דבר העורך / חיים חזן

הרצאת נשיא האגודה הסוציולוגית הישראלית בשנת 2009 : החברה הישראלית: ככל החברות או מקרה יוצא דופן? / סמי סמוחה

מאמרים:

מודל הדמוקרטיה האתנית: מהו ייחודה של ישראל? / משה ברנט

מיליטריזם ומרחב בישראל / ארז צפדיה

החינוך העל תיכוני הלא אקדמי בישראל: נפרד אך שווה?! / אברהם יוגב, עדית ליבנה ואורן פזמוני–לוי

סמלים ושפה בקבוצת השווים באינטרנט: רטוריקה, היגדים ואיקונוגרפיה / אורן גולן

פרו–נטליזם סדוק: נרטיבים של הולדה ואי–הולדה בישראל / אורנה דונת

יזמות זעירה של נשים כמסלול ניעות חברתית, מספר היבטים פרדוקסליים / עמליה סער

יזמי מדיניות, הבניות פוליטיות וחלון הזדמנויות: הפוליטיקה של הרפורמה השנייה במערכת הפנסיה בישראל / מיכל רצון

סימפוזיון לזכר ליאון שלף:

על הספר Youth to Hostility Adult: Apart Generations מאת ליאון שלף / רינה שלף

שיח בין–דורי: הערות על הסוציולוגיה של דורות / חנה הרצוג

משבר השיתוף הבין–דורי בנחלות של יוצאי הרי האטלס / משה שוקד

זכויות של ילדים ועוינות של מבוגרים / דפנה הקר

דור וזיכרון קולקטיבי / ורד ויניצקי–סרוסי

תגובות:

תגובה לדבר העורך בגיליון העשור (חוברת י' [2], 2009) / עידן ירון ועמרי הרצוג

ביקורות ספרים

 

 להורדת הגיליון המלא


 download square 


 מאמרים


פרספקטיבה השוואתית תסייע להעריך את מאפייני החברה הישראלית, תעמיק את ההבנה של ישראל וחברות אחרות, תגיע להכללות מדעיות ותתגבר על הקרתנות בחקרי מקרה. השאלה המרכזית היא אם אפשר להשוות את ישראל לדגם חברה מוכר כלשהו, ואם כן, לאיזה דגם, או שמא היא מקרה חריג והשוואות כאלה הן חסרות ערך. ישראל מושווית לחברות מערביות, לחברות מהפכניות, לחברות שסועות לעומק ולחברות קולוניאליות, ואת כל ההשוואות הללו יש לבחון בקפידה. ישראל היא מערבית רק באופן חלקי; המהפכה הציונית שייסדה אותה טרם הסתיימה; היא חברה שסועה לעומק, אך יציבה וכמעט אין בה אלימות בין קבוצות אוכלוסייה; ותכונותיה הלא-קולוניאליות עולות על חזותה הקולוניאלית. ישראל סוטה מדגמי החברה שהיא מושווית אליהם וייחודית במידה רבה. עם זאת, הכללתה במחקרים השוואתיים תחשוף הן את ייחודה והן את דמיונה לחברות אחרות ותתרום למדע.

pdf


 מודל הדמוקרטיה האתנית של סמי סמוחה קרא תיגר על הדעה המקובלת בדבר ייחוד זהותה הלאומית של ישראל בכך שהציב אותה כאבטיפוס לסוג של דמוקרטיה ־ דמוקרטיה אתנית ־ לצדן של מדינות אחרות, רובן ממזרח אירופה. המאמר הנוכחי טוען, גם באמצעות בחינת דוגמאותיו המזרח אירופיות של סמוחה, שבניגוד למה שסובר סמוחה, הזהות הלאומית הישראלית היא אכן ייחודית ועומדת כקטגוריה בפני עצמה. וכך בדוגמאותיו המזרח אירופיות של סמוחה קיים, לצדו של רעיון “אומת הליבה” האתנית, גם מושג של אומה אזרחית- טריטוריאלית שמאפשר להטמיע או לשלב בתרבות הלאומית הדומיננטית מיעוטים שאינם שייכים לאומת הליבה. המקרה הישראלי הוא ייחודי בכך שאינו מכיר ואינו מאפשר הכרה בקיומה של אומה ישראלית אזרחית-טריטוריאלית, ובכך אינו מאפשר להטמיע בתרבות העברית הדומיננטית מיעוטים לא יהודיים, בעיקר ערביים.

pdf


המאמר מתמקד באופן שבו המיליטריזם כונן את המרחב בישראל, ועוקב, לנוכח התמורות במיליטריזם, אחר השלכותיו על הריבוד האתנו-מעמדי בחברה בישראל. עיקר תשומת הלב תתמקד בהקמת יישובים חדשים. לבחינת התמורות המאמר מציע מונחים מרחביים מקבילים לתהליכי המיליטריזציה: סְ פר (פתוח ופנימי) ־ שקושר בין התיישבות לביטחון; סְ פר גלובלי ־ שפורם את הקשר בין התיישבות לביטחון; וסְ פָ ריפֶ רְ יָ ה ־ שמגייסת את הקשר בין התיישבות לביטחון לשם העצמת הפריפריה. מושגים אלה מנותחים בעזרת מסגרת מבנית של שלושה ממדים: אידיאולוגי, צבאי/אזרחי וחברתי. המסגרת מדגישה בפרספקטיבה דינמית את הטרנספורמציה שחלה בכל ממד לאורך זמן, וכיצד התמהילים בתוך הממדים וביניהם מבנים את המרחב ומספקים יציבות הן למבנה אתנו-מעמדי מרובד והן למיליטריזם, שמתגלה כעמיד אל מול האתגרים שהאידיאולוגיה והמדיניות הניאו-ליברליות מעמידות בפניו.pdf


מאמר זה מתמקד בחינוך העל תיכוני הלא אקדמי בישראל, ומועלית בו הטענה שהאפשרות להרחיב את הנגישות להשכלה הגבוהה בישראל אינה טמונה רק באוניברסיטאות ובמכללות, אלא גם בחינוך זה. המאמר מתאר, לראשונה, את התפתחות החינוך העל תיכוני ואת המגמות המאפיינות אותו מבחינה מערכתית ומבחינת הרכב הסטודנטים הלומדים בו. במהלך השנים ניכר ביקוש ללימודים על תיכוניים, אולם התברר שביקוש זה מאפיין במידה רבה בני קבוצות חברתיות מוחלשות המודעים לחשיבותן של תעודות השכלה וחותרים להשיגן. ממצאים אלה מחזקים את הטענה שלפיה הרחבת האפשרות לשדרוג אקדמי של הלימודים העל תיכוניים תקרב קבוצות חדשות להשכלה הגבוהה ותקדם את השוויון בנגישות להשכלה זו. לפיכך המאמר מצביע על הצורך לגבש מדיניות מכילה יותר כלפי החינוך העל תיכוני בישראל ועל כיוונים אפשריים למחקר עתידי על אודותיו.

pdf


 מאמר זה דן בהבניה של סמלים ושל פרקטיקות חדשות של נעורים ברשת. ניתוח סמיוטי של סמלים ודפוסי שיח בין בני נוער באינטרנט מעיד על אופן יצירתן של קבוצות שייכות, הבניית יחסים וביטויים של תרבויות נוער ברשת. המחקר כולל ראיונות עומק עם 38 בני נוער ותצפיות בארבע קבוצות דיון ברשת. המאמר בוחן לקסיקון חדש של בני נוער המורכב משלושה אמצעים מרכזיים ליצירת יחסים, משמעויות ופעילויות בקבוצת השווים באינטרנט: (1) מטפורות איקונוגרפיות של פנטזיה, צחוק ולעג; (2) רטוריקה של יחסי אחווה; (3) היגדים של האנשה וסולידריות. בניגוד לטענה של חוקרי אינטרנט, חינוך ונוער בדבר דלות, ניכור ובידוד חברתי של בני נוער מול המחשב, מחקר זה מצביע על האופנים שבהם בני נוער מבטאים משמעויות מתוך עולמות חווייתיים, וכן על היותם משתתפים פעילים ביצירת מרחב תרבותי אוטונומי ובעלי השפעה על התרבות ועל השפה.

pdf


מדינות מערביות רבות ומדינת ישראל בכללן מזוהות עם אידיאולוגיה פרו-נטליסטית, קרי מערך של אמונות, עמדות ופרקטיקות המעודדות ילודה, מרוממות את תפקיד ההורות ומדגישות את היתרונות שבהולדת ילדים וגידולם. מאמר זה בוחן לראשונה את מופעם הלוקלי של סדקים באידיאולוגיה, תוך התמקדות בהיווצרותה של תרבות-נגד נון-נטליסטית בחברה פרו-נטליסטית, ובמילים אחרות, את הסירוב להורות במדינת ישראל. ראיונות עם זוגות שאינם רוצים ילדים, בצד ניתוח תוכן של פורום האינטרנט נשים שלא רוצות ילדים מלמדים שפרשנויותיהם, פעולותיהם ובחירותיהם היומיומיות של שחקנים חברתיים מתאפשרות בחסותה של מסגרת מקרו-תרבותית סדוקה, שאינה קוהרנטית וסטטית כפי שהיא מוצגת בספרות המחקרית שעניינה פריון ורבייה. הסירוב להורות ממשיך להעמיק סדקים אלה, ובכך מגדיל את אוטונומיית הבחירה הרבייתית גם בתוך מסגרת תרבותית הנתפסת כהגמונית.

pdf


המאמר מציג אתנוגרפיה של קורס יזמות זעירה לנשים מעוטות הכנסה ומעלה שמרכיב מרכזי בתהליך שעוברות הנשים הוא האופן שבו הן תופסות את הסיכויים, את הזכאות ואת האחריות שלהן להרוויח כסף. ניכרת השפעה ברורה של החוזה המגדרי המודרני, המכונן נשים נורמטיביות כמפרנסות משניות שעיקר תרומתן היא העבודה הרגשית. נשים נוטות להתנהל מתוך “אתיקה של אהבה” ולהימנע משאיפה מפורשת “לעשות כסף”. ניתוח תהליך הלמידה, העוסק בהקניית אוריינות עסקית ותרבותית, מחדד את מרכזיות העבודה כפרקטיקה של השתתפות אזרחית, מלבד הפונקציה המיידית של התפרנסות, ומאפשר לפרש את הכמיהה לגלם נשיות נורמטיבית כחלק ממסע היחלצות מן השוליים. אני טוענת שהפורמליזציה של עבודת הנשים מייצרת אפקט פרדוקסלי של הכלה והדרה: אימוץ פרקטיקות הגמוניות של עבודה וצריכה סולל את הדרך להתקבלותן האזרחית, אך בו בזמן מעודד הפנמה של השיח שסימן אותן מלכתחילה כסובייקטים פגומים.

pdf


המאמר דן ברפורמה במערכת הפנסיה משנת 2003 לאור התיאוריה הניאו-מוסדית הדנה בשינוי מוסדי רדיקלי. טענת המחקר היא שיזמי המדיניות ־ פקידי משרד האוצר ־ השתמשו בהבניות פוליטיות של משבר כדי לקדמה בעת שנפתח בפניהם חלון הזדמנויות. הבניות אלו סייעו להם להתגבר על מכשולים בזירה הפרלמנטרית ובזירה הציבורית. בדפוס של שינוי התפתחותי הפכו קרנות הפנסיה ממלכ“רים החותרים לשמר את ההכנסה של העובד בגיל הפרישה, לפי מודל ביסמרק, לגופים עסקיים הפועלים על פי עקרונות שוק, לפי המודל הניאו-ליברלי. בעקבות הרפורמה חלו שינויים יסודיים לא רק בשוק הפנסיה אלא גם בשוק ההון ובשוק העבודה. ליברליזציה של שוק ההון והטיית מאזן הכוחות במערכת יחסי העבודה, הנובעות מאותה פרדיגמת מדיניות, היו מניעים נפרדים לרפורמה. לנוכח מכלול היבטיה, הרפורמה בפנסיה מסמנת ציון דרך חשוב בתהליך המיסוד של מדיניות ניאו-ליברלית בכלכלה הפוליטית הישראלית.

pdf

 

 


על הספר "Generations Apart: Adult Hostility to Youth" מאת ליאון שלף
רינה שלף
עמודים: 485-488

 

שיח בין-דורי: הערות על הסוציולוגיה של דורות
חנה הרצוג
סימפוזיון לזכר ליאון שלף
עמודים: 489-492

 

משבר השיתוף הבין-דורי בנחלות של יוצאי הרי האטלס
משה שוקד
סימפוזיון לזכר ליאון שלף
עמודים: 493-496

 

זכויות של ילדים ועוינות של מבוגרים
דפנה הקר
סימפוזיון לזכר ליאון שלף
עמודים: 497-501

 

דור וזיכרון קולקטיבי
ורד ויניצקי-סרוסי
סימפוזיון לזכר ליאון שלף
עמודים: 502-506


 תגובה לדבר העורך בגיליון העשור (חוברת י[2], 2009)

עידן ירון ועמרי הרצוג
תגובות
עמודים: 507-509

 

ביקורות ספרים - פתח דבר
שלמה פישר ומיכל פגיס
עמודים: 511-512

 

על: 1. Ritual in its Own Right / edited by Don Handelman and Galina Lindquist;
2. Ritual and its Consequences: An Essay on the Limits of Sincerity / by Adam B. Seligman, Robert P. Weller, Michael J. Puett and Bennett Simon

חיים חזן

עמודים: 513-517

 

על: The Golem in German Social Theory / by Gad Yair and Michaela Soyer
עופר נורדהיימר-נור
עמודים: 518-520

 

על: החברה המיסטית: חזון חברתי מתפתח / מאת פיליפ וקסלר
שלמה פישר
עמודים: 521-523

 

על: נשים ומגדר במזרח התיכון במאה העשרים / בעריכת רות רודד ונוגה אפרתי
חנה הרצוג

עמודים: 524-526

 

על: The Other Iraq: Pluralism and Culture in Hashemite Iraq / by Orit Bashkin
אסתר מאיר-גליצנשטיין
עמודים: 527-529

 

על: Beyond Sacred and Secular: Politics of Religion in Israel and Turkey / by Sultan Tepe
ענת לפידות-פירילה

עמודים: 530-532

 

על: נשים ציוניות באמריקה: הדסה ותקומת ישראל / מאת מירה קצבורג-יונגמן
רינה נאמן
עמודים: 533-535

 

על: The American Dream—For Men Only? Gender, Immigration, and the Assimilation of Israelis in the United States / by Lilach Lev-Ari
אבי קיי
עמודים: 536-538

 

על: ע(ו)ל הסובלנות: מסורות דתיות ואתגר הפלורליזם / בעריכת שלמה פישר ואדם ב' סליגמן
יוכי פישר
עמודים: 539-541

 

על: עבודה, הון ושלטון: עשור בתולדות תנועת הפועלים בארגנטינה / מאת אפרים דוידי

שני בר-און

עמודים: 542-544

 

כניסה למנויים

הצצה לתוך גיליונות (קישור למאמר בלחיצה על התמונה):

אתניות ומיניות: סובייקטיביות מזרחית-הומואית חדשה ותיירות גאה בתל אביב / גילי הרטל ואורנה ששון-לוי

אתניות ומיניות: סובייקטיביות מזרחית-הומואית חדשה ותיירות גאה בתל אביב / גילי הרטל ואורנה ששון-לוי

שמיים ריקים ממלאכים: פולמוס ההדתה בחופת האתיקה הפרוטסטנטית / יהודה שנהב

שמיים ריקים ממלאכים: פולמוס ההדתה בחופת האתיקה הפרוטסטנטית / יהודה שנהב

בעקבות הגביע הקדוש: יינות ילידיים, מדע והפוליטיקה הקולוניאלית של הזהות המקומית / אריאל הנדל ודניאל מונטרסקו

בעקבות הגביע הקדוש: יינות ילידיים, מדע והפוליטיקה הקולוניאלית של הזהות המקומית / אריאל הנדל ודניאל מונטרסקו

"פה התערבבו היחד והבדידות": על ארכיטקטורה ופיקוח בחדר האוכל הקיבוצי / עידית רן–שכנאי

על האש: בשר, כוח, מרחב ולאומיות ביום העצמאות הישראלי / ניר אביאלי

על האש: בשר, כוח, מרחב ולאומיות ביום העצמאות הישראלי / ניר אביאלי

על גוף סמלי וגוף פיזי: ייצוגיות וחריגּות בשדה המחול העממי הישראלי / דינה רוגינסקי

על גוף סמלי וגוף פיזי: ייצוגיות וחריגּות בשדה המחול העממי הישראלי / דינה רוגינסקי

בנייתו של הומו פיננסיוס: מוסכמות, רגשות ומוסר בחינוך הפיננסי / דניאל ממן וזאב רוזנהק

בנייתו של הומו פיננסיוס: מוסכמות, רגשות ומוסר בחינוך הפיננסי / דניאל ממן וזאב רוזנהק

חזיון ראווה של כוח ממסדי בצומת שבין גזע למגדר / נועה חזן

חזיון ראווה של כוח ממסדי בצומת שבין גזע למגדר / נועה חזן

תמונה קבוצתית יפה עם רובה: ייצוגי חיילות באלבומי צה

תמונה קבוצתית יפה עם רובה: ייצוגי חיילות באלבומי צה"ל בשנים 1958-1948 / חוה ברונפלד-שטיין

דרך כמקום בתנועה: כביש 31 וערד בין חיבור לניתוק / בתיה רודד, אבינעם מאיר וארנון בן-ישראל

דרך כמקום בתנועה: כביש 31 וערד בין חיבור לניתוק / בתיה רודד, אבינעם מאיר וארנון בן-ישראל

לעזוב את גן עדן: סביבתנות וקידום השלום בחצי האי סיני, 1977-1983 / שחר שדה

לעזוב את גן עדן: סביבתנות וקידום השלום בחצי האי סיני, 1977-1983 / שחר שדה

להוציא פסולת מאשפה: רשמים אנתרופולוגיים מסקרי אשפה ביתית בישראל / טליה פריד

להוציא פסולת מאשפה: רשמים אנתרופולוגיים מסקרי אשפה ביתית בישראל / טליה פריד

פרופסיונליזם בישראל: בין שימור כוחה של הפרופסיה להגנת ההגמוניה / הדס שדר וצביקה אור

פרופסיונליזם בישראל: בין שימור כוחה של הפרופסיה להגנת ההגמוניה / הדס שדר וצביקה אור

מכונת המגורים: לקראת מודרניות אלטרנטיבית / הדס שדר וחיים יעקובי

מכונת המגורים: לקראת מודרניות אלטרנטיבית / הדס שדר וחיים יעקובי

פוליטיקה ביו-מרחבית בישראל: טריטוריה, דמוגרפיה ושליטה אפקטיבית / ינון כהן וניב גורדון

פוליטיקה ביו-מרחבית בישראל: טריטוריה, דמוגרפיה ושליטה אפקטיבית / ינון כהן וניב גורדון

חזיון ראווה של כוח ממסדי בצומת שבין גזע למגדר / נועה חזן

חזיון ראווה של כוח ממסדי בצומת שבין גזע למגדר / נועה חזן

בין פלשתינה, לבנון ואירופה: נסיעות וטיולים בתנאים של מזרח תיכון קולוניאלי חסר גבולות / שחר פן

בין פלשתינה, לבנון ואירופה: נסיעות וטיולים בתנאים של מזרח תיכון קולוניאלי חסר גבולות / שחר פן

גלובליזציה, שייכות וקהילת מהגרי העבודה האפריקאים בתל אביב-יפו / אילן ויזל וטובי פנסטר

גלובליזציה, שייכות וקהילת מהגרי העבודה האפריקאים בתל אביב-יפו / אילן ויזל וטובי פנסטר

תמונה קבוצתית יפה עם רובה: ייצוגי חיילות באלבומי צה

תמונה קבוצתית יפה עם רובה: ייצוגי חיילות באלבומי צה"ל בשנים 1958-1948 / חוה ברונפלד-שטיין

אנו עובדות בימים אלה על בניית אתר חדש לכתב העת "סוציולוגיה ישראלית". בקרוב נעלה לאוויר באתר חדשני ונגיש יותר!