דבר העורך:

עם או בלי מירכאות: על מקומה ומקומיותה של סוציולוגיה ישראלית / חיים חזן

מאמרים:

דורות מזה ומזה: הצעה למבט דורי על השיח הסוציולוגי / חנה הרצוג

פלסטינים ויהודים בעבודה: על הסוציולוגיה של פרקטיקות עבודה בישראל ועל תרומתה להבנת הקונפליקט / אסף דר

עבודה בשכר ומבנה המשפחה: מחקר לאורך זמן בקרב נשים יהודיות בישראל / ברברה ס' אוקן ועמליה ל' אוליבר

הגירה לישראל: מיפוי מגמות ומחקרים אמפיריים 1990-2006 / רבקה רייכמן

ביוגרפיות אלטרנטיביות וההשגחה על מבט הצופה בקולנוע הישראלי / אבי שושנה

סכסוך ישן, מלחמה חדשה: השתנות ההקשר המוסדי של הפעלת הכוח במלחמות ישראל / אורי בן–אליעזר

סימפוזיון לזכר ברוך קימרלינג:

פתח דבר: ברוך קימרלינג והסוציולוגיה הציבורית / אורי בן–אליעזר

סוציולוגיה ישראלית אקדמית וציבורית / סמי סמוחה

על האפשרות של סוציולוגיה ציבורית בעידן ניאו–ליברלי / שרה הלמן

כמה הערות על סוציולוגיה ציבורית / גדי אלגזי

דברים לזכרה של גלית סעדה–אופיר:

מכל העולמות: דברים לגלית סעדה–אופיר / מירב אהרון

דברים על עבודתה של ד”ר גלית סעדה–אופיר / מוטי רגב

זה לא נגמר הסיפור: דברים לד”ר גלית סעדה–אופיר / אלי ברקת

ביקורות ספרים

 

להורדת הגיליון המלא


 download square 


 

דבר העורך - עם או בלי מירכאות: על מקומה ומקומיותה של סוציולוגיה ישראלית
חיים חזן

מאמרים


המאמר מפתח דיון תיאורטי ומתודולוגי ביחידות דוריות כדרך לניתוח חברה ושינויים חברתיים ומציע את מושג הדור גם ככלי לסוציו-אנליזה של שיח אקדמי. ניתוח דורי, טוען המאמר, מאפשר להצביע על המורכבות, על הריבוי ועל הבו-זמניות המתקיימים בחברה. הוא מאפשר לספר את הסיפור הדומיננטי, אך יותר מכך הוא מחייב לחלץ בניתוח הסוציולוגי-היסטורי גם את קולן ואת עשייתן של קבוצות שהסמנטיקה הדורית שלהן נדחקה לשוליים, הושתקה או הועלמה. המבט הדורי מציע הסבר לעוצמה הרגשית המלווה את הדיונים על הסוציולוגיה ובתוכה. המאמר מדגים שני ממדים שבאמצעותם אפשר לפתח פרספקטיבה לניתוח יחידות דוריות בשיח הסוציולוגי בישראל: יחידת הניתוח והסדרי הזמן שהחוקרים בוחרים כבסיס למחקרם.

pdf


מציאות העבודה בישראל מפגישה דרך שגרה יהודים ופלסטינים אזרחי ישראל בארגוני עבודה. אף שמפגשים חברתיים אלה הם מרכיב חשוב בתשתית הדינמית של הסכסוך האתני-לאומי-דתי, הרי מרחב זה נותר עלום מבחינה מחקרית. מאמר זה מציע תכנית מחקר שיטתית של יחסי יהודים ופלסטינים בעבודה בישראל. התכנית נטועה במסורות של הסוציולוגיה של פרקטיקות עבודה, שפיתחה כלים תיאורטיים ומתודולוגיים שמתאימים במיוחד למשימה. סקירת ספרות מתת-דיסציפלינות סמוכות כמו סוציולוגיה היסטורית ופוליטית מגלה את הפוטנציאל החשוב של הגשמת תכנית המחקר המוצעת. המאמר מציג כמה מערכי מחקר אפשריים ושורה של שאלות מחקר שחשובות הן להבנת מורכבות הסכסוך והן לניסוח מחודש של יסודותיו החברתיים.

pdf


מחקר זה מנתח את הקשרים בין התנהגות שוק העבודה ובין מבנה המשפחה עבור נשים יהודיות-ישראליות. אנו מתמקדות בארבעה מפקדי אוכלוסין (בשנים 1995-1961) כדי לתאר שינויים שחלו בקשרים שבין המצב המשפחתי ומספר הילדים ובין עבודה בשכר ועבודה במשרה מלאה וחלקית. הממצאים העיקריים הם: קיימת מגמה חזקה של התכנסות בדפוסי התעסוקה והתעסוקה במשרה מלאה של נשים נשואות, גרושות ורווקות לאורך זמן; בקרב נשים נשואות קיימת מגמה מתונה בלבד של צמצום הפערים בתעסוקה ובתעסוקה במשרה מלאה לפי מספר ילדים. עבור נשים גרושות הפערים הללו מתרחבים עם הזמן. המסקנות העיקריות של עבודה זו הן שהתפקיד המסורתי של נשים יהודיות כרעיות כבר אינו נראה כנתון בקונפליקט עם עבודה בשכר, אולם תפקיד האמהות עדיין נראה כנתון בקונפליקט זה ללא היחלשות של ממש לאורך השנים.

pdf


מטרת המאמר לסקור בקווים כלליים את המגמות הטיפוסיות להגירה החדשה ואת מאפייני המהגרים החדשים בישראל. הסקירה מאורגנת סביב שני צירים עיקריים שמאפיינים את גלי ההגירה לישראל מסוף שנות השמונים ואילך: הגירה בחסות חוק השבות (המוגדרת כעלייה וכוללת בעיקר מהגרים אתניים) והגירה לא יהודית (מהגרי עבודה לא אתניים בהיתר ובלא היתר, וכן פליטים מאפריקה). הדיון אודות מהגרים אתניים מתמקד בהישגים בתחום הכלכלי-חברתי של קבוצות עולים על פי ארץ מוצא. הדיון אודות מהגרים לא אתניים עוסק במיסוד התופעה של הגירת עבודה ובתוצאותיה. הדיון במסקנות מתייחס לארבעה אתגרים שנובעים מהפיכתה של ישראל למדינת הגירה הלכה למעשה, ולא עוד מדינת עלייה כהגדרתה המסורתית: (1) הגירה מברית המועצות לשעבר; (2) הגירה מאתיופיה; (3) הגירה לא יהודית בחסות חוק השבות; (4) הגירת עבודה ופליטים. כל אחד מהאתגרים האלה עשוי להשפיע על מבנה הריבוד בחברה הישראלית גם לטווח ארוך ולדורות הבאים.

pdf


מאמר זה מציע לדון במושגים “ביוגרפיות אלטרנטיביות” ו“המבט הביוגרפי” הנלווה לביוגרפיות אלה לשם קידום הבנת האופן שבו הקולנוע משמש כאתר חשוב לכינון ולתחזוק זהויות בקרב פרטים-צופים בחיי היום-יום. מושגים אלה מוצעים בעקבות ניתוח טקסטואלי של עבודת הזהות של גיבורי סרט הקולנוע הישראלי שחור. עבודת זהות זו מתארת כיצד ההבניה של העצמי הנדונה כאן דורשת התייחסות פנומנולוגית קבועה לביוגרפיה אשר הייתה עשויה לאפיין את הסובייקט בסיכוי סביר מאוד. הדיון המסכם מציע לחבר בין מבנה עבודת הזהות של הדמויות (“ביוגרפיות אלטרנטיביות”) בסרט לבין המבט המוצע לצופים (“המבט הביוגרפי”), כדי להבין את האיכויות הטמונות בקולנוע כאתר של בקרה לתחזוק סדרי חיי היום-יום בעידן בן זמננו.

pdf


בשנים האחרונות ישראל מעורבת במלחמות שאפשר לכנותן “מלחמות חדשות”, ומטרתו של מאמר זה לעמוד על הסיבות לפריצתן. הספרות המקצועית העוסקת בנושא מייחסת מלחמות אלו לחולשה ולהתפוררות מדינתית וצבאית, שמתרחשת בעיקר במדינות עולם שלישי כתוצאה מתהליכים גלובליים ומסיומה של המלחמה הקרה. מאמר זה מציג השערה אחרת, שלפיה מקור המלחמות החדשות הוא במאבקים מחודשים על זהות וריבונות. אלה מעלים תפיסות אתנו-לאומיות ודתיות שמעודדות את המלחמה, וכן מביאים לקיבוע הסדרים מבניים חדשים שמאפשרים אותה. הסדרים אלה אינם מעידים בהכרח על חולשה מדינתית או צבאית, אלא על יכולתה של מדינה גמישה להתאים עצמה למצב החדש ולפעול על פיו בשיתוף פעולה עם קבוצות בחברה. המאמר ימחיש טענה זו בהצגת הגורמים שהביאו לאינתיפאדת אל-אקצה ולשינוי התרבותי והמבני שהתחולל בישראל ואפשר אותה.

pdf


פתח דבר: ברוך קימרלינג והסוציולוגיה הציבורית / אורי בן-אליעזר

pdf

 


סוציולוגיה ישראלית אקדמית וציבורית / סמי סמוחה

pdf

 


על האפשרות של סוציולוגיה ציבורית בעידן ניאו-ליברלי / שרה הלמן

pdf

 


כמה הערות על סוציולוגיה ציבורית / גדי אלגזי

pdf

 


מכל העולמות: דברים לגלית סעדה-אופיר
מירב אהרון

דברים על עבודתה של ד“ר גלית סעדה-אופיר

מוטי רגב

זה לא נגמר הסיפור: דברים לד“ר גלית סעדה-אופיר

אלי ברקת

פאנל בכתב על: מצבא העם לצבא הפריפריות / מאת יגיל לוי
אורנה ששון-לוי, עדנה לומסקי-פדר ואייל בן-ארי

 

פאנל בכתב על: מצבא העם לצבא הפריפריות / מאת יגיל לוי - תגובה

יגיל לוי

 

על: שלום מדומיין, שיח מלחמה: כשל המנהיגות, הפוליטיקה והדמוקרטיה בישראל בשנים 2006-1992 / מאת לב גרינברג

גיא בן-פורת

 

על: אליטות חדשות בישראל / בעריכת אליעזר בן–רפאל ויצחק שטרנברג

דניאל ממן

 

על: ישראל והמודרניות - למשה ליסק ביובלו / בעריכת אורי כהן, אבי בראלי, אפרים יער ואליעזר בן-רפאל

שלמה פישר

 

על: קירבה ומריבה - שסעים בחברה הישראלית / מאת יוחנן פרס ואליעזר בן-רפאל

דן סואן

 

: Ex-Soviets in Israel: From Personal Narratives to a Group Portrait / by Larisa Fialkova and Maria N. Yelenevskaya

תמר הורוביץ

 

על: אזרחים שווי חובות: זהות דרוזית והמדינה היהודית / מאת רבאח חלבי

נעמי וינר-לוי

 

על: משפט, צדק וזקנה / מאת ישראל דורון

טובה גמליאל

 

על: צל כחול לבן: מדיניות הממסד הישראלי ופעולותיו בקרב האזרחים הערבים - השנים המעצבות: 1968-1958 / מאת יאיר בוימל

עזיז חיידר

 

על: עיצוב מדיניות חברתית בישראל: מגמות וסוגיות / בעריכת אורי אבירם, ג‘וני גל ויוסף קטן

תמר גוז'נסקי

 

על: נעורים והקוד הבלתי פורמלי: תנועות נוער במאה העשרים ומקורות הנעורים הפוסט-מודרניים / מאת ראובן כהנא

יותם חותם

 

על: A Life (un)Worthy of Living: Reproductive Genetics in Israel and Germany / by Yael Hashiloni-Dolev

אביעד רז

 

על: פוקו וההומניזם / מאת אילנה ארבל

אורי רם

כניסה למנויים

הצצה לתוך גיליונות (קישור למאמר בלחיצה על התמונה):

אתניות ומיניות: סובייקטיביות מזרחית-הומואית חדשה ותיירות גאה בתל אביב / גילי הרטל ואורנה ששון-לוי

אתניות ומיניות: סובייקטיביות מזרחית-הומואית חדשה ותיירות גאה בתל אביב / גילי הרטל ואורנה ששון-לוי

שמיים ריקים ממלאכים: פולמוס ההדתה בחופת האתיקה הפרוטסטנטית / יהודה שנהב

שמיים ריקים ממלאכים: פולמוס ההדתה בחופת האתיקה הפרוטסטנטית / יהודה שנהב

בעקבות הגביע הקדוש: יינות ילידיים, מדע והפוליטיקה הקולוניאלית של הזהות המקומית / אריאל הנדל ודניאל מונטרסקו

בעקבות הגביע הקדוש: יינות ילידיים, מדע והפוליטיקה הקולוניאלית של הזהות המקומית / אריאל הנדל ודניאל מונטרסקו

"פה התערבבו היחד והבדידות": על ארכיטקטורה ופיקוח בחדר האוכל הקיבוצי / עידית רן–שכנאי

על האש: בשר, כוח, מרחב ולאומיות ביום העצמאות הישראלי / ניר אביאלי

על האש: בשר, כוח, מרחב ולאומיות ביום העצמאות הישראלי / ניר אביאלי

על גוף סמלי וגוף פיזי: ייצוגיות וחריגּות בשדה המחול העממי הישראלי / דינה רוגינסקי

על גוף סמלי וגוף פיזי: ייצוגיות וחריגּות בשדה המחול העממי הישראלי / דינה רוגינסקי

בנייתו של הומו פיננסיוס: מוסכמות, רגשות ומוסר בחינוך הפיננסי / דניאל ממן וזאב רוזנהק

בנייתו של הומו פיננסיוס: מוסכמות, רגשות ומוסר בחינוך הפיננסי / דניאל ממן וזאב רוזנהק

חזיון ראווה של כוח ממסדי בצומת שבין גזע למגדר / נועה חזן

חזיון ראווה של כוח ממסדי בצומת שבין גזע למגדר / נועה חזן

תמונה קבוצתית יפה עם רובה: ייצוגי חיילות באלבומי צה

תמונה קבוצתית יפה עם רובה: ייצוגי חיילות באלבומי צה"ל בשנים 1958-1948 / חוה ברונפלד-שטיין

דרך כמקום בתנועה: כביש 31 וערד בין חיבור לניתוק / בתיה רודד, אבינעם מאיר וארנון בן-ישראל

דרך כמקום בתנועה: כביש 31 וערד בין חיבור לניתוק / בתיה רודד, אבינעם מאיר וארנון בן-ישראל

לעזוב את גן עדן: סביבתנות וקידום השלום בחצי האי סיני, 1977-1983 / שחר שדה

לעזוב את גן עדן: סביבתנות וקידום השלום בחצי האי סיני, 1977-1983 / שחר שדה

להוציא פסולת מאשפה: רשמים אנתרופולוגיים מסקרי אשפה ביתית בישראל / טליה פריד

להוציא פסולת מאשפה: רשמים אנתרופולוגיים מסקרי אשפה ביתית בישראל / טליה פריד

פרופסיונליזם בישראל: בין שימור כוחה של הפרופסיה להגנת ההגמוניה / הדס שדר וצביקה אור

פרופסיונליזם בישראל: בין שימור כוחה של הפרופסיה להגנת ההגמוניה / הדס שדר וצביקה אור

מכונת המגורים: לקראת מודרניות אלטרנטיבית / הדס שדר וחיים יעקובי

מכונת המגורים: לקראת מודרניות אלטרנטיבית / הדס שדר וחיים יעקובי

פוליטיקה ביו-מרחבית בישראל: טריטוריה, דמוגרפיה ושליטה אפקטיבית / ינון כהן וניב גורדון

פוליטיקה ביו-מרחבית בישראל: טריטוריה, דמוגרפיה ושליטה אפקטיבית / ינון כהן וניב גורדון

חזיון ראווה של כוח ממסדי בצומת שבין גזע למגדר / נועה חזן

חזיון ראווה של כוח ממסדי בצומת שבין גזע למגדר / נועה חזן

בין פלשתינה, לבנון ואירופה: נסיעות וטיולים בתנאים של מזרח תיכון קולוניאלי חסר גבולות / שחר פן

בין פלשתינה, לבנון ואירופה: נסיעות וטיולים בתנאים של מזרח תיכון קולוניאלי חסר גבולות / שחר פן

גלובליזציה, שייכות וקהילת מהגרי העבודה האפריקאים בתל אביב-יפו / אילן ויזל וטובי פנסטר

גלובליזציה, שייכות וקהילת מהגרי העבודה האפריקאים בתל אביב-יפו / אילן ויזל וטובי פנסטר

תמונה קבוצתית יפה עם רובה: ייצוגי חיילות באלבומי צה

תמונה קבוצתית יפה עם רובה: ייצוגי חיילות באלבומי צה"ל בשנים 1958-1948 / חוה ברונפלד-שטיין

אנו עובדות בימים אלה על בניית אתר חדש לכתב העת "סוציולוגיה ישראלית". בקרוב נעלה לאוויר באתר חדשני ונגיש יותר!