תפקיד: חוקר בפרוייקט יהודי בלרוס ואוקראינה

מייל: shybekaz@gmail.com

טלפון:03-6409799

קורות חיים

Personal Details:

Name – Shybeka Zakhar
Place of birth - Senno, Belarus
The date of emigration to Israel – June 10, 2012
Family status: married

Education:

State University of Belarus (Ph.D. 1977)
Doctorate. Habilitation. National Academy of Sciences of Belarus (Minsk). (1998).
Obtaining the rank of professor (2003).

Specialty - History
Languages: Russian, Byelorussian, Polish, German and Hebrew.

Experience:

2012 - The Goldstein-Goren Diaspora Research Center Tel Aviv University; scholarship Shapiro
1999 - 2012. Professor of Economic History, the Belarusian State Economic University.
2001 - 2002. Editor-in-Chief of the magazine"Heritage"
1998 - 1999. Director, Belarus National Museum of History and Culture.
1991 - 1998. Head of the department, Francysk Skaryna National Scientific and Educational Center.
1974 - 1991. Researcher, Institute of History, Belarus Academy of Sciences.

Case study:

– Urban development and the history of Belarus in 19th - 20th centuries in the context of European history.
– Jews of Minsk under the rule of the Russian Tsar. 1793-1917.
– Shtetls of Belarus and their heritage (16th -19th centuries).
– The Jews among the Belarusians (1861-1914).
– Jews and the Revolutionary Movement. 1881-1917.

270 scientific and popular publications, including 9 monographs (3, co-authored), two textbooks (one in collaboration). 19 publications in international editions, including two monographs (co-authored).
The most important books:

 1. Minsk in the late 19th - early 20th centuries. An essay on the socio-economic development. Minsk, 1985. - 154 pp.
 2. Cities of Belarus (1860s– early 1904s). Minsk, 1997. - P. 312.
 3. The history of Belarus. 1795 to 2000. Lubin, 2002. - 571 pp.
 4. Outline of the history of Belarus. 1795-2002, Minsk, 2003 – 490 pp.
 5. Minsk. A hundred years ago, Minsk, 2007 - 304 pp.
 6. Urban civilization: Belarus and the world. A series of lectures. Vilnius, 2009. - 372 pp.

 

The main papers are possible to achieve at:
http://en.wikipedia.org/wiki/Zachar_%C5%A0ybieka
http://chagal-vitebsk.com/node/102

List of publications:

A. Books and Monographs:

1.  8 Minsk v konce ХІХ – nachale ХХ w. Ocherk socialno-ekonomicheskogo raznitija. Minsk, 1985 – 154 s. / Minsk in the late 19th - early 20th centuries. An essay on the socio-economic development. Minsk, 1985. - 154 pp.
     
2.   7  Minsk. Stranicy zizni dorewoljucionnogo goroda. Minsk, 1990 – 506 s. / Minsk. From pre-revolutionary life of the city. Minsk., 1990 – 506 pp. (Co-authored by Sophia Shibeko)
     
3.   Minsk. Staronki zyccja darewaljucyjnaha horada. Minsk, 1994 – 481 s. / Minsk. From pre-revolutionary life of the city. Minsk., 1994 – 481 pp. (Co-authored by Sophia Shibeko)
   
4.  6  Harady Belarusi (60-ja hady XIX – pashatak XX stahoddzjau). Minsk, 1997 – 320 s. / Cities of Belarus (1860th – early 1900th). Minsk., 1997 – 320 pp.
     
5. 5 Historia Bialorusi. 1795—2000. Lublin, 2002 - S.571 / The history of Belarus. 1795 to 2000. Lubin, 2002. - 571 pp.
     
6. 4 Narys history Belarusi. 1795—2002. Minsk, 2003. – 490 s. / Outline of the history of Belarus. 1795-2002, Minsk, 2003 – 490 pp.
     
7. 3-1 Dějiny Běloruska. Praha 2006. – 302 str. Ve spolupráci s Gennadij Saganovich / History of Belarus. Praha 2006. – 302 pp. Coauthored with Gennady Saganovich.
     
8. 2 Minsk sto hadou tamu. Minsk, 2007 – 304 s. / Minsk. A hundred years ago, Minsk, 2007 - 304 pp.
     
9. 1 Haradskaja cyvilizacyja: Belarus i svet. Kurs lekcyj. Vilnjus, 2009 – 372 s. / Urban civilization: Belarus and the world. A series of lectures. Vilnius, 2009. - 372 pp

B. Chapters in Books: (главы в книгах)

 1. Handbuch der Geschichte Weißrußlands. Gottingen 2001. In Kooperation. Autoren-Text: s. 119—134, 308 – 318. / Handbook of the History history of Belarus. Göttingen 2001. Coauthored. Author's text: pp. 119—134, 308 – 318.

 2. Historyja sjaljanstwa Belarusi. T. 2. Minsk, 2002. U saautarstve. Autarski tekst; s. 286-345, 364-371. / History of peasantry in Belarus. V.2. Minsk, 2002. Coauthored. Author's text: pp. 286-345, 364-371.

 3. Pamjac. Historyka-dakumentalnaja hronika Minska. V 4-h knihah. Kniha 2-ja. Minsk, 2002. U saautarstve. Autarski tekst: s. 43—45, 55-56, 60—62, 122, 147—148, 182—184, 190—191, 241, 261—262, 585—589, 590—603, 605—609, 617—620, 635—638, 640, 659—662, 678—679. / Memory: Historical documentary chronicle of Minsk. In 4 Vol. Book 2nd. Minsk, 2002. Coauthored. Author's text: pp. 43—45, 55-56, 60—62, 122, 147—148, 182—184, 190—191, 241, 261—262, 585—589, 590—603, 605—609, 617—620, 635—638, 640, 659—662, 678—679.

 4. Historyja Belarusi u kanteksce susvetnaj cyvilizacyi. Minsk, 2005. U saautarstve. Autarski tekst: "Uvodziny", "Zakljuchenne", 3.2.Belarus druhoj palovy ХІХ st. – 1917 h., 4.1. Belarus u 1917-1920 hh. / History of Belarus in the context of world civilizations. Minsk, 2005. Coauthored. Author's text: "Introduction", "Conclusion", 3.2. Belarus in the second half of the XIX. - 1917 4.1. Belarus in 1917 - 1920 years.

 5. Istorija Minska. Pod redakciej V.A.Babkova. Minsk 2006, Autarski tekst: s. 202-213, 244-274; 183-202, 274-276 (u saautarstve). / History of Minsk. Edited by V.A.Bobkov. Minsk, 2006. Author's text: pp. 202-213, 244-274; 183-202, 274-276 (coauthored).

 6. Istorija imperskih otnoshenij: Belarus і Rossija. 1771-1991 hh. Smolensk, 2008. V sjavtorstve. Avtorskij tekst: glava 1 (ss. 90-189), glava 3 (ss. 229-378), glava 5 (ss. 420-464). / History of the imperial relationship: Belarus and Russia. 1772-1991 years. Smolensk, 2008 Coauthored. Author's text: chapter 1 (pp. 90-189), chapter 3 (pp. 229-378), chapter 5 (pp. 420-464).

C. Articles: (статьи)

 1. Praekty VNU u darevaljucyjnym Minsku // Pomniki history i kultury Belarusi. 1975. № 4. S. 27-30. / Projects of universities in pre-revolutionary Minsk // Monuments of History and Culture. 1975, № 4. Pp. 27-30.

 2. Pramyslovae razviccjo Minska (1890-1913 hh.) // Vesci AN BSSR. Seryja hramadskih navuk. 1977, № 2. S. 19-23. / Industrial development of Minsk (1890-1913 years) // Vesti of the Academy of Sciences of Belarus. Social Sciences Series. 1977, № 2. Pp. 19-23.

 3. «Оbzory gubernij" kak vid publikacii statisticheskih materialov po istorii Belarusi (1875-1914 gg.) // Istorija knigi, istotsnikovedenie i bibliotetsnoe delo. Minsk, 1984. S. 108-116. / "Reviews of gubernias" as a form of statistics publication on the history of Belarus (1875-1914) / / History of books, source and library science. Minsk. 1984. Pp. 108-116.

 4. Sacyjalnae razmezavanne belarusau u kancy ХIХ st. // Vesci Akademii Navuk BSSR. Seryja hramadskih navuk. 1991. № 6. S. 65-72. / Social differentiation of Belarusians in the late nineteenth century. // Vesti of the Academy of Sciences of Belarus. Social Sciences Series. 1991. № 6. Pp. 65-72.

 5. Białoruś między carsko-rosyjska kolonizacja i narodowo-gospodarcza konsolidacja // Materialy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. T.1. Lublin, 1992. S. 29-32. / Belarus between tsarist Russian colonization and national-economic consolidation // Materials of the Institute of Central and Wschodniej.T.1. Lublin,1992.Pp. 29-32.

 6. Etapy navukova-asvetnaj dzejnasci belarusau u novy tsas (ХIХ – ХХ stst.) // Belarusika=Albaruthenica. Kniha. I. Materyjaly I Miznarodnaha Kanhresu belarusistau. Мinsk,1993. S. 18-24. / Stages of scientific and educational activities of the Belarusians in the early modern period (XIX - XX centuries) // Belarusika=Albaruthenica. Materials of the I International Congress of Belarusian Studies. Book. I. Minsk, 1993. Pp. 18-24.

 7. Sproby wyznatsennja struktury i evaljucyi nacyjanalnaj swjadomasci belarusau // Belarusika=Albaruthenica. Materialy miznarodnaj navukovaj kanferencyi. Kniha. 2. Мinsk,1993. S. 64-69. / An attempt to determine the structure of the Belarusians' national identity / / Belarusika = Albaruthenica. Materials of international conference. Book 2. Minsk, 1993. Pp. 64-69.

 8. Belaruskija i jaurejskija hramady mjastetskau Belarusi u pracese horadautvarennja (1861-1904) // Belarusika=Albaruthenica. Materyjaly belaruska-jaurejskaj miznarodnaj navukovaj kanferencyi. Kniha 4. Minsk. S. 84-89. / Belarusian and Jewish communities of «mjastetchka» (smaller towns) in Belarus during the urbanization process (1861-1904) / / Belorussika=Albaruthenica. Materials of Belarusian-Jewish international Science Conference. Book 4. Minsk, 1995. Pp. 84-89.

 9. Historyja belarusau jak tsynnik ih nacyjanalnaj samasvjadomasci // Hramadzjanskaja supolnasc i prablemy nacyjanalna-kulturnaj identytsnasci u Belarusi. Materyjaly navukowa-praktytsnaha seminara. Brest, 1996. S. 14-20. / History of Belarusians as the factor of their identity // Civil Society i problems of the national of cultural identity in Belarus. Materials of the scientific practical workshop. Brest, 1996. Pp 14 – 20.

 10. Horad – asjarodak mizetnitsnaha i mizkulturnaha uzaemadzejannja u Belarusi (pa materyjalah perapisu naselnictva 1897 h.) // Belarusika=Albaruthenika. Kniha 6. Tsastka 1. Materyjaly miznarodnaj navukovaj kanferencyi. Мinsk, 1997. S. 65-74. / The city as the center of ethnic and cultural interaction in Belarus (based on Census 1897) // Belarusika = Albaruthenika. Book 6. Part 1. Materials of international Science Conference. Minsk, 1997. Pp. 65-74.

 11. Ideja slavjanskaj salidarnasci u palitytsnym zycci Belarusi. 1905-1921 hh. // Kantakty i dyjalohi. 1998. № 7-8. S. 29-44. // The idea of Slavic solidarity in the political life of Belarus. 1905-1921 years // Contacts and dialogues.1998. № 7-8. Pp. 29-44.

 12. Adam Mickevits i belaruskaja historyka-kulturnaja tradycyja // Belarusika=Albaruthenica. Kniha 11. Materyjaly miznarodnaj nawukovaj kanferencyi "Adam Mickewits i nacyjanalnaja kultura". Мinsk, 1998. S. 187-190. / Adam Mickiewicz and Belarusian historical and cultural tradition // Belarusika = Albaruthenica. Book 11. Materials of the international Science Conference "Adam Mickiewicz i national culture." Minsk, 1998. Pp. 187-190.

 13. Semantyka belaruskaj haradskoj tradycyi (peraemnasc i peraryunasc u ХIХ – ХХ stahoddzjah) // Shufljada. Tsasopis najnoushaj historyi. 1999. № 1. S. 7-24. / Semantics of the Belarusian urban tradition (succession and discontinuity in XIX - XX centuries) // Box. Journal of newest history. 1999. № 1. Pp. 7-24.

 14. Slavic solidarity as a political concept in Belarus in 1905-1921 // Contacts and dialogues. Belarusian culturalogical information ana¬litical bulletin. № 1-2. 2000. Pp.13-32.

 15. Palityka rusifikacyi Belarusi praz pravaslaue u 1863-1905 hadah // Churches - States - Nations in the enlightenment and in the nineteenth century. Part 4. Lublin 2000. S. 203-209. / Policy of Belarus russification through Orthodoxy in the years 1863-1905 // Churches - States - Nations in the enlightenment and in the nineteenth century. Part 4. Lublin 2000. Pp.203-209.

 16. La formation de l 'identite nationale biélorusse au XIX siècle (thèses de discussion) // Les frontières et l'espae nationales et l'Europe du Centre-Est. Exemples de Quatre paus: Bielorussie, Lituanie, Pologne et Ukraine. Lublin 2000. S. 120-126. / The formation of the Belarusian national identity in the nineteenth century (theses discussion) // Borders and national and Europe-Central area. Four examples: Belarus, Lithuania, Poland and Ukraine. Lublin 2000. Pp. 120-126.

 17. Minsk u zycci Mitrafana Dounar-Zapolskaha // Dasledtsyk history troh narodau: M.W.Dounar-Zapolski. Zbornik navukovyh artykulau i dakumentau. Homel – Retsica, 2000. S. 106-110. / Minsk in the life of Mitrophan Dovnar-Zapolsky // Researcher of the history of the three peoples: M.V.Dovnar-Zapol'skii. Collected articles and documents. Gomel-Rechitza, 2000. Pp.106 - 110.

 18. Minsk u skladze Rasijskaj imperyi (kulturny henezis budutsaj stalicy) // Belarusika=Albaruthenica. Kniha 21. Materyjaly ІІІ miznarodnaha kanhresa belarusistau "Belaruskaja kultura u dyjalohu cyvilizacyj". Minsk, 2001. S.196 – 199. / Minsk in the Russian Empire (the cultural genesis of the future capital) // Belarusika=Albaruthenica. Book 21. Materials of the Third International Congress of Belarusian Studies "Belarusian culture in the dialogue of civilizations." Minsk, 2001. Pp.196 - 199.

 19. Belaruski horad na skryzaljah nacyjanalnaj historyi // Narodnyja tradycyi i nacyjanalnaja kultura. Materyjaly respublikanskaj nawukova-praktytsnaj kanferencyi. Kniha 1. Minsk, 2001. S.15-19. / Belarusian city on tablets of the national history // Folk traditions and national culture. Materials of scientific conference. Book 1. Minsk, 2001. Pp.15-19.

 20. Perapis neruhomaj majomasci Menska 1910 h. (Krynicaznautsy analiz ) // "Spadtsyna". 2001. № 3. S. 91-114. / Census of the real estate in Minsk in 1910. (Analysis of the sources) // "Heritage". 2001. № 3. Pp. 91-114.

 21. Gorodskaja civilizacija: Belorusskij shljah // "Evropa". Zurnal Polskoho instituta mezdunarodnyh del. 2002. № 1. S.179-183. / Urban civilization: Belarusian path // "Europe". Journal of the Polish Institute of Foreign Affairs. 2002. № 1. Pp.179-183.

 22. Njaskontsanaja vajna // "Spadtsyna". 2002. № 1. S. 77-86. / The Unfinished War // "Heritage". 2002. № 1. Pp. 77-86.

 23. Sila i Slova u historyi refarmacyjnaha ruhu u Belarusi // Refarmacyja i zalaty vek Belarusi. Materyjaly nawukona-praktytsnaj kanferencyi. Minsk, 2002. S. 81-85. / The strength and the Word in the history of the Reformation movement in Belarus // The Reformation and the Golden Age of Belarus. Materials of scientific-practical conference. Minsk, 2002. Pp. 81-85.

 24. Belaruski shljah da haradskoj cyvilizacyi // Historyja, jakoj njama u padrutsnikah. Мinsk, 2002. S. 28—35. / Belarusian path to urban civilization // History, which is not in the textbooks. Minsk, 2002. Pp. 28-35.

 25. Ekanamitsnaja historyja u Belarusi: wyniki razviccja i perspektyvy // Aktualnyja prablemy historyi Belarusi: stan, zdabytki i supjaretsnasci, perspektyvy razviccja. Materyjaly nawukowaj kanferencyi. Tsastka 1. Hrodna, 2003. S. 66—70. / Economic History in Belarus: results and prospects of development // Actual problems of the history of Belarus: state, achievements and contradictions, prospects. Materials of scientific conference. Part 1. Grodno, 2003. Pp. 66-70.

 26. Właściciele ziemscy i chłopi Białorusi. Niezrealizowany Projekt konsolidacji narodu w latach 1790—1918 // Przegląd Wschodni. 2003. Tom YIII. Zeszyt 3 (31). S. 665-675 / Landowners and peasants in Belarus. Unrealised project of nation consolidation in the years 1790-1918 // Overview Eastern. 2003. Tom VIII. Issue 3 (31). Pp. 665-675.

 27. Nekatoryja wyniki wywutsennja historyi Minska (histaryjahrafitshny ahljad) // Materialy mezdunarodnoj nautsno-praktitseskoj konferencii "Sovremennye strategii razvitija megapolisov i krupnyh gorodow". Мinsk, 2003. S. 338—346. / Some results of studying the history of Minsk (historiographical review) // Materials of the international scientific-practical conference "Modern development strategies for megapolises and major cities." Minsk, 2003. Pp. 338-346.

 28. Haradskoe samakirawanne u Belarusi carskaha peryjadu u suwjazi z transfarmacyjaj mahdeburhskaha prava (madel Minska) // Miasta i mieszczaństwo w Europie Środkowo Wschodniej do polowy XIX wieku. Torun, 2003. S. 123-131 / Municipal government in Belarus in the tsarist period in connection with the transformation of Magdeburg rights (the Minsk model) // Miasta i mieszczaństwo w Europie Środkowo Wschodniej do polowy XIX wieku. Torun, 2003. Pp. 123-131.

 29. Prablemy terminalohii ekanamitsnaj historyi Belarusi 19—patsatku 20 st. // "Histarytsny almanah". 2003. Т. 9. S. 14—18. / Problems of terminology in economic history of Belarus 19th and early 20th century. // "Historical Almanac". 2003. T. 9. Pp. 14-18.

 30. Remesleniki Vitebska glazami Marka Shagala // Shagalovskij mezdunarodnyj ezegodnik, 2003. Vitebsk, 2004. S. 41—46. / Artisans of Vitsebsk as viewed by Marc Chagall // Chagall International Yearbook 2003. Vitebsk, 2004. Pp. 41-46.

 31. Z history terytoryi minskaha heta // Minskae heta 1941—1943 hh. Trahedyja. Heraizm. Pamjac. Мinsk, 2004. S.76—78. / From the history of the Minsk ghetto territory // Minsk ghetto from 1941-1943. Tragedy. Heroism. Memory. Minsk, 2004. P.76-78.

 32. Novaja i novejshaja istorija Belarusi: waznejshie sobytija i osnovnye tendencii // "Russkij vopros". 2004, № 2. (Praga). / Modern and Contemporary History of Belarus: the most important events and major trends // "Russian question". 2004, № 2. (Prague).

 33. Abahulnjajutsyja versii historyi Belarusi // Histarytsny Almanah. 2004. Т. 10. S. 5-10. / Generalizing versions of the history of Belarus // Historical Almanac. 2004. T. 10. Pp. 5-10.

 34. Sreda evrejskih remeslennikow Vitebska v 1890-1902 godah // Shagalovskij sbornik. Wypusk 2. Vitebsk, 2004. S.116-120. / Among Jewish artisans of Vitebsk in the years 1890-1902 // Chagall compilation. Issue 2. Vitebsk, 2004. Pp.116-120.

 35. Belarus na marshrutah madernizacyi. ХІХ–ХХ stst. // Belarus u ХХ stahoddzi. Vypusk 3. Міnsk 2004. S. 275-277. / Belarus on the ways of modernization. XIX-XX century. // Belarus in the XX century. Issue 3. Minsk 2004. Pp. 275-277.

 36. Stanaulenne rynatsnyh formau arendy zjamli u dasaveckim Minsku // Strategitseskoe planirovanie i upravlenie razvitiem gorodov. Materialy mezdunarodnoj nautsno-praktitseskoj konferencii. Мinsk, 2004. S.184-189. / Beginning of land lease market forms in the pre-soviet Minsk // Strategic planning and management development of cities. Materials of the international scientific-practical conference. Minsk, 2004. Pp.184-189.

 37. Paradoksy kulturna-histarutsnaha razviccja Minska u patsatku ХХ st. // Na ushanavanne pamjaci Ezy Gedrojca. Materyjaly miznarodnaj navukovaj kanferencyi. Міnsk, 2006. S. 108-112. / Paradoxes of cultural and historical development of Minsk in the early XX century // In memory of Jerzy Giedrojc. Materials of the International academic Conference. Minsk, 2006. Pp. 108-112.

 38. Belaruski nacyjanal-kamunizm ci "nepravilny" pohljad na historyju saveckaj Belarusi // "Histarytsny almanah". Т.11. Grodna. 2005. С. 9-15. / Belarusian national communism, or "wrong" view on the history of Soviet Belarus / / "Historical Almanac". T.11. Grodno. 2005. Pp. 9-15.

 39. Z historyi belaruskih marau pra Vilnju. 1795–1915 hady. Vilnja rasijskaja // Belarus i belarusy u prastory i tsase. Zbornik da 75-hoddzja prafesara Adama Maldzisa. Міnsk, 2007. S. 235–239. / From the history of Belarusian dreams for Vilnius. 1795-1915 year. Vilnius Russian / / Belarus and Belarusians in space and time. Collection of to the 75th birthday of Professor Adam Maldis. Minsk, 2007. Pp. 235-239.

 40. Z history belaruskih marau pra Vilnju. Peryjad njameckaj akupacyi. 1915–1918 hh. // Harady Belarusi u kanteksce palityki, ekanomiki, kultury. Zbornik navukovyh artykulau. Hrodna, 2007. S. 170-180. / From the history of Belarusian dreams for Vilnius. German occupation period. 1915-1918 year // Cities of Belarus in the context of politics, economy and culture. Collected articles. Grodno, 2007. Pp. 170-180.

 41. Aktuelle Geschichtspolitik in Belarus (1994-2004) // Last der geschichte? Kollektive Identitet und Geschichte in Ostmitteleuropa Belarus, Polen, Litauen, Ukraine. Hamburg 2008. S. 381-393. / Actual politics of history in Belarus (1994-2004) // Burden of history? Collectives identity and history in East Central Europe: Belarus, Poland, Lithuania, Ukraine. Hamburg 2008. Pp. 381-393.

 42. Malyja harady Belarusi: ekanamitsnaja historyja i uroki. // Igra v goroda: po materialam ekspedicij v malye goroda Belarusi. Мinsk, 2009. S. 188 – 203. / Small towns in Belarus: Economic History and Lessons // Game the city: materials of expeditions in small towns of Belarus. Minsk, 2009. Pp.188 - 203.

 43. Zaradzenne belaruskaj urbanistyki: ХІХ – patsatak ХХ stst. // Histaryjahrafija i krynicy pa historyi haradou i pracesau urbanizacyi u Belarusi. Zbornik navukovyh artykulau. Hrodna, 2009. S. 23–37. / Formation of Belarusian urbanistics: XIX - early XX centuries. // Historiography and sources on the history of cities and urbanization processes in Belarus. Collected articles. Grodno, 2009. Pp. 23-37.

 44. Neizvestnaja Belarus: mezdunarodnaja prezentacija. 1917–1920 hh. // Eesti Ajaloovuuseum. Varia historica V. Rahvusest riigiks. From Nation to State. Eesti Ajaloomuuseumi rahvusvahelise teaduskonverentsi materjale. Tallinn 2010. S. 35–52. / An unknown Belarus: International Presentation. 1917-1920 year. // Estonian Ajaloovuuseum. Others Historica V. Nationalities of the country. From Nation to State. Estonian History Museum international scientific conference materials.Tallinn, 2010. Pp. 35-52.

 45. Minskija mohilki: da prablemy memaryjalizacyi // ARCHE. 2010. № 3. С. 383 – 385. / Minsk cemeteries: on the problem of memorialisation // ARCHE. 2010. № 3. Pp. 383 – 385.

 46. Rolja stalicy u farmavanni nacyi. Ci josc alternatyva Minsku? // "Sonca tvajo ne cjadze, i mesjac tvoj ne shavaecca". Zbornik artykulau pa belarusistycy i bahaslouju u honar 80-hoddzja z dnja naradzennja i 50-hoddzja svjatarstva ajca Aljaksandra Nadsana. Міnsk, 2009. S. 363–366. / Role of the capital in shaping the nation. Are there alternatives to Minsk? / "Your sun will not set, your moon will not disappear." Collection of articles on belorusistike and theology marking the 80th anniversary of the birth and the 50th anniversary of priesthood of Father Alexander Nadson. Minsk, 2009. Pp.363-366.

 47. Mentalitet belaruskih haradzan u kanteksce farmavannja hramadzjanskaj nacyi // Pracesy urbanizacyi u Belarusi u ХІХ – patsatku ХХІ st. Zbornik navukovyh artykulau. Hrodna, 2010. S. 4 –14. / The mentality of the Belarusian townspeople in the context of the civic nation formation // Urbanization processes in Belarus in XIX - beginning of XXI century. Collected articles. Grodno, 2010. Pp. 4-14.

 48. Historyka-kulturnaja spadtsyna haradou Belarusi u turystytsnym menedzmence // Turizm v Respublike Belarus: sostojanie i perspektivy razvitija. Materialy respublikanskoj nautsno-praktitseskoj konferencii. Grodno, 2011. S. 125-131. / Historical and cultural heritage of Belarus cities in tourism management // Tourism in the Republic of Belarus: state and prospects of development. Materials of the national scientific-practical conference. Grodno, 2011. Pp. 125-131.

 49. Von der urbane zur nationalen Identität. Die belarussische Variante // Ein weisser Fleck in Europa... Die Ivagination der Belarus ais Kontaktzone zwischen Ost und West. 2011 transcript Verlag, Bielefeld. S. 99–106. / From the urban identity to the national one. The Belarusian variant / / An white spot in Europe ... Imagining Belarus as a contact zone between East and West. 2011 transcript Verlag, Bielefeld. Pp. 99-106.

 50. Państwowa polityka pamięci na Białorusi (w Republice Białoruś) a formowanie się społeczeństwa narodowego // Przegląd Wschodni 2011. T. XI, z. 4 (44), s. 693–712. / State politics of memory in Belarus (in the Republic of Belarus) and the formation of the national society / / Overview Eastern, 2011. T. XI, z 4 (44). Pp. 693-712.

 51. Adradzenne pratestantyzmu u nezaleznaj Belarusi // Lukash Dzekuc-Malej i belaruskija peraklady Biblii: zbornik materyjalau, artykulau i dakumentau. Brest, 2011. S. 188-198. / Revival of Protestantism in independent Belarus // Lukas Dzekuts-Maley and Belarusian translations of the Bible: collection of materials, articles and documents. Brest, 2011. Pp. 188-198.

 52. History as a Means of Patriotic Education in Belarus // Returning to Europe Belarus Past and Future. Warsaw 2011. Pp. 176–187.

 53. Karal Tsapski perad vyklikam haradskoj cyvilizacyi // Zyccjo Ajtsyne, honar nikomu: Materyjaly miznarodnaj navukoyaj kanferencyi, prysvetsanaj 180-hoddzju z dnja naradzennja Emeryka fon Guten-Tsapskaha. Міnsk, 2010, S. 50–60. / Karol Czapski facing the challenge of the urban civilization // Life to Fatherland, honor to nobody: Materials of international conferences dedicated to the 180th birth anniversary of Emeric von Hutten-Czapski. Minsk, 2010. Pp. 50-60.

 54. The vicious circle of radicalism: on persecution of historical publications in Belarus // Belarusian Review. 2012, Vol. 24, No. 4.

 55. Understanding Kalinoŭski // Belarusian Review. 2012, Vol. 25, No. 1.

 56. Treasures of Small Towns of Belarus: Common of the Rzeczpospolita // Belarus and its Neigbors: Historical Perceptions and Political Constructs. International Conference Papers. Warsawa 2013. Pp. 106-115

 57. Weißrusslands irdisches "Paradies" – oder: Das kulturelle Erbe belarussischer Fleken // Bunte Flecken in Weißrussland. Erinnerungsorte zwischen polnisch-litauischer Union und russisch-sowjetischem Imperium. Herausgegeben von Thomas Bohn, Rayk Einax und Julian Mühlbauer. Wiesbaden 2013 (Historische Belarus – Studien 1). / Belarus earthly "paradise" - or: The cultural heritage of Belarusian Fleken / / Colorful spots in Belarus. Places of memory between the Polish-Lithuanian Union and Russian-Soviet empire. Edited by Thomas Bohn, Rayk Einax and Julian Mühlbauer. Wiesbaden 2013 (Historical Belarus - study 1).

 58. Jews and Belarusians in the Fight for Freedom in Tsarist Russia (1795-1904) / Revolt in the Name of Freedom: Forgotten Belarusian Gene? Edited by Piotr Rudkouski, Kaciaryna Kolb. Warsaw 2013. Pp. 35-49.

 59. Teoryja I praktyka vyvushennja history roznishnaha gandlju. Specyfika Belarusi (da kancepcyi navukovaha praekta) // Historyja gandlju u Belarusi: materyjaly I Miznarodnaj navukovaj kanferencyi ( Minsk, 14-16 listapada 2013 h.). Navukovy redaktar Zakhar Shybeka. Minsk, 2014, s. 15-26. / The theory and practice of studying the history of trade, Belarusian peculiarity (to the concept of the scientific project) // History of trade in Belarus: The materials of the First International Scientific Conference (November 14-16 2013, Minsk). Edited by Zakhar Shibeko. Minsk 2014. Pp. 15-26.

 60. Belaruskaja judaika: prablemy stanaulennja I perspektyvy razviccja // Trecci miznarodny kangres dasledshykau Belarusi. Tom 3. Kaunas, 2014. S. 384-388. / Belarusian Jewish studies: problems of formation and development prospects // The Third International Congress of Belarusian Studies. Volume 3. Kaunas, 2014. Pp. 384-388.

 61. Jews in Belarusian national projects from the beginning of the 19 th century till 1905 (problem setting) // Belarusian Political Science Review. Volume 2, 2012-2013. Pp. 102-115.

D. Books edited, editing, consultancy and preparation for publication:

 1. Мінск. Стары і новы / Аўтар-складальнік У.Г.Валажынскі. Мінск: Харвест, 2007. – 272 с.: іл. / Minsk. Old and new / author-composer U.G.Valazhynski. Minsk: Harvest, 2007. - 272 p.

 2. Яков Басин, Большевизм и евреи: Белоруссия, 1920-е. Минск 2008 г. / Yakov Basin, Bolshevism and the Jews in Belorussia in the 1920s, Minsk 2008.

 3. Научный сборник: Гарадзенскі палімпсест. ХІІ–ХХ стст. Горадня – Беласток, 2008 – c.228. / Scientific collection: Grodna polimsest. XII-XX centuries. Grodno – Bialystok, 2008 - p.228

 4. А.П.Грицкевич. Западный фронт РСФСР 1918–1920. Борьба между Россией и Польшей за Белоруссию. Минск, 2009 – с. 496. / A.P.Gritskevich. West Front of Soviet Russia. 1918-1920. Fighting between Russia and Poland for Belarus. Minsk, 2009 - p. 496.

 5. Крысціна Гамулка. Паміж Польшчай і Расіяй. Беларусь у канцэпцыях польскіх палітычных фарміраванняў (1918–1922). Вільня, 2009 – 256 с. (Пераклад з польскай мовы). / Christina Gomulka. Between Poland and Russia. Belarus in the conceptions Polish political entities (1918-1922). Vilnius, 2009 - 256 p. (Translated from Polish.).

 6. Асоба і час. Беларускі бібліяграфічны альманах. Выпуск 1 / Укладальнік Аляксандар Фядута. Мінск, 2009. 500 с. / Personality and time. Belarusian bibliographic almanac. Issue 1 / Compiled by Alexander Fyaduta. Minsk, 2009 – 500 p.

 7. Уроки Холокоста: история и современность. Сборник научных работ. Составитель и редактор Я.З. Басин. Выпуск 1. Минск, 2009 – 210 с. / Lessons of the Holocaust: history and modernity. Collection of scientific papers. Compiled and edited by Y.Z. Basin. Issue 1. Minsk, 2009 - 210 p.

 8. Iнна Соркiна, Мястэчкi Беларусi ў канцы XVIII - першай палове XIX ст., Вiльня 2009 г. /

 9. Inna Sorkina, The Shtetls of Belorussia from the end of the 18th to the first half of the 19th century, Vilnius 2010.

 10. Уроки Холокоста: история и современность. Сборник научных работ. Составитель и редактор Я.З. Басин. Выпуск 3. Мн., 1910.– 242 с. / Lessons of the Holocaust: history and modernity. Collection of scientific papers. Compiled and edited by Y.Z. Basin. Issue 3. Minsk, 2010 - 210 p.

E. Reviews (рецензии, отзывы)

 1. Leonid Smilovickij. Katastrofa evreev v Belorussii 1941—1944 gg. Tel Aviv, 2000 – 432 с. // Кантакты і дыялогі. 2000, № 10. С.43-44. / The Holocaust in Belarus, 1941-1944. Tel Aviv, 2002 – 432 pp. // The contacts and dialogues. 2000, № 10. P.43-44.

 2. Łatyszonek, Oleg; Mironowicz, Eugeniusz. Historia Białorusi od połowy XVIII do końca XX wieku Białystok, 2002. // Belaruski histarytshny ahljad. Tom 9. Sshytki 1-2 (16-17). Snezan' 2002. S. 195-201. / Latyszonek, Oleg; Mironowicz, Eugene. History of Belarus since the mid-eighteenth to the late twentieth century Bialystok, 2002 // Belarusian historical review. Volume 9. Copybooks 1-2 (16-17) (December 2002). Pp. 195-201

 3. Gricak Jaroslav. Prorok u svoij vittshizni. Franko i joho spil'nota (1856-1886). Kiiv, 2006. – 631 c. Recenzija // Belaruski histarytshny ahljad. Tom. 13. Sshytak 2 (25). Snezan' 2006. S. 499-502. / Gritsak Yaroslav. The prophet in his own country. Franco and his community. Kyiv: Criticism, 2006. - 631 p. Review // Belarusian historical review. Volume 13. Copybook 2 (25). December 2006. Pp. 499-502.

 4. Mjastetshka Turau praz pavelitshalnae iklo izrailskaha historyka. Recenzija na knihu Leanida Smilavickaha "Evrei v Turove: istorija mestetshka Mozyrskogo Poles'ja" (Ierusalim, 2008) // Histarytshny Al'manah. T. 16. Garodnja, 2010. C. 138-141. / Township Turov through a magnifying glass Israeli historian. Review of the book Leonid Smilovichskaya " Jews in Turov: History of A Shtetl in Mozyr's Polesye Region" (Jerusalem, 2008) // Historical Almanac. Tom sixteenth. Grodno. 2010. Pp. 138 -141.

 5. Novae pra plany unii u Belarusi I Litve u ХІХ st. Recenzija na knigu: Dolbilov Mihail, Staljunas Darius. Obratnaja unija: iz istorii otnoshenij mezdu katolicizmom i pravoslaviem v Rossijskoj imperii 1840–1873. Vilnius, 2010 // Belaruski histsrytshny ahljad. Tom 19. Sshytki 1-2 (36-37). Snezan' 2012. S. 299-310. / New plans in the Union of Belarus and Lithuania. Book Review: Dolbilov, MICHAEL / STALYUNAS, DARIUS. The inverse union: the history of relations between Catholicism and Orthodoxy in the Russian Empire. Vilnius in 2010. 274 p. // Belarusian historical review. Tom nineteenth Copybooks 1-2 (36-37). December 2012. Pp. 299-310.

F. Items in Encyclopedias

 1. Vicebskae addzjalenne Maskouskaha arhealahitsnaha instytuta // Encyklapedyja litaratury i mastactva. T. 1. Minsk, 1984, s. 311-312. / Vitebsk branch of Moscow Archaeological Institute // Encyclopedia of Literature i Art. V.1. Minsk. 1984. Pp. 311-312.

 2. Belarusaznaustva // Encyklapedyja historyi Belarusi. T. 1. Minsk, 1993. S. 117-118. / Belarusica // Encyclopedia of the history of Belarus. V.1. Minsk, 1993. Pp. 117-118.

 3. Burzuazija // Encyklapedyja historyi Belarusi. T. 2. Minsk, 1994. S. 392-394. / Burzhuaziya // Encyclopedia of the history of Belarus. V.2. Minsk, 1994. Pp. 392-394

 4. Minskae tavarystva selskaj haspadarki // Belaruskaja encyklapedyja. Т.10. Minsk, 2000. S. 416-417. / Minsk Society of Agriculture // Belarusian encyclopedia. Vol. 10. Minsk, 2000. Pp. 416-417.

 

אירועים וכנסים

אין אירועים

חדשות המרכז

מאגר המידע המקוון של בתי עלמין יהודיים בטורקיה ע"ש פרופ' ברנארד לואיס ז"ל

המרכז לחקר התפוצות על שם גולדשטיין-גורן מתכבד להשיק את פרוייקט מאגר המידע המקוון של בתי עלמין יהודיים בטורקיה ע"ש פרופ' ברנארד לואיס ז"ל

קרא עוד...

עדכונים בנוגע לפעילות ספריית מהלמן בתקופה הקרובה

בהתאם לתקנות "התו הסגול" תתאפשר הכניסה לספרייה בהזמנת מקום מראש בלבד.

קרא עוד...

יום עיון לציון שנה לפטירתו של פרופ' שלמה סימונסון ז"ל - הודעה על דחיית מועד האירוע

המרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין גורן מבקש להודיע על דחיית מועד האירוע.

הודעה על מועד חדש תימסר בהמשך.