דבר העורכת / חיה שטייר

דברים לזכרו של דני רוזוליו ז"ל / שלמה גץ

מאמרים:

השפעת יצירתה של רנטה על שכר העובדים: ניתוח רב רמות / אילן תלמוד

"גמדים או רובוטים": מחויבות ודה-הומניזציה כלפי עובדים "זמניים" בקרב מנהלי משאבי אנוש במגזר הציבורי / אורלי בנימין ורונה גוצלב

סודיות ועמימות גרעינית כצורה של אינטימיות תרבותית: חברת הסיכון העולמית ופרשת ואנונו במודרניות הרפלקסיבית / אורי בן-אליעזר ואדריאנה קמפ

"רוב הסיכויים שזיכרון העבר יישכח כלא היה": הבניה של הומוסקסואליות במדורי ייעוץ בעיתוני נוער / כלנית צאלח

ילדות במשפחות יהודיות מן המעמד הבינוני בפולין-ליטא במאה התשע-עשרה ועלייתן של תנועות חברתיות / מתת אדר בוניס

דיון:

התפוררות המעורבות האזרחית בארצות הברית של ימינו / רוברט ד' פאטנם

הון חברתי, משילות, דמוקרטיה ותפוקות מדיניות: ניתוח מושגים וכמה הערות על ההקשר הישראלי / גילה מנחם וליהיא להט

המגזר השלישי והחברה האזרחית – השקפה אנליטית / דני רוזוליו

ביקורות ספרים

 

 

מאמרים

 


המחקר קושר בין ארבעה מקורות של יצירת רנטות: אי-השוויון ברשת העסקות הבין-ארגוניות, אי-השוויון בנגישות למשאבים פוליטיים, אי-השוויון התעסוקתי ואי-השוויון המגדרי. המסגרת המחקרית התאורטית מאגדת תחת גישה אנליטית אחת (הסוציולוגיה של הרנטה) שלוש תאוריות מבניות, שכל אחת מהן מתייחסת בנפרד לזירה מובחנת של אי-שוויון: (1) תאוריית הרשתות, המתייחסת לחליפין אסימטרי בתחרות בלתי משוכללת ודנה בעיקר ביתרון תחרותי בהקשר של שוקי הייצור והיחסים הבין-ארגוניים; (2) תאוריית גיוס המשאבים, המדגישה קונפליקטים פוליטיים מאורגנים ויחסי תנועות פוליטיות עם הסביבה; (3) גישת הכלכלה הדואלית, המיושמת בעיקר על-ידי האסכולה המבנית בחקר הריבוד החברתי, ומטפלת בהשפעה הענפית על אי-השוויון בשוק העבודה. נוסף על כך, הבדלים שיטתיים בין המינים מפורשים במאמר זה כיכולת יצירת רנטה נצלנית על-ידי הגברים באמצעות המבנה הפטריארכלי של העבודה. ניתוח הנתונים בוצע באמצעות מודל ליניארי מדרגי (היררכי), המאפשר לפרק את שונות שכרם של העובדים למרכיבים בין-ענפיים ותוך-ענפיים. מדדים של ההון החברתי של הענף (יעילות הקשר ואסימטריית הקשר, האומדים את יכולתו של הענף ליצור רנטה כתוצאה מחליפין אסימטרי) מעלים את שכר הגברים. הקשר למרכז הפוליטי, הנמדד באמצעות הבעלות הפוליטית על המוסדות הכלכליים בענף, משפיע מאוד על שכר הגברים. כמו כן, שכר הגברים מושפע מהמיקום הגאוגרפי של הענף שהם מועסקים בו, ושילובם בענפים הנמצאים בפריפריה מקטין את שכרם. כצפוי, מיקום הענף במגזר הליבה הטכנולוגי מעלה את שכר העובדים בו. הממצאים בולטים בעיקר לגבי הגברים, ועובדה זו מבליטה את חשיבות הריכוזיות הענפית של עבודת הנשים. ממצא חשוב העולה מניתוח ראשוני זה הוא כי לנשים אין יתרונות מבניים מיצירת רנטה ענפית. מנגנון יצירת הרנטה מיטיב בשיטתיות עם הגברים ולא עם הנשים. המחקר מדגים את החשיבות האנליטית של הסוציולוגיה של הרנטה כעוגן מקשר בין סוציולוגיה כלכלית לבין סוציולוגיה של ריבוד חברתי.

pdf


מאמר זה עוסק בתהליך המתרחש בשולי ההעסקה הבלתי שגרתית במגזר הציבורי בארץ. מדובר בתהליך רגשי-חברתי, שחוקרים אמריקאים מכנים אותו Oppressive Othering -- הבניה דכאנית של אחרוּת. המאמר מנתח את התהליך כפי שהוא משתקף בהסבריהם של מנהלי משאבי אנוש במגזר הציבורי בישראל, שהתראיינו במהלך שנת 2001 בנושא העסקה בלתי שגרתית והתיקון לחוק ההעסקה של עובדי חברות כוח אדם. בראיונות נחשף ממד רגשי-חברתי, שמשקף את מאמציהם של מנהלי משאבי אנוש לבסס יחסי קרבה--ריחוק עם המועסקים בהעסקה בלתי שגרתית. הממצאים מצביעים על מרכיבים אינטראקטיביים כבעלי משמעות בביסוסה של מחויבות ובהיווצרותה של דה-הומניזציה כלפי עובדים ועובדות. דיוננו מבקר העסקה בלתי שגרתית כפרקטיקה המעמעמת גבולות אתיים ביחסי העסקה ומעלה את האפשרות שהיא מתלכדת עם צורות אחרות של דיכוי חברתי.

pdf


מחקרים על פעילותן של תנועות חברתיות טרנס-לאומיות בחברת הסיכון העולמית נוטים לראות במרכזיותן ובהשפעתן תוצר של שתי טרנספורמציות מרכזיות: הירידה במעמדה של מדינת הלאום כמוקד של כוח וריבונות וצמיחתה של חברה אזרחית פעילה. "פרשת ואנונו", הטכנאי שנידון לשמונה-עשרה שנות מאסר בגלל פרסום סודות הגרעין של ישראל, והתגובה למעשיו, במישור המקומי והכלל-עולמי גם יחד, משמשות דווקא לניתוח המכשולים העומדים בפני תנועות חברתיות טרנס-לאומיות, השואפות להשפיע על מדיניות הגרעין ולתרום לשינוי כלל-עולמי. מכשולים אלה נובעים בעיקר מהפוליטיקה התרבותית של "מדינת הסוד" הגרעינית, המכוננת ריבונות לאומית והמגייסת את החברה האזרחית המקומית באמצעות יצירת סודיות ועמימות בכל הנוגע לנושא הגרעין. מתוך הבנה שאי אפשר לצמצם את ממדיה של "התערבות זרה" לתחום היחסים בין המדינות, המאמר תורם לספרות הולכת וגדלה המסבירה יחסים טרנס-לאומיים ופוליטיקה עולמית באמצעות מערכות יחסים בין שחקנים שונים הפועלים בזירה מתוך השפעה של נורמות, זהויות ותרבות בכלל. בין השאר, המאמר מסביר מדוע, על אף השנויים המתחוללים בעולמנו, מדינות הלאום עדיין איתנו והאידיאל של עולם נקי מגרעין רחוק מלהתגשם.

pdf


מחקר זה בוחן את השיח על הומולסביות במדורי הייעוץ בעיתונות הנוער, מדורים המבנים דיאלוג בין מבוגרים לבני נוער במסגרת שמציעה עיסוק בחוויות "האותנטיות" של גיבוש הזהות. את קורפוס המחקר -- כל הגיליונות של מעריב לנוער וראש 1 שיצאו בין 1986 ל-2000 -- ניתחתי במסורת האיכותנית, מתוך תפיסה של שיח כפרקטיקות הקשורות בגוף ידע, וכצורות מסוימות של הקניית משמעות למציאות באמצעות מילים או דימויים. כך ביקשתי לעמוד על האופנים שבהם טקסטים חברתיים פועלים, במובן הפוקויאני, כזירה לכוח ולעידוד הפיקוח על העצמי, ולבדוק את הקשר בין ידע/כוח לנורמליות וסטייה, וכיצד אלה מובנים חברתית ומתווכים דרך מדורי הייעוץ. המוטיב המרכזי במדורים הוא הכחשת ההומולסביות. מגוון של פרקטיקות שיח מגויסות לשם כך. המבנים הנרטיביים המסבירים את ההתנסות ההומולסבית הופכים אותה לחטא בר-תיקון ומסמנים את הנתיב לכפרה.

pdf


עבודה זו דוחה את ההנחה שמשפחה וחדשנות מנוגדים זה לזה. היא מתמקדת ביחסים שבים שארים מבוגרים לשארים צעירים במשפחות של יהודים מן המעמד הבינוני בפולין ליטא במאה התשע-עשרה, ומלמדת על חיוניותן של יחידות משפחתיות גדולות ודינמיות, הכוללות משקי בית מורחבים ורשתות משפחתיות רבות היקף, להתפתחותן הרגשית והאינטלקטואלית של צעירים שהתגייסו בבוא העת לתנועה חברתית זו או אחרת. כמוכן היא מעידה על היעילות של הגישה הפוסט-מודרניסטית בסוציולוגיה של המשפחה. יחסים נזילים של סמכות ושל אהבה, שאפיינו את המרחב המשפחתי שבו גדלו הצעירים, לא חיבלו בשלמות זהותם. הם תרמו להתפתחות צעירים עצמאיים, הישגיים ובעלי יכולת לקשור קשרים ולהפעילם למטרותיהם. כך תרמו יחסים אלה (לצד גורמים נוספים) לעלייתן של תנועות חברתיות ולמודרניזציה של החברה היהודית.

pdf


pdf


 

pdf

 

 


pdf

 

 


pdf

 

כניסה למנויים

הצצה לתוך גיליונות (קישור למאמר בלחיצה על התמונה):

אתניות ומיניות: סובייקטיביות מזרחית-הומואית חדשה ותיירות גאה בתל אביב / גילי הרטל ואורנה ששון-לוי

אתניות ומיניות: סובייקטיביות מזרחית-הומואית חדשה ותיירות גאה בתל אביב / גילי הרטל ואורנה ששון-לוי

שמיים ריקים ממלאכים: פולמוס ההדתה בחופת האתיקה הפרוטסטנטית / יהודה שנהב

שמיים ריקים ממלאכים: פולמוס ההדתה בחופת האתיקה הפרוטסטנטית / יהודה שנהב

בעקבות הגביע הקדוש: יינות ילידיים, מדע והפוליטיקה הקולוניאלית של הזהות המקומית / אריאל הנדל ודניאל מונטרסקו

בעקבות הגביע הקדוש: יינות ילידיים, מדע והפוליטיקה הקולוניאלית של הזהות המקומית / אריאל הנדל ודניאל מונטרסקו

"פה התערבבו היחד והבדידות": על ארכיטקטורה ופיקוח בחדר האוכל הקיבוצי / עידית רן–שכנאי

על האש: בשר, כוח, מרחב ולאומיות ביום העצמאות הישראלי / ניר אביאלי

על האש: בשר, כוח, מרחב ולאומיות ביום העצמאות הישראלי / ניר אביאלי

על גוף סמלי וגוף פיזי: ייצוגיות וחריגּות בשדה המחול העממי הישראלי / דינה רוגינסקי

על גוף סמלי וגוף פיזי: ייצוגיות וחריגּות בשדה המחול העממי הישראלי / דינה רוגינסקי

בנייתו של הומו פיננסיוס: מוסכמות, רגשות ומוסר בחינוך הפיננסי / דניאל ממן וזאב רוזנהק

בנייתו של הומו פיננסיוס: מוסכמות, רגשות ומוסר בחינוך הפיננסי / דניאל ממן וזאב רוזנהק

חזיון ראווה של כוח ממסדי בצומת שבין גזע למגדר / נועה חזן

חזיון ראווה של כוח ממסדי בצומת שבין גזע למגדר / נועה חזן

תמונה קבוצתית יפה עם רובה: ייצוגי חיילות באלבומי צה

תמונה קבוצתית יפה עם רובה: ייצוגי חיילות באלבומי צה"ל בשנים 1958-1948 / חוה ברונפלד-שטיין

דרך כמקום בתנועה: כביש 31 וערד בין חיבור לניתוק / בתיה רודד, אבינעם מאיר וארנון בן-ישראל

דרך כמקום בתנועה: כביש 31 וערד בין חיבור לניתוק / בתיה רודד, אבינעם מאיר וארנון בן-ישראל

לעזוב את גן עדן: סביבתנות וקידום השלום בחצי האי סיני, 1977-1983 / שחר שדה

לעזוב את גן עדן: סביבתנות וקידום השלום בחצי האי סיני, 1977-1983 / שחר שדה

להוציא פסולת מאשפה: רשמים אנתרופולוגיים מסקרי אשפה ביתית בישראל / טליה פריד

להוציא פסולת מאשפה: רשמים אנתרופולוגיים מסקרי אשפה ביתית בישראל / טליה פריד

פרופסיונליזם בישראל: בין שימור כוחה של הפרופסיה להגנת ההגמוניה / הדס שדר וצביקה אור

פרופסיונליזם בישראל: בין שימור כוחה של הפרופסיה להגנת ההגמוניה / הדס שדר וצביקה אור

מכונת המגורים: לקראת מודרניות אלטרנטיבית / הדס שדר וחיים יעקובי

מכונת המגורים: לקראת מודרניות אלטרנטיבית / הדס שדר וחיים יעקובי

פוליטיקה ביו-מרחבית בישראל: טריטוריה, דמוגרפיה ושליטה אפקטיבית / ינון כהן וניב גורדון

פוליטיקה ביו-מרחבית בישראל: טריטוריה, דמוגרפיה ושליטה אפקטיבית / ינון כהן וניב גורדון

חזיון ראווה של כוח ממסדי בצומת שבין גזע למגדר / נועה חזן

חזיון ראווה של כוח ממסדי בצומת שבין גזע למגדר / נועה חזן

בין פלשתינה, לבנון ואירופה: נסיעות וטיולים בתנאים של מזרח תיכון קולוניאלי חסר גבולות / שחר פן

בין פלשתינה, לבנון ואירופה: נסיעות וטיולים בתנאים של מזרח תיכון קולוניאלי חסר גבולות / שחר פן

גלובליזציה, שייכות וקהילת מהגרי העבודה האפריקאים בתל אביב-יפו / אילן ויזל וטובי פנסטר

גלובליזציה, שייכות וקהילת מהגרי העבודה האפריקאים בתל אביב-יפו / אילן ויזל וטובי פנסטר

תמונה קבוצתית יפה עם רובה: ייצוגי חיילות באלבומי צה

תמונה קבוצתית יפה עם רובה: ייצוגי חיילות באלבומי צה"ל בשנים 1958-1948 / חוה ברונפלד-שטיין

אנו עובדות בימים אלה על בניית אתר חדש לכתב העת "סוציולוגיה ישראלית". בקרוב נעלה לאוויר באתר חדשני ונגיש יותר!