנים על חברי הסגל המנהלי, הנבחרים אחת לשלוש שנים, לכהן בועד העובדים ועושים עבודתם בהתנדבות, כדי להטיב את תנאי העובדים תוך שמירה על ביצוע קיום החוקים והסכמי העבודה.

פרטי התקשרות

משרדי ועד העובדים ממוקמים ברחבת גן אילן
בין בנין שרת לבנין רקאנטי.

כתובת למשלוח דואר: אוניברסיטת תל-אביב, ועד עובדים מינהלי
ת.ד 39040 רמת אביב, תל-אביב 69978.

טלפונים: 03-6408250, 03-6408076.
פקס': 03-6407880.

מייל: barelis@tauex.tau.ac.il