דבר עורכות הגיליון המיוחד:

על מה כל הריקוד הזה: קריאות חברתיות במעשה המחול / תמר אלאור ועדנה לומסקי–פדר

מאמרים:

רקדנים קדומים: עקבותיו של הריקוד בארכיאולוגיה של ארץ ישראל, 1200-600 לפנה”ס / בתיה שכטר

עקבות של תרבות בייצוגים חזותיים של תנועה / שלומית עופר ובילי עילם

על גוף סמלי וגוף פיזי: ייצוגיות וחריגּות בשדה המחול העממי הישראלי / דינה רוגינסקי

לעטות את המסכה של ריק–קוד: אוטואתנוגרפיה בחוג לריקודי עם בכיסאות גלגלים / נילי ברויאר

אִימון לאמּון: פעולות אלתור בריקוד במגמות מחול בקרב נערות בבתי ספר תיכוניים בישראל / יעל נתיב

על ריקוד וגוף כבית: חווייתן של מורות לריקוד / הודל אופיר

מבטים מצטלבים: יחסי גומלין בין מבצעים לצופים במופע המחול טטריס של נועה דר / הניה רוטנברג

ביקורות ספרים

 

SHECTERroginski2roginski

 

להורדת הגיליון המלא 

 


 download square


 מאמרים


pdf


הריקוד הוא אמנות המתקיימת על פני זמן ואינה מותירה עקבות מוחשיים כלשהם, ולפיכך חקר הריקוד בממצא הארכיאולוגי נשען על עדויות משניות בלבד. באמנות העתיקה יש תיעוד חזותי לריקוד, אך מאחר שלא נשתמרה מסורת חיה מתקופה זו, זיהוי הרקדנים נשען על הנחיות הנגזרות הן מהגדרת הריקוד בימינו אנו והן על הבנת הסגנון האמנותי שהיה נהוג בזמן הממצאים. המאמר דן באמות מידה לזיהוי הרקדנים, סוקר טיפוסי ריקוד בממצאים מארץ ישראל (600-1200 לפנה"ס) ומציג כמה מסקנות בדבר תפקידו של הריקוד בתקופה הנחקרת.

pdf


מאמר זה עוסק במקומן של מוסכמות תרבותיות בתהליך הסמלה שביצעו ילדות בכיתה ד. ארבע קבוצות של תלמידות השתתפו במחקר ממושך שנשען על גישת האוריינות התנועתית ובחן את מאפייניהם של ייצוגי תנועה שפיתחו הילדות באופן עצמאי (עופר, 2009). מהמחקר עולה שהבחירה באופני ההסמלה – בעיצוב הסימנים, באופן ארגונם ובדרכי הצבתם על גבי הדף – נשענה במידה רבה על מוסכמות תרבותיות של שפות ייצוג קיימות, אגב שילובן עם ביטויים של תרבות מקומית ועם רעיונות ייחודיים המעידים על יצירתיות ופרשנות אישית. מאחר שאין בתחום זה שפת ייצוג המוכרת למשתתפות, המחקר מחדד את ההבנה בדבר מעורבותם והשפעתם של מרכיבים מהתרבות הסובבת בעיצוב אופני חשיבה וייצוג של מידע.

pdf


 המאמר מציג באופן סוציו-היסטורי ואתנוגרפי את מופעי הגוף והגופניות הישראלית לאורך התפתחותה של תנועת המחול העממי הישראלי, מראשיתה בשנות הארבעים ועד ימינו. המאמר מתמקד במגוון מופעיו של הגוף הישראלי המוכל בתנועת המחול העממי הישראלי, כשמופעים אלו נעים על פני רצף מהייצוגי אל החריג. בקצהו האחד נמצאות להקות הייצוג כביטוי לדימוי הצברים יפי התואר וקלי התנועה, ובתוך כך נסב הדיון על חיילים רוקדים בזמן מלחמת העצמאות. בקצה השני נמצאים רקדנים בעלי מומים או חריגויות אחרות, ובראשם נכי צה"ל. הדיון התיאורטי עוסק בהבחנה בין גוף סמלי לגוף פיזי ובסוכנוּת שמקדמות הקבוצות החריגות כדי לחבור לגוף העל הסמלי. לטענתי, המחול העממי הישראלי מאפשר קבלה של גופים חריגים, כל זמן שאלו מאמצים את עקרונות הפעולה הערכיים של גוף העל הלאומי הקולקטיבי. לשם כך מודר הגוף הפיזי (יכולת הביצוע והתנועה) למעמד משני בשדה, ובמקומו עולה חשיבותו של הגוף הסמלי ושל לגיטימיות ההשתייכות של קבוצות לתרבות הישראלית.

pdf


מאמר זה בוחן בביקורתיות את הסימון התרבותי המייצר דה-לגיטימציה לריקוד מתוך כיסא גלגלים. נפרש בו מהלך תיאורטי שפורט על הנימים העדינים של הפוליטיקה של הגוף ושל הייצוג. במוקד המאמר ניצב המתח שבין נכות ובין ריקוד כפי שהוא מתעצב בתרבות המערבית בכלל ובחברה הישראלית בפרט. המחקר משתייך ללימודי מוגבלות כשדה ביקורתי ובינתחומי הבוחן את הנכות כתופעה חברתית-תרבותית. תהליך המחקר כלל תצפית משתתפת בחוג לריקודי עם בכיסאות גלגלים, ועם המעבר שלי לכיסא הגלגלים התגבשה שיטת המחקר לאוטואתנוגרפיה, המובאת בגוף ראשון. בניסיון להתחקות אחר סימונים שהפעלתי אני ושאחרים הפעילו עליי, זוהה מנגנון המרוקן את הגוף הנכה מריקוד ומלביש עליו מסכה של ריק-קוד. בד בבד נבדקו תהליכים של השתנות ומשא ומתן על הסימון.

pdf


מאמר זה בוחן את פעולותיו של הגוף הרוקד היוצרות אמון חברתי בשיעורי אלתור ויצירה בקרב נערות במגמות מחול בבתי ספר תיכוניים בישראל. תיאורטית, המאמר מתמקם בזירה הפנומנולוגית ומבקש לבדוק את הבסיסים הגופניים האקטיביים של פעולות חברתיות ולשאול: מה הגוף עושה? ליתר דיוק, המאמר יבדוק באילו אופנים פעיל הגוף הרוקד, כיצד הוא מבנה אמון, איזה סדר מוסרי ומגדרי הוא מייצר, וכיצד הוא מעצב את העולם החברתי של הפועלות בו. טענתי היא שהגוף המאלתר פועל בתנאים של סיכון-אמון, ואלה מאפשרים לו להיות שותף בעיצוב העולם החברתי מתוך פעולתו הפיזית. תפיסה זו מאתגרת את התפיסות הסוציולוגיות המבניות, הנוטות לראות בגוף אובייקט סביל ואתר שעל גבו נרשמת התרבות. מתוך הנחה שפעולה המייצרת אמון היא פעולה בסיסית בהבניה של מערכות יחסים מוסריות, ובהסתמך על ניתוח תצפיות וראיונות, המאמר דן באופנים שבהם הגוף הרוקד משתתף באריגתה של אתיקה חברתית המושתתת על הדדיות ואחריות; בדרכים שבהן הופך האמון המגולם בגוף לערך חברתי יסודי המאזן את הסיכונים המרחפים מעל לקולקטיב הקבוצתי; ובהיבטים מגדריים ובית ספריים של פרקטיקות גופניות אלו.

pdf


מאמר זה מבוסס על מחקר אתנוגרפי שנערך בקרב מורות לריקוד בישראל. הוא מתמקד במוטיב שעלה בראיונות עם המורות, שבהם דיברו על ריקוד, סטודיו או גוף (ופעמים רבות במשורג) כבית. המאמר מתחקה אחר הקשרים האפשריים בין ריקוד, גוף ובית ומנסה לשרטט את החוויה המשתקפת מהם. הטענה הרחבה המובעת בו היא שמורות לריקוד מציגות את הבית כניגוד וכחלופה למציאות חברתית מסחרית, אינסטרומנטלית, היפר-רציונלית וממוסדת. הבית נבנה או ממומש על ידן בשלוש דרכים: עיצוב גמיש ואישי של מרחב וזמן; פעולות גוף יוצרות-משמעות; ושמירה על גבולות הסטודיו ויצירת מקום פרטי. כל אחת מדרכי הפעולה הללו שזורה במאמץ רפלקסיבי, הבא לידי ביטוי בסיפור שמספרות המורות לעצמן על עיסוקן. חלק הארי של המאמר בוחן ומנתח את הדרכים הללו ושוזר בהן את הפרקטיקה של הסיפור הרפלקסיבי. בתוך כך עולה הטענה שנשים שבות לבית עם יכולת להתערב בו ולשנות בפעולותיהן את מושג הבית הכללי, המובן מאליו.

pdf


מופע המחול טטריס (2006) של הכוריאוגרפית נועה דר והאמנית הפלסטית נטי שמיע-עפר מזמן שדה ראייה ייחודי להתבוננות בריקוד. חדירת הצופים לתוך מרחב המופע מאתגרת את דרכי ההסתכלות המסורתיות ואת המוסכמות הנלוות אליהן. חשיפת הצופים והמבצעים למבטו הפולשני של הזולת יוצרת דיאלוג שמתהווה באמצעות המבט ומבוסס על מושג הכוח הנע בין שני קצוות – מבצעים וצופים. דרך פילוסופיית המבט של ז'אן פול סרטר, המתארת את היחסים בין סובייקט לאובייקט בתוך ההוויה האנושית, תיבחן ההתרחקות מהמסגרת המסורתית של התבוננות ואת השפעת האינטראקציה בין התבוננות ומבט ובין מרחב מופע ייחודי על החווייה האסתטית.

pdf


רב-קוליות ושיח מחול בישראל/ בעריכת הניה רוטנברג ודינה רוגינסקי

ליאורה מלכא ילין

עמודים: 419-422

 

מחול כאמנות במה: אסופת רשימות על מחול מ-1581 ועד ימינו/ בעריכת סלמה ג'ין כהן, וטרפסיכורה בסניקרס: מחול פוסט- מודרני/ מאת סאלי ביינס

יעל נתיב

עמודים: 423-427

 

על הריקוד/ מאת סטפן מלרמה ופול ולרי

זלי גורביץ'

עמודים: 429-433

 

לרקוד קרוב לגוף

טל כוכבי

אפילוג לגיליון המיוחד

עמודים: 433-441

 

מחקר נרטיבי: תיאוריה, יצירה ופרשנות / מאת רבקה תובל-משיח ודניאלה ספקטור-מרזל (עורכות

הילה העליון

עמודים: 443-445

 

Wired Youth: The Social World of Adolescence in the Information Age

אורלי בנימין

עמודים: 446-448

 

Being Indian, Being Israeli: Migration, Ethnicity and Gender in the Jewish Homeland / by Maina Chawla Singh

דבורה ברנשטיין

עמודים: 449-451

 

תראו אותי / מאת עמיה ליבליך

נפתלי שם טוב

עמודים: 452-455

 

Community Genetics and Genetic Alliances: Eugenics, Carrier Testing and Network of Risk / by Avivad E. Raz

יעל השילוני-דולב

עמודים: 456-459

 

נראות בהגירה: גוף, מבט, ייצוג / בעריכת עדנה לומסקי פדר ותמר רפפורט

דליה לירן-אלפר

עמודים: 460-462

 

הפרטה ומסחור בחינוך הציבורי בישראל / בעריכת אורית איכילוב

ג'וליה רסניק

עמודים: 463-466

 

דיאלוג חשוף: יהודים וערבים במפגש / מאת מיה כהנוב

עמליה סער

עמודים: 467-469

 

ניצבים בקדמת הבמה: מחאה, חגיגה וחתרנות בתאטרון הקהילתי / מאת שולמית לב-אלג'ם

נפתלי שם טוב

עמודים: 470-472

 

רפואה משלימה והשבת הקסם לעולם / מאת יעל קשת

יוסי לוס

עמודים: 473-475

כניסה למנויים

הצצה לתוך גיליונות (קישור למאמר בלחיצה על התמונה):

אתניות ומיניות: סובייקטיביות מזרחית-הומואית חדשה ותיירות גאה בתל אביב / גילי הרטל ואורנה ששון-לוי

אתניות ומיניות: סובייקטיביות מזרחית-הומואית חדשה ותיירות גאה בתל אביב / גילי הרטל ואורנה ששון-לוי

שמיים ריקים ממלאכים: פולמוס ההדתה בחופת האתיקה הפרוטסטנטית / יהודה שנהב

שמיים ריקים ממלאכים: פולמוס ההדתה בחופת האתיקה הפרוטסטנטית / יהודה שנהב

בעקבות הגביע הקדוש: יינות ילידיים, מדע והפוליטיקה הקולוניאלית של הזהות המקומית / אריאל הנדל ודניאל מונטרסקו

בעקבות הגביע הקדוש: יינות ילידיים, מדע והפוליטיקה הקולוניאלית של הזהות המקומית / אריאל הנדל ודניאל מונטרסקו

"פה התערבבו היחד והבדידות": על ארכיטקטורה ופיקוח בחדר האוכל הקיבוצי / עידית רן–שכנאי

על האש: בשר, כוח, מרחב ולאומיות ביום העצמאות הישראלי / ניר אביאלי

על האש: בשר, כוח, מרחב ולאומיות ביום העצמאות הישראלי / ניר אביאלי

על גוף סמלי וגוף פיזי: ייצוגיות וחריגּות בשדה המחול העממי הישראלי / דינה רוגינסקי

על גוף סמלי וגוף פיזי: ייצוגיות וחריגּות בשדה המחול העממי הישראלי / דינה רוגינסקי

בנייתו של הומו פיננסיוס: מוסכמות, רגשות ומוסר בחינוך הפיננסי / דניאל ממן וזאב רוזנהק

בנייתו של הומו פיננסיוס: מוסכמות, רגשות ומוסר בחינוך הפיננסי / דניאל ממן וזאב רוזנהק

חזיון ראווה של כוח ממסדי בצומת שבין גזע למגדר / נועה חזן

חזיון ראווה של כוח ממסדי בצומת שבין גזע למגדר / נועה חזן

תמונה קבוצתית יפה עם רובה: ייצוגי חיילות באלבומי צה

תמונה קבוצתית יפה עם רובה: ייצוגי חיילות באלבומי צה"ל בשנים 1958-1948 / חוה ברונפלד-שטיין

דרך כמקום בתנועה: כביש 31 וערד בין חיבור לניתוק / בתיה רודד, אבינעם מאיר וארנון בן-ישראל

דרך כמקום בתנועה: כביש 31 וערד בין חיבור לניתוק / בתיה רודד, אבינעם מאיר וארנון בן-ישראל

לעזוב את גן עדן: סביבתנות וקידום השלום בחצי האי סיני, 1977-1983 / שחר שדה

לעזוב את גן עדן: סביבתנות וקידום השלום בחצי האי סיני, 1977-1983 / שחר שדה

להוציא פסולת מאשפה: רשמים אנתרופולוגיים מסקרי אשפה ביתית בישראל / טליה פריד

להוציא פסולת מאשפה: רשמים אנתרופולוגיים מסקרי אשפה ביתית בישראל / טליה פריד

פרופסיונליזם בישראל: בין שימור כוחה של הפרופסיה להגנת ההגמוניה / הדס שדר וצביקה אור

פרופסיונליזם בישראל: בין שימור כוחה של הפרופסיה להגנת ההגמוניה / הדס שדר וצביקה אור

מכונת המגורים: לקראת מודרניות אלטרנטיבית / הדס שדר וחיים יעקובי

מכונת המגורים: לקראת מודרניות אלטרנטיבית / הדס שדר וחיים יעקובי

פוליטיקה ביו-מרחבית בישראל: טריטוריה, דמוגרפיה ושליטה אפקטיבית / ינון כהן וניב גורדון

פוליטיקה ביו-מרחבית בישראל: טריטוריה, דמוגרפיה ושליטה אפקטיבית / ינון כהן וניב גורדון

חזיון ראווה של כוח ממסדי בצומת שבין גזע למגדר / נועה חזן

חזיון ראווה של כוח ממסדי בצומת שבין גזע למגדר / נועה חזן

בין פלשתינה, לבנון ואירופה: נסיעות וטיולים בתנאים של מזרח תיכון קולוניאלי חסר גבולות / שחר פן

בין פלשתינה, לבנון ואירופה: נסיעות וטיולים בתנאים של מזרח תיכון קולוניאלי חסר גבולות / שחר פן

גלובליזציה, שייכות וקהילת מהגרי העבודה האפריקאים בתל אביב-יפו / אילן ויזל וטובי פנסטר

גלובליזציה, שייכות וקהילת מהגרי העבודה האפריקאים בתל אביב-יפו / אילן ויזל וטובי פנסטר

תמונה קבוצתית יפה עם רובה: ייצוגי חיילות באלבומי צה

תמונה קבוצתית יפה עם רובה: ייצוגי חיילות באלבומי צה"ל בשנים 1958-1948 / חוה ברונפלד-שטיין

אנו עובדות בימים אלה על בניית אתר חדש לכתב העת "סוציולוגיה ישראלית". בקרוב נעלה לאוויר באתר חדשני ונגיש יותר!