דבר העורך / חיים חזן

מאמרים:

ביקורת אמפתית: בחינה מחודשת של תפקיד הסוציולוג המבקר / גלית אילון ודניאלה אריאלי

טענת ההסללה: מקרה מבחן בסוציולוגיה ביקורתית / אבנר מולכו

המחיר הדמוגרפי: שיעורי ילודה והישגים במבחנים בינלאומיים / יריב פניגר ויוסי שביט

לעכל את הזר: על האתיקה של חוויית זיהוי הזר ברחוב הישראלי / עידו יואב

ירושלים של כסף: משילות עירונית, יזמות עסקית ועיצוב המרחב / אראלה גנן ונורית אלפסי

ניתוח ניאו–מוסדי של עליית מוזיקה מזרחית לייט ברדיו הישראלי בשנים 1995-2010 / דני קפלן

לנצח, אבל ברוח הכדורגל: כדורגל אנגלי ומשמעויות של מערב ותרבות / שלומית גיא

תגובות:

התייחסות למאמר "באנו לשחרר את מאידנק" / סא"ל ירון ניר, מפקד מדרשת ירושלים

תגובת הכותבים לתגובה על מאמרם "באנו לשחרר את מאידנק" / אבנר בן-עמוס ותמי הופמן

ביקורות ספרים 

 

 להורדת הגיליון המלא


 download square 


מאמרים


מאמר זה מבקש להעלות לדיון את שאלת יחסה של הסוציולוגיה הביקורתית כלפי האחר שלה: האחר המבוקר. על בסיס קריאה בכתביהם של מישל פוקו והומי באבא אנו מראות שתפיסות פוסט-סטרוקטורליסטיות ופוסט-קולוניאליסטיות מצביעות על הצורך לבחון מחדש את תפקידו של המבקר ואת האוריינטציה שלו כלפי מושאי הביקורת, או במילים אחרות, הן מניחות תשתית לשינוי בתרבות הביקורת. בצד ההמשגה התיאורטית של מופעיו המורכבים של הכוח התוו שני ההוגים הללו עקרונות של ביקורת הנשענת על אמפתיה שאינה מתוחמת לצד אחד, או ליתר דיוק, להבניה של צד אחד. המושג "ביקורת אמפתית" שאנו מציעות מבקש להדגיש היבט זה כקו מנחה בפרקטיקה הביקורתית. המושג מסמן את האפשרות להתגבר על הפרדוקסליות המאפיינת את השיח הביקורתי שאמנם מבקש לפרק דיכוטומיות ודפוסי חשיבה דואליים, אך מאשרר אותן שוב ושוב בפרקטיקה הביקורתית שלו עצמו.
 pdf


מאמר זה הוא ניסיון לבחון את הסוציולוגיה הביקורתית בישראל, וזאת באמצעות התרכזות במקרה מבחן אחד – הטענה המוצגת במחקרים אלה כי הפערים החינוכיים בין העדות בישראל נובעים ממה שמכונה מדיניות הסללה בחינוך העל יסודי בעשורים הראשונים לעצמאות המדינה, וכי מדיניות זו כוונה ליצירת מעמד פועלים מזרחי. לאחר בחינה דקדקנית של המחקרים הביקורתיים בנושא ופרישת הרקע ההיסטורי של החינוך והכלכלה בתקופה ההיא מתברר כי טענת ההסללה חסרה ביסוס אמפירי וכי היא נגועה בדמגוגיה ולוקה קשות בהצגה ההיסטורית של הדברים ובמתודולוגיה המשמשת את החוקרים. הכשלים הללו נובעים, אבקש לטעון, מהיצמדות לתפיסה המוסרית העומדת מאחורי הסוציולוגיה הביקורתית של החינוך, תפיסה שנראה כי היא משפיעה גם על מחקרים ביקורתיים אחרים.
pdf


מחקרים בינלאומיים מראים שהישגי התלמידים בישראל נמוכים בהשוואה למדינות מפותחות. כמו כן, בישראל שיעורי ילודה גבוהים מאוד לעומת אלה של רוב המדינות המפותחות. כתוצאה מכך, המשפחות הישראליות גדולות יחסית, והצפיפות בכיתות גבוהה. שני משתנים אלו מוכרים בספרות המחקר כגורמים שמגבילים הישגים לימודיים. במחקר זה אנו מנתחים את נתוני PISA 2000 ו-PISA 2006 ומראים שגודל האוכלוסייה הצעירה בישראל, הקשור לשיעורי ילודה גבוהים, מסביר את רוב הפער בין ציוני התלמידים הישראלים ובין הממוצע הבינלאומי. ההשפעה שיש לגודל האוכלוסייה הצעירה על ציוני התלמידים נמצאה קשורה הן לגודל המשפחות והן לצפיפות בכיתות. מחקרים רבים מחפשים את ההסבר לרמת ההישגים הנמוכה במשתני מערכת החינוך עצמה. המחקר הנוכחי מראה שלהקשר החברתי והדמוגרפי שבו פועלת מערכת החינוך בישראל תרומה חשובה להבנת הישגי התלמידים הישראלים בהיבט השוואתי.
pdf


מחקר מיקרו-סוציולוגי-אתנוגרפי זה דן באתיקה המאפיינת את יחסי הזרים במרחב העירוני-הציבורי ביומיום הישראלי, באמצעות ניתוח כמותי של יותר מאלף זיהויים ותיאורים אתנוגרפיים-איכותיים של זרים שערכתי במהלך נסיעות בקו מוניות השירות בין תל אביב לירושלים בשנים 2005 2009. לאור ניתוח שיטתי זה אני מציע לאפיין אתיקה זו כאתיקה מעכלת, ולהציבה כנגד התפיסה ההגמונית של האתיקה האדישה, הנמנעת, המותירה, שרווחה מאז אנגלס וזימל ועד ימינו. קריאה אתית חדשה זו מלמדת על יחס סגור הנוטה מראש להאחיד ולהשטיח את הזר המזוהה לכדי פן צר, בלי להותיר כל פתח לחוויית אחרותו, כך שלמעשה האדם המזוהה (הנבלע) מעוכל, נספג ונחווה כאחד עם סדר התרבות של המזהה (הבולע).
pdf


מאמר זה שואף לבחון את הפרויקטים של מגורי היוקרה שאושרו לאחרונה בירושלים ואת הקשר בינם ובין המרקם העירוני, ולשאול כיצד משפיעים היחסים בין עיריית ירושלים ליזמי הפרויקטים על עיצובם. שתי טענות מרכזיות במאמר: האחת עוסקת בנושא המשילות והרווח התכנוני, והאחרת בנושא קהילות השער, תפקידן בכלכלה הגלובלית והשפעתן על המרקם העירוני. בנוגע למשילות נטען כי בין העירייה ליזמים מתקיימים יחסי גומלין הנובעים מכך שהכוח לשלוט בעיר שבור ומפוצל ביניהם. מטרתה של עיריית ירושלים היא ליצור רווחים תכנוניים לה ולציבור, ועל כן היא מצויה במשא ומתן תמידי מול היזמים. אף על פי שהעירייה קוצרת לא אחת הצלחות במשא ומתן, הסדר השולט בו הוא זה המוכתב על ידי ההון. בנושא המרקם העירוני נטען כי מגורי היוקרה בירושלים יוצרים קהילות שער בלב העיר. בשונה מהדגם הקלאסי המתואר בספרות, קהילות אלה מרוככות ואינן מנותקות לחלוטין מהחלל הציבורי, ועם זאת בעיצוב הפרויקטים ובתפקוד של מערכי המגורים נשמרים ממדים רבים של הפרדה, ניתוק וקיטוע של המרקם העירוני. היבטים של התחדשות עירונית הטמונים בהם, לרבות שימור מבנים וחידוש תשתיות, משמשים גם אמצעי לנכס מבנים וערכים היסטוריים לרשותם של דיירים במתחמי המגורים המתחדשים.
pdf

 


המאמר מציג ניתוח ניאו-מוסדי של שדה המוזיקה ברדיו בישראל בעקבות תהליך ההפרטה בשדה. כחלק ממחקר אתנוגרפי ברדיו הממלכתי והאזורי, בוחן המאמר ייבוא של פורמט שידור מסחרי בגלגל"צ ואת מיצובו האסטרטגי של רדיו לב המדינה סביב מוזיקה ישראלית ים-תיכונית. לחצים מימטיים לכל רוחב השדה הובילו להמשך מידורם של שירים מזרחיים "כבדים" לצד דחיפה למוזיקה מזרחית "לייט" המתאפיינת בגמישות סגנונית. זו פעלה כקטגוריה מתווכת בין יתר הז'אנרים והביאה למיזוגם החלקי תחת תווית של פופ ים-תיכוני. בבסיס התהליך טמונה סדרה של מחיקות סגנוניות ויחצניות, שעיקרן טשטוש המקורות המוזיקליים הערביים-מוסלמיים והתקתם למרחב הים התיכון. בניגוד לציפיות שההפרטה תגביר את הפיצול ואת ההטרוגניות בשדה אגב ירידה בהזדהות הלאומית, נראה כיצד מאבקם של שחקנים להשגת לגיטימציה מוסדית בשדה תחרותי מתורגם להדגשת זהות לאומית דווקא, אגב מחיקה שיטתית של מקורות השפעה זרים.
pdf


המשחק שאנו מכנים "כדורגל" עבר כמה וכמה תמורות במאות השנים האחרונות, לפי המעמד החברתי ששיחק אותו. במאמר זה אני טוענת שמסוף המאה העשרים עבר הכדורגל האנגלי תהליך של ציביליזציה, הפך למשחק ג'נטלמני ועדין שנמדד לפי ערכים של אמנות ותרבות גבוהה והותאם לטעמו של המעמד הגבוה. בניגוד לטענתו של בורדייה על תהליך רכישת הטעם במערב, בשדה מסוים זה רכישת הטעם לא הייתה כרוכה בהבחנות חברתיות ומעמדיות על דרך הניגוד בין גבוה לנמוך, ראוי ושאינו ראוי, אלא דווקא בתהליך הכלה חברתית של שחקנים ואוהדים, שאימצו ערכי מערביות ותרבות. מכיוון שכך, הכדורגל לא הופקע מידי מעמד הפועלים, כפי שנטען לא אחת בספרות. מסוף שנות התשעים החלו נבחרות וקבוצות של כדורגל מישראל לשחק במסגרות אירופיות, וכתוצאה מכך החלו לעבור גם הן תהליכי ציביליזציה והתמערבות שמבטאים את תפיסתן העצמית כחלק בלתי נפרד מאירופה. בחלק האחרון של המאמר אדון במורכבותו של תהליך זה המתרחש כיום בישראל.
pdf


על: במלכודת הקו הירוק: מסה פוליטית יהודית / יהודה שנהב

דימיטרי שומסקי

עמודים: 189

 

על: Yizhak Rabin's Assassination and the Dilemmas of Commemoration / Vered Vitnizky-Seroussi

אפרת בן-זאב

עמודים: 193

 

על: כוחות מניעים: כביש חוצה ישראל והפרטת תשתיות אזרחיות בישראל / מאת דני רבינוביץ ואיתי ורד

דניאל ממן

עמודים: 197-199

 

על: בנק ישראל: כלכלה פוליטית בעידן ניאו-ליברלי / מאת דניאל ממן וזהב רוזנהק

יובל יונאי

עמודים: 200-203

 

על: Media and New Capitalism in the Digital Age: The Spirit of Networks / by Eran Fisher

דניאל ממן

עמודים: 204-206

 

על: הנה זה בא: כיצד נשרוד את שינוי האקלים / מאת דני רבינוביץ

מרב כץ-קמחי

עמודים: 207-209

 

על: מי מוכן לסחוב על גבו את הסרט הזה? התבוננות בטרילוגיית הסרטים של רון עופר ויוחאי חקק על החברה החרדית

תמר אלאור

עמודים: 210-213

 

על: Yeshiva Fundamentalism: Piety, Gender, and Resistance in Ultra-Orthodox World / by Nurit stadler

רבקה נריה בן שחר

עמודים: 214-217

 

על: חרדיות רכה: התחדשות דתית ביהדות המזרחית / מאת נסים ליאון

תמר אלאור

עמודים: 218-221

 

על: לזרום נגד הזרם: פרדוקסים בהגשמת חזון "העידן החדש" בישראל / מאת דלית שמחאי

עידו תבורי

עמודים: 222-224

 

על: New Rituals, Old Societies: Invented Rituals in Contemporary Israel / by Nissan Rubin

תמר כתריאל

עמודים: 225-226

 

על: Embodying Culture: Pregnancy in Japan and Israel / by Tsipy Ivry

סיגל גולדין

עמודים: 227-229

 

על: Perspectives on Israeli Anthropology / by Esther Hertzog, Orit Abuhav, Harvey E. Goldberg & Emanuel Marx (Eds)

ארז כהן

עמודים: 230-232

 

על: ליקוי מאורות התבונה / מאת מקס הורקהיימר

אורי רם

עמודים: 233-236

 

דברי תגובה לביקורת של ראובן שפירא על הספר הקיבוץ על דרכים מתפצלות

מנחם טופל

עמודים: 237-239

כניסה למנויים

הצצה לתוך גיליונות (קישור למאמר בלחיצה על התמונה):

אתניות ומיניות: סובייקטיביות מזרחית-הומואית חדשה ותיירות גאה בתל אביב / גילי הרטל ואורנה ששון-לוי

אתניות ומיניות: סובייקטיביות מזרחית-הומואית חדשה ותיירות גאה בתל אביב / גילי הרטל ואורנה ששון-לוי

שמיים ריקים ממלאכים: פולמוס ההדתה בחופת האתיקה הפרוטסטנטית / יהודה שנהב

שמיים ריקים ממלאכים: פולמוס ההדתה בחופת האתיקה הפרוטסטנטית / יהודה שנהב

בעקבות הגביע הקדוש: יינות ילידיים, מדע והפוליטיקה הקולוניאלית של הזהות המקומית / אריאל הנדל ודניאל מונטרסקו

בעקבות הגביע הקדוש: יינות ילידיים, מדע והפוליטיקה הקולוניאלית של הזהות המקומית / אריאל הנדל ודניאל מונטרסקו

"פה התערבבו היחד והבדידות": על ארכיטקטורה ופיקוח בחדר האוכל הקיבוצי / עידית רן–שכנאי

על האש: בשר, כוח, מרחב ולאומיות ביום העצמאות הישראלי / ניר אביאלי

על האש: בשר, כוח, מרחב ולאומיות ביום העצמאות הישראלי / ניר אביאלי

על גוף סמלי וגוף פיזי: ייצוגיות וחריגּות בשדה המחול העממי הישראלי / דינה רוגינסקי

על גוף סמלי וגוף פיזי: ייצוגיות וחריגּות בשדה המחול העממי הישראלי / דינה רוגינסקי

בנייתו של הומו פיננסיוס: מוסכמות, רגשות ומוסר בחינוך הפיננסי / דניאל ממן וזאב רוזנהק

בנייתו של הומו פיננסיוס: מוסכמות, רגשות ומוסר בחינוך הפיננסי / דניאל ממן וזאב רוזנהק

חזיון ראווה של כוח ממסדי בצומת שבין גזע למגדר / נועה חזן

חזיון ראווה של כוח ממסדי בצומת שבין גזע למגדר / נועה חזן

תמונה קבוצתית יפה עם רובה: ייצוגי חיילות באלבומי צה

תמונה קבוצתית יפה עם רובה: ייצוגי חיילות באלבומי צה"ל בשנים 1958-1948 / חוה ברונפלד-שטיין

דרך כמקום בתנועה: כביש 31 וערד בין חיבור לניתוק / בתיה רודד, אבינעם מאיר וארנון בן-ישראל

דרך כמקום בתנועה: כביש 31 וערד בין חיבור לניתוק / בתיה רודד, אבינעם מאיר וארנון בן-ישראל

לעזוב את גן עדן: סביבתנות וקידום השלום בחצי האי סיני, 1977-1983 / שחר שדה

לעזוב את גן עדן: סביבתנות וקידום השלום בחצי האי סיני, 1977-1983 / שחר שדה

להוציא פסולת מאשפה: רשמים אנתרופולוגיים מסקרי אשפה ביתית בישראל / טליה פריד

להוציא פסולת מאשפה: רשמים אנתרופולוגיים מסקרי אשפה ביתית בישראל / טליה פריד

פרופסיונליזם בישראל: בין שימור כוחה של הפרופסיה להגנת ההגמוניה / הדס שדר וצביקה אור

פרופסיונליזם בישראל: בין שימור כוחה של הפרופסיה להגנת ההגמוניה / הדס שדר וצביקה אור

מכונת המגורים: לקראת מודרניות אלטרנטיבית / הדס שדר וחיים יעקובי

מכונת המגורים: לקראת מודרניות אלטרנטיבית / הדס שדר וחיים יעקובי

פוליטיקה ביו-מרחבית בישראל: טריטוריה, דמוגרפיה ושליטה אפקטיבית / ינון כהן וניב גורדון

פוליטיקה ביו-מרחבית בישראל: טריטוריה, דמוגרפיה ושליטה אפקטיבית / ינון כהן וניב גורדון

חזיון ראווה של כוח ממסדי בצומת שבין גזע למגדר / נועה חזן

חזיון ראווה של כוח ממסדי בצומת שבין גזע למגדר / נועה חזן

בין פלשתינה, לבנון ואירופה: נסיעות וטיולים בתנאים של מזרח תיכון קולוניאלי חסר גבולות / שחר פן

בין פלשתינה, לבנון ואירופה: נסיעות וטיולים בתנאים של מזרח תיכון קולוניאלי חסר גבולות / שחר פן

גלובליזציה, שייכות וקהילת מהגרי העבודה האפריקאים בתל אביב-יפו / אילן ויזל וטובי פנסטר

גלובליזציה, שייכות וקהילת מהגרי העבודה האפריקאים בתל אביב-יפו / אילן ויזל וטובי פנסטר

תמונה קבוצתית יפה עם רובה: ייצוגי חיילות באלבומי צה

תמונה קבוצתית יפה עם רובה: ייצוגי חיילות באלבומי צה"ל בשנים 1958-1948 / חוה ברונפלד-שטיין

אנו עובדות בימים אלה על בניית אתר חדש לכתב העת "סוציולוגיה ישראלית". בקרוב נעלה לאוויר באתר חדשני ונגיש יותר!