מאמרים:

אתניות ללא אתניות ־ ”אני מעבר לסיפור הזה“: סדרי מדינה, חינוך וזהויות אתניות חדשות / אבי שושנה

חלוצות: הפועל בנות סח’נין ־ מאזרחיות מודרות לאזרחיות טובות / יעלה להב רז

החינוך הערבי בישראל: תביעה למשאבים חומריים או מאבק על משאבים אידיאולוגיים? / עירית הרבון, ח’אלד אבו עסבה ומוחמד אבו נסרה

השירות הצבאי של חיילים וחיילות יוצאי קווקז: ”כרטיס כניסה“ לחברה הישראלית או שעתוק אתנו–מעמדי? / מיכל קרומר–נבו, מני מלכה וסטס מרדכייב

חזיון ראווה של כוח ממסדי בצומת שבין גזע למגדר / נועה חזן

עזיבת העולם החרדי כמפגש בין מודלים חברתיים–דתיים / שלומי דורון

זיכוי הרבים: ההיגיון הקפיטליסטי בתנועת תחייה דתית בישראל / אסף שרעבי

ביקורות ספרים

 

 img 13IMG 1a

 

 להורדת הגיליון המלא

 


 download square 

 


 

מאמרים


באמצעות חקר מקרה של הפנימייה למחוננים טעוני טיפוח מבקש מאמר זה להבין כיצד פרטים שחוו התערבות מדינתית מכוונת במרכיב האתני של עצמיותם חווים התערבות זו שנים אחרי ההבניה. ממצאי המחקר העיקריים מלמדים שבוגרי הפנימייה המירו את הפעולות הארגוניות לזהות אתנית ייחודית: אתניות ללא אתניות. זהות זו מסרבת לכל עיסוק גלוי במרכיב האתני של מושג העצמי ונתמכת בתזכורות קבועות של הסובייקט לעצמו שהוא "מעבר לסיפור האתני". ממצאי המאמר מלמדים גם שזהות אתנית אינה חייבת להתבטא בפרקטיקות של יומיום, כי אם גם בעיסוק קוגניטיבי קבוע של הסוכן השומר על מרחק מהסיווגים האתניים הרשמיים הזמינים. פרק הדיון מתחקה אחר מקורותיה הארגוניים–חברתיים של זהות אתנית זו ואחר יחסיה עם חוויית האתניות השקופה השמורה לחברי המעמד הבינוני–גבוה.

 pdf


מחקר זה מבקש להוסיף לידע הקיים על קשרי הגומלין בין מגדר ובין כוח, מעמד, אתניות ולאומיות, ובתוך כך לבחון את תפקידו של הכדורגל בניסיון חייהן של שחקניות קבוצת הפועל בנות סח‘נין. המחקר נערך במתודה איכותנית בשנים 2007-2004 . השאלה המרכזית הייתה כיצד הופכת אזרחית מודרת לאזרחית “טובה” בהקשר לאומי, מגדרי ומקומי מיוחד במינו. ממצאי המחקר העלו כי לכדורגל תפקיד חשוב בעיצוב הזהויות המגדרית והאתנו–לאומית שמציגות הנערות, כך ששיח המיניות והנשיות נקשר בקשר הדוק לשיח האתניות והלאומיות. מסקנת המחקר היא כי מיקומן המורכב של הנערות מאלץ אותן להציג תדמית של “ערבים טובים” לחברה היהודית ותדמית של “נשים טובות” לחברה הפלסטינית המקומית הגברית. כך הן הופכות לערביות “טובות” באופן שאינו מאיים אף לא על אחת מחברות אלו. קבוצת הכדורגל מתהווה כסמן לגבולות ה“נכונים” ולנקודת החיבור בין שלל הזהויות ומבססת את הדרך הראויה להיות נשים ואת הדרך הראויה להיות נשים השייכות לקבוצה האתנו–לאומית הערבית.


 pdf


מטרתו של מחקר זה לבחון אם המאבק שמנהלים הערבים בישראל בתחום החינוך הוא למען שוויון בחלוקת המשאבים החומריים או מאבק חריף יותר להשגת משאבים אידיאולוגיים. שאלה זאת תיבחן דרך תגובתו של הציבור הערבי וקברניטיו לאי יישומו של התיקון במטרות החינוך בחוק חינוך ממלכתי, התשי“ג– 1953 , משנת 2000 . התיקון התייחס לראשונה לקיומה של קבוצת מיעוט ערבית בישראל ולצורך ללמד את שפתה, את תרבותה ואת ההיסטוריה שלה.

ממצאי המחקר מתבססים על ראיונות עומק עם הורים ועם נציגי החברה הערבית שיש להם נגיעה למאבק על החינוך הערבי בישראל. הממצאים מלמדים כי החברה הערבית מפוצלת לשתי גישות בהקשר של מאבק זה: האחת פרגמטית והאחרת אידיאולוגית. עוד נמצא שללאומיות הפלסטינית ולתחושת הזיקה לעם הפלסטיני, שהלכה והתחזקה בקרב המיעוט הערבי בישראל בעיקר לאחר מאורעות שנת 2000 , יש השפעה על דפוסי המאבק בענייני החינוך.

 pdf


הדנים ביחסי צבא–חברה בישראל חלוקים בדעותיהם בשאלה אם הצבא מאפשר ניעוּת חברתית לחיילים המשתייכים לאוכלוסיות מוחלשות או משעתק מצבים של אי שוויון. שאלה זו נבחנת כאן ביחס לקהילת יוצאי קווקז. המאמר בוחן את דפוסי ההשתלבות של חיילים יוצאי קווקז ממשפחות שעלו לישראל בשנות השבעים לעומת עולי שנות התשעים מנקודת מבט של תיאוריית ההצטלבויות (intersectionality theory). הממצאים מבוססים על מיפוי נתוניהם של חיילים יוצאי קווקז בבאר שבע, על ראיונות טלפוניים עם 153 חיילים ועל השוואה עם נתונים קיימים על קבוצות אתניות אחרות. הנתונים על היחידות, הסטטוסים והתפקידים הצבאיים של החיילים, וכן על מאפייני הקידום שלהם בצבא, על הקשיים שהם חווים ועל עמדותיהם כלפי השירות הצבאי, מעידים כי לחיילות נשים השירות הצבאי מקדם ניעוּת חברתית מסוימת, ואילו לחיילים גברים הוא בגדר מנגנון שעתוק של שוליות חברתית. בדיון נבחנות סוגיות מגדריות בצד סוגיות הקשורות לניהול שונוּת בצבא.
 pdf


לנוכח העניין המחודש בתנועת הפנתרים השחורים הישראלית, הן עם ציון ארבעים שנה להקמתה והן על רקע המחאה החברתית הגדולה של קיץ 2011 , מבקש המאמר לחזור לתצלומי העיתונות מהפגנות הפנתרים השחורים ולטעון כי הסיקור החזותי של המחאה בכל העיתונים הפופולריים בישראל יצר הפרדה בין הציבור הישראלי ובין המפגינים באמצעות מסמנים חזותיים מגזיעים, ודווקא בתקופה שבה מסמנים אלה החלו להיטשטש, בין היתר בעקבות מלחמת ששת הימים. בתוך כך תיעשה השוואה בין תצלומי עיתונות מהפגנות הפנתרים השחורים ובין תצלומי חיילים מאלבומי מלחמת 1967 . תצלומי ההפגנות יפורשו כניסיון להנכיח מחדש מסמנים גזעיים במרחב החזותי הישראלי שלאחר המלחמה וכתצוגה של הבדלים גזעיים, כשאותו הגוף הגברי שסימן את מחיקת ההבדלים הגזעיים במלחמה, תפקד בתצלומי המחאה כמצע שעליו נחקקו מחדש הבדלים אלה.


pdf


המאמר מתחקה אחר תהליך שינוי הזהות של אלה העוזבים את העולם החרדי (היוצאים בשאלה) ואחר הקשיים העומדים בפניהם. המאמר מושתת על טענתו של אייזנשטדט שמערכות תרבותיות ודתיות הן בעת ובעונה אחת גם גורם מייצב של סדר חברתי וגם זרז לשינוי. טענה זו תיבחן דרך השינוישעוברים שלושת מעגלי הזהות ־ האישי, המשפחתי והקהילתי ־ שמתפרקים ומורכבים מחדש עם המעבר של היוצא בשאלה ממודל חברתי חרדי למודל חברתי חילוני–מודרני, על הפער שביניהם. המאמר מראה כי תהליך הניתוק, המעבר והשילוב )בדגם טקס המעבר( אינו מתיישב עם המודל הקשיח המציג את המסורת כדיכוטומית למודרניות, אלא מייצר מצבים לימינליים חברתיים–דתיים שמלווים את עולמם של היוצאים בשאלה לפני המעבר, במהלכו ואחריו.
pdf


במאמר זה אני מבקש להציג את המונח “זיכוי הרבים” ולהראות שהוא עומד בבסיס יזמות התשובה התוססת בתנועת התשובה בישראל. זיכוי הרבים, אני טוען, מתופעל באמצעות מעגלי תשובה, כך שהחוזר בתשובה לוקח חלק בפרקטיקת ההחזרה בתשובה אף לפני שהחל לקיים מצוות בהקפדה. המאמר מראה כיצד רציונליות חישובית, שנחשבת אחד ממאפייניה המרכזיים של המודרניות, באה לידי ביטוי בתנועת התשובה, כאשר חוזרים בתשובה ומחזירים בתשובה כאחד מתייחסים למצוות, במפורש או במשתמע, כמעין ממון שאפשר לאגור. יש בכך כדי להראות שהיגיון מודרני–קפיטליסטי משוקע בתנועת התשובה בישראל.


pdf


 שתי נקודות מבט על ספרם של חיים חזן ודניאל מונטרסקו -  עיר בין ערביים: לאומיות מזדקנת ביפו 
רחל רומברג 
מנאר חסן 

משה צוקרמן על:
צופן הישראליות: עשרת הדיברות של שנות האלפיים 

גד יאיר

אריה רטנר על:
Theocratic Democracy: The Social of Religious and Secular Extremism
Nachman Ben-Yehuda

נחמן בן–יהודה על:
Law and the Culture of Israel
Menachem Mautner

ארז צפדיה על:
Zionist Arabesques: Modern Landscapes, Non-Modern Texts
Hadas Yaron

ליאורה שיאון על:
מי שולט על הצבא? בין פיקוח על הצבא לשליטה בצבאיות 432
יגיל לוי

דניאל מונטרסקו על:
Security and Suspicion: An Ethnography of Everyday Life in Israel
Juliana Ochs

מיכל קרבאל–טובי על:
Tours That Bind: Diaspora, Pilgrimage, and Israel Birthright Tourism
Shaul Kelner

תגריד יחיא–יונס על:
פוסעות על חבל דק: סיפורי חיים של נשים דרוזיות פורצות–דרך 442

נעמי וינר–לוי
לורן ארדריך על:
Patrons of Women: Literacy Projects
and Gender Development in Rural Nepal

Esther Hertzog
גליה פלוטקין–עמרמי על:
The Autism Matrix: The Social Origins of the Autism Epidemic
.Gil Eyal, Brendan Hart, Emine Onculer, Neta Oren and Natasha Rossi

עידו יואב על:
Violence: A Micro-sociological Theory
Randall Collins

 

 

כניסה למנויים

הצצה לתוך גיליונות (קישור למאמר בלחיצה על התמונה):

אתניות ומיניות: סובייקטיביות מזרחית-הומואית חדשה ותיירות גאה בתל אביב / גילי הרטל ואורנה ששון-לוי

אתניות ומיניות: סובייקטיביות מזרחית-הומואית חדשה ותיירות גאה בתל אביב / גילי הרטל ואורנה ששון-לוי

שמיים ריקים ממלאכים: פולמוס ההדתה בחופת האתיקה הפרוטסטנטית / יהודה שנהב

שמיים ריקים ממלאכים: פולמוס ההדתה בחופת האתיקה הפרוטסטנטית / יהודה שנהב

בעקבות הגביע הקדוש: יינות ילידיים, מדע והפוליטיקה הקולוניאלית של הזהות המקומית / אריאל הנדל ודניאל מונטרסקו

בעקבות הגביע הקדוש: יינות ילידיים, מדע והפוליטיקה הקולוניאלית של הזהות המקומית / אריאל הנדל ודניאל מונטרסקו

"פה התערבבו היחד והבדידות": על ארכיטקטורה ופיקוח בחדר האוכל הקיבוצי / עידית רן–שכנאי

על האש: בשר, כוח, מרחב ולאומיות ביום העצמאות הישראלי / ניר אביאלי

על האש: בשר, כוח, מרחב ולאומיות ביום העצמאות הישראלי / ניר אביאלי

על גוף סמלי וגוף פיזי: ייצוגיות וחריגּות בשדה המחול העממי הישראלי / דינה רוגינסקי

על גוף סמלי וגוף פיזי: ייצוגיות וחריגּות בשדה המחול העממי הישראלי / דינה רוגינסקי

בנייתו של הומו פיננסיוס: מוסכמות, רגשות ומוסר בחינוך הפיננסי / דניאל ממן וזאב רוזנהק

בנייתו של הומו פיננסיוס: מוסכמות, רגשות ומוסר בחינוך הפיננסי / דניאל ממן וזאב רוזנהק

חזיון ראווה של כוח ממסדי בצומת שבין גזע למגדר / נועה חזן

חזיון ראווה של כוח ממסדי בצומת שבין גזע למגדר / נועה חזן

תמונה קבוצתית יפה עם רובה: ייצוגי חיילות באלבומי צה

תמונה קבוצתית יפה עם רובה: ייצוגי חיילות באלבומי צה"ל בשנים 1958-1948 / חוה ברונפלד-שטיין

דרך כמקום בתנועה: כביש 31 וערד בין חיבור לניתוק / בתיה רודד, אבינעם מאיר וארנון בן-ישראל

דרך כמקום בתנועה: כביש 31 וערד בין חיבור לניתוק / בתיה רודד, אבינעם מאיר וארנון בן-ישראל

לעזוב את גן עדן: סביבתנות וקידום השלום בחצי האי סיני, 1977-1983 / שחר שדה

לעזוב את גן עדן: סביבתנות וקידום השלום בחצי האי סיני, 1977-1983 / שחר שדה

להוציא פסולת מאשפה: רשמים אנתרופולוגיים מסקרי אשפה ביתית בישראל / טליה פריד

להוציא פסולת מאשפה: רשמים אנתרופולוגיים מסקרי אשפה ביתית בישראל / טליה פריד

פרופסיונליזם בישראל: בין שימור כוחה של הפרופסיה להגנת ההגמוניה / הדס שדר וצביקה אור

פרופסיונליזם בישראל: בין שימור כוחה של הפרופסיה להגנת ההגמוניה / הדס שדר וצביקה אור

מכונת המגורים: לקראת מודרניות אלטרנטיבית / הדס שדר וחיים יעקובי

מכונת המגורים: לקראת מודרניות אלטרנטיבית / הדס שדר וחיים יעקובי

פוליטיקה ביו-מרחבית בישראל: טריטוריה, דמוגרפיה ושליטה אפקטיבית / ינון כהן וניב גורדון

פוליטיקה ביו-מרחבית בישראל: טריטוריה, דמוגרפיה ושליטה אפקטיבית / ינון כהן וניב גורדון

חזיון ראווה של כוח ממסדי בצומת שבין גזע למגדר / נועה חזן

חזיון ראווה של כוח ממסדי בצומת שבין גזע למגדר / נועה חזן

בין פלשתינה, לבנון ואירופה: נסיעות וטיולים בתנאים של מזרח תיכון קולוניאלי חסר גבולות / שחר פן

בין פלשתינה, לבנון ואירופה: נסיעות וטיולים בתנאים של מזרח תיכון קולוניאלי חסר גבולות / שחר פן

גלובליזציה, שייכות וקהילת מהגרי העבודה האפריקאים בתל אביב-יפו / אילן ויזל וטובי פנסטר

גלובליזציה, שייכות וקהילת מהגרי העבודה האפריקאים בתל אביב-יפו / אילן ויזל וטובי פנסטר

תמונה קבוצתית יפה עם רובה: ייצוגי חיילות באלבומי צה

תמונה קבוצתית יפה עם רובה: ייצוגי חיילות באלבומי צה"ל בשנים 1958-1948 / חוה ברונפלד-שטיין

אנו עובדות בימים אלה על בניית אתר חדש לכתב העת "סוציולוגיה ישראלית". בקרוב נעלה לאוויר באתר חדשני ונגיש יותר!