מאמרים:

כרוניקה של אכזבה: אינטגרציה בין ערבים ליהודים בבית ספר יסודי / נטלי לוי ויוסי שביט

תלמד — תצליח: ההבטחה הניאו-ליברלית ומחאת קיץ 2011 / אמית אביגור-אשל

השפעת המוסד האקדמי על ההזדמנויות התעסוקתיות של בוגריו / יסמין ברזלי-שחם ומאיר יעיש

רפרטוארים של מקצועיות בארגונים לשינוי חברתי בישראל / חגי בר וליאור גלרנטר

צוחקים בכיכר? הנצחתם של יצחק רבין ורציחתו בהומור הישראלי / יעל פטקין

הזכות לנופי המקום: מאבקים מלמטה על דמותה של ערד / בתיה רודד

המדינה, השוק וההתנחלויות: מדיניות משרד הבינוי והשיכון והמעבר מהיאחזות משיחית לפיתוח עירוני בראשית שנות השמונים / ארז מגור

מסה:

הביקורת הפוסט-ציונית: דיאלקטיקה שלילית / אודי אדיב

ביקורות ספרים

 

MAGOR1MAGOR2

 

להורדת הגיליון המלא

 


 download square 

 


 English Abstracts

 

מאמרים


"ויצמן" הוא בית ספר יסודי ממלכתי עברי השוכן בשכונת לב יפו, שכונת מגורים יהודית-ערבית מעורבת. המאמר פורש את פרטי המקרה של בית הספר בשנים 2000–2011, ובמיוחד לאחר שנת 2007, ומנסה לבדוק מה עלה בגורל השילוב בין יהודים לערבים בבית הספר. בניגוד להקשרים אחרים, שבהם שילוב של קבוצות אתניות מכוון מגבוה ונועד לקדם אינטגרציה חברתית ביניהן, במקרה שלפנינו צמח השילוב מהשטח מכוח הנסיבות. אנו מכנים אותו "אינטגרציה נסיבתית". הציר המרכזי של ההתפתחויות בבית הספר הוא השינוי הדמוגרפי שמתרחש בשכונה זה עשורים אחדים: שיעור התושבים הערבים בה הולך וגדל. מסיבות שונות, רבים מבין התושבים הערבים מבקשים להעניק לילדיהם חינוך עברי. על רקע זה הממסד החינוכי, הן הארצי והן העירוני, שואף לשמר את בית הספר כמוסד עברי אך נמנע מלנקוט מדיניות הרשמה מפלה כלפי ערבים. במהלך התקופה נוסו כמה אסטרטגיות חלופיות, אך כולן נכשלו במידה כזו או אחרת. לטענתנו, הכישלונות נובעים מהמתח שבין הגדרת המדינה כיהודית להגדרתה כדמוקרטית, מתח המייצר חוסר החלטיות לגבי אופיו של בית הספר וגורם לשטח לנהל את עצמו. כמו כן מצאנו כי קבוצות ההורים השונות אינן פועלות ממניעים לאומיים גרידא. לקהילות השותפות בבית הספר יש שיקולים רבים, מעמדיים, תרבותיים ודתיים, הקוראים תיגר על התפיסה הדיכוטומית-לאומית המקובלת.

 pdf


המאמר מציע פרספקטיבה חדשה לבחינת האופן שבו המהפכה הניאו-ליברלית בישראל השפיעה על מחאת קיץ 2011. הניאו-ליברליזם מתיימר להבטיח שרכישת השכלה גבוהה תקדם את רווחתו של הפרט ותייצר עבורו רשת ביטחון מפני הפכפכותו של השוק; שחיקתה של הבטחה זו סייעה להצית את המחאה ולעצב אותה. טענה זאת נתמכת בהשוואה בין המחאה הישראלית למקבילתה הצ'יליאנית, שבפרמטרים מרכזיים דומה לה יותר מאשר אירועי מחאה מקבילים אחרים. בצ'ילה נוצרו הבעיות במימוש הבטחת ההשכלה הניאו-ליברלית בגלל פעולתה של מערכת ההשכלה הגבוהה, ואילו בישראל הן נוצרו בנקודת המעבר לשוק העבודה לאחר השגת התואר האקדמי. נקודות השבר השונות עיצבו מאפיינים עיקריים בשתי המחאות: בצ'ילה התמקדה המחאה בעלויות שכר הלימוד ובמבנה מערכת ההשכלה הגבוהה. בישראל הגיע עיקר כוחה של המחאה מבין שורות האקדמאים, ששכרם נשחק בשנים שקדמו למחאה.
pdf


בתהליך שראשיתו בשנות התשעים של המאה העשרים הונגשה ההשכלה הגבוהה בישראל לקהלים רחבים והפכה לפלורליסטית ומרובדת. בתוך כך השתנה יחסו של שוק התעסוקה לבוגרי המוסדות. עובדה זו באה לידי ביטוי בהישגים תעסוקתיים שמשתנים על פי סוג המוסד המסמיך. ההישגים התעסוקתיים, שנחקרו עד כה בישראל על סמך תוצרי היצע וביקוש המתבטאים בהחזרים עבור ההשכלה ובמצב תעסוקתי, נבחנים במאמר מזווית ייחודית. באמצעות מידע שסיפקה חברת השמה ישראלית אנו עוקבים אחר החלטות שהתקבלו לגבי מבקשי עבודה שהם מהנדסים בוגרי מוסדות מגוונים. החלטות אלו יצרו שונוּת בהזדמנויות התעסוקתיות שניתנו למועמדים לפי מידת האטרקטיביות שיוחסה להם. ממצאינו מראים כי באשר למהנדסים, שוק העבודה מבחין בין מועמדים על פי המוסד שלמדו בו ומעדיף את בוגרי האוניברסיטאות. השפעתו של המוסד משמעותית גם כאשר מפקחים על משתנים שיוכיים ועל ותק תעסוקתי. כמו כן, יש העדפה למועמדים המציגים הצטיינות בלימודים.

 pdf


באמצעות חקר מקרה משדה הארגונים לשינוי חברתי בישראל אנו מבקשים להבין כיצד פועלת מומחיות בהקשרים הנעדרים מנגנוני הסמכה פרופסיונליים. על סמך ניתוח 39 ראיונות של אנשי צוות בארגונים אלה זיהינו רפרטואר של מומחיות הכולל אוצר מילים, פרקטיקות ותסריטי פעולה המאפיינים יחידים או ארגונים בעלי מומחיות. רפרטואר זה מסייע לפעילים בשדה לבצע בהצלחה מטלות רלוונטיות, לפתור בעיות שכיחות, לקדם שינוי חברתי, ואף להתמודד עם סכנות של קואופטציה והסטת מטרותיהם. ניתוח של שלושה היבטים מרכזיים של רפרטואר המומחיות – ביקורתיות, סדר והתמחות – מראה כי הפרקטיקות והתסריטים הרלוונטיים עונים על הצורך של השחקנים ליצור, לקיים ולטפח רשתות חברתיות לשם מילוי משימות או פתרון בעיות. ניתוח זה מאפשר לגשר על הפער בין גישות מנוגדות בתחום הסוציולוגיה של המומחיות ולתרום להתפתחותו של תחום זה.
 pdf


המאמר בוחן את הזיכרון הקולקטיבי של רבין ושל רציחתו באמצעות ניתוח מערכונים הומוריסטיים ששודרו לאחר הרצח. הניתוח הוא כפול ועוסק הן בהיבטי הזיכרון המופיעים במערכונים והן בשימוש שעושה ההומור בהיבטים אלו. באמצעות אלה המאמר עומד על המאבקים שבבסיס הזיכרון והשִכחה הקולקטיביים של רבין ורציחתו, על מאפייני החברה הזוכרת ועל מידת החלמתה מטראומת הרצח. במאמר נטען כי ההומור, בהיותו כלי להעברת מסרים חתרניים מעל בימה מרכזית, מעניק למערכונים משמעות נוספת מלבד היותם מחוזות זיכרון והופך אותם לאמצעי למשא ומתן חברתי. יכולתו של ההומור לעורר דיון בשאלות חברתיות אגב הצגתן של נקודות מבט שונות מאפשרת למערכונים לגשר בין הקהלים השונים וליצור זיכרון קולקטיבי מרובה קולות גם במצבים שבהם הזיכרון הקולקטיבי טראומטי ומפולג.
pdf


המאמר עוסק בחקר ייצורו של המקום באמצעות מאבק של החברה האזרחית עליו, מאבק המגייס את סמלי הזהות המקומית הנגזרים מהנוף, מתחושת המקום ומתחושת הקהילה בעיר ספר קטנה בעידן הגלובלי. זאת במסגרת ההתבוננות בשילוב ובהתנגשות בין המרחבים: המוחלט, החברתי, היחסותי והמכליל, הצומח גם מלמטה ברמה המקומית. במאמר אני טוענת כי המקום נבנה בתהליך מורכב ובו-זמני שמפעילים השחקנים בזיקות ובהקשרים פרטיקולריים, לאומיים וגלובליים. המצרף הייחודי שמתפתח מעצים את הזהות המקומית ככלי במאבק מול תחושת איום על תפיסת הצדק של התושבים. מכאן עולה השאלה: כיצד נטווים המרחב והמקום בתהליך הבניית הזהות המגויסת למאבק? כלומר, מה תפקידם של דימויי העיר ונופיה הפיזיים והתרבותיים במאבקים ובהשלכותיהם על עיצובו של המקום? המאמר נפתח בסקירת המסגרת התיאורטית ובסקירה גיאוגרפית, היסטורית וחברתית של ערד. בפרק האמפירי מתוארים ארבעה מקרי מאבק על נופי העיר, החותרים לשימורו של המרחב הייחודי המקומי. המתודולוגיה היא של גישת הניתוח הפרשני והיא מתבססת על פרוטוקולים, על השיח באתרי המדיה המקומיים ועל ראיונות, במטרה לזהות את סמלי המקום ואת השימוש הנעשה בהם ולהתחקות אחר גורמי הצמיחה של המאבקים בערד. מהמאמר עולה המסקנה כי מצרף של גורמים עורר את תושבי העיר להיאבק על המקום תוך שימוש בזהות שהבנו מול כוחות מלמעלה, המאיימים להדעיכו.
pdf


מאמר זה מציג ניתוח כלכלי-פוליטי של התהליכים ההיסטוריים שהובילו להקמתו של מפעל ההתנחלויות. בהסתמך על חומרים ארכיוניים שונים נטען שבשורש התרחבותו המואצת של מפעל זה עמדה החלטת המדינה להסיט את מאמצי הבנייה מהיאחזויות קטנות ומבודדות אל עבר יישובים עירוניים באזורי הביקוש סביב ירושלים ומטרופולין תל אביב. שינוי זה, שקודם על אף התנגדותה של הנהגת תנועת המתנחלים המסורתית, היה תוצר של מדיניות פיתוח חדשה שקידם משרד הבינוי והשיכון החל מראשית שנות השמונים. במסגרת מדיניות זו זכו התנחלויות כמו מעלה אדומים, אריאל וגבעת זאב בתקציבים ממשלתיים נדיבים שמימנו בנייה ענפה של דיור בר-השגה, תשתיות מתקדמות וכבישי גישה שחיברו את ההתנחלויות למרכזי התעסוקה בשטחי הקו הירוק. בעידן שהתאפיין בצמצום מתמשך, הן בהיקף ההוצאה הציבורית והן במעורבות המדינה בשוק הדיור, מדיניות זו איפשרה למדינה להציע פתרונות חלקיים למצוקות הדיור והרווחה הגוברות בישראל הריבונית, ועל ידי כך לשמר את הלגיטימציה של השלטון בקרב המעמדות הנמוכים ואף להבטיח את המשך הסדר החברתי הנוכחי.
pdf


בסוף שנות השבעים וראשית שנות השמונים, עם המשכו של הכיבוש בשטחים הפלסטיניים, החלו להופיע העבודות הביקורתיות של החוקרים הפוסט-ציוניים. חוקרים אלו מאמינים בעליונותן של התיאוריות הביקורתיות שלהם על פני השיח הציוני של הסוציולוגיה הממסדית. אולם חסרונה העיקרי של הביקורת הפוסט-ציונית הוא העדר אידיאל פוליטי שיהיה תכלית הביקורת, כך שבסופו של דבר מתקבלת ביקורת לשם ביקורת, או מה שאדורנו כינה "דיאלקטיקה שלילית". פירוש הדבר שזוהי ביקורת על דרך השלילה בלבד, ללא הבחינה החיובית של השחרור, במשמעות ההומניסטית; ללא בריאה ויצירה של סדר פוליטי אוניברסלי חדש. לפיכך, בניגוד לדיאלקטיקה השלילית של הביקורת הפוסט-ציונית שאין לה תכלית, אני מציע ביקורת דיאלקטית כביטויו של ניגוד פנימי הטמון בהגות הציונית-ישראלית עצמה, ושימורו על מישור גבוה יותר. זוהי אותה הגות פילוסופית שמלכתחילה שאפה להעניק משמעות רוחנית למעשה ההתיישבות הציוני ולהעלות אותו לדרגתה של "האידיאה".
pdf


 

שתי נקודות מבט על גלות הכלים השבורים: חרדים בצל השיגעון / יהודה גודמן

עידו תבורי על:

גלות הכלים השבורים: חרדים בצל השיגעון
מאת יהודה גודמן

pdf

 


שלומי דורון על:

גלות הכלים השבורים: חרדים בצל השיגעון
מאת יהודה גודמן
pdf

 


יורם בילו על:
מדוע אהבה כואבת
אווה אילוז

pdf

 


אורי שוורץ על:
מראי מקום: זהויות משתנות ומיקומים חברתיים בישראל
זאב שביט, אורנה ששון-לוי וגיא בן-פורת (עורכים)
pdf

 


גיא שלו על:
Ethnographic Encounters in Israel:
Poetics and Ethics of Fieldwork
Fran Markowitz Ed.
pdf

 


אינה מיכאלי על:
נשים והגירה: אמנות ומגדר בעידן טרנס לאומי
טל דקל
pdf

 


דליה יפה מרקוביץ על:
נשים והגירה: אמנות ומגדר בעידן טרנס לאומי

טל דקלpdf


עמליה סער על:
Housewives of Japan
Ofra Goldstein-Gidoni

pdf

 


מאיה רוזנפלד על:
Agency and Gender in Gaza: Masculinity,
Femininity and Family during the Second Intifada
Aitemad Muhanna

pdf

 


סימונה וסרמן על:
מוסיקה פופולרית ותרבות בישראל
אדוין סרוסי ומוטי רגב

pdf

 


מוטי רגב על:
School for Cool: The Academic Jazz Program and the
Paradox of Institutionalized Creativity.
Eitan Y. Wilf

pdf

 


ג׳וליה רסניק על:

פרקטיקה של הבדל בשדה החינוך בישראל: מבט מלמטה
ניסים מזרחי, יוסי יונה ויריב פנינגר (עורכים)

pdf

 


תגובה של בברלי מזרחי לסקירת ספרה

Paths to Middle-Class Mobility among Second-Generation Moroccan Immigrant Women in Israel

 

pdf

 


 

כניסה למנויים

הצצה לתוך גיליונות (קישור למאמר בלחיצה על התמונה):

אתניות ומיניות: סובייקטיביות מזרחית-הומואית חדשה ותיירות גאה בתל אביב / גילי הרטל ואורנה ששון-לוי

אתניות ומיניות: סובייקטיביות מזרחית-הומואית חדשה ותיירות גאה בתל אביב / גילי הרטל ואורנה ששון-לוי

שמיים ריקים ממלאכים: פולמוס ההדתה בחופת האתיקה הפרוטסטנטית / יהודה שנהב

שמיים ריקים ממלאכים: פולמוס ההדתה בחופת האתיקה הפרוטסטנטית / יהודה שנהב

בעקבות הגביע הקדוש: יינות ילידיים, מדע והפוליטיקה הקולוניאלית של הזהות המקומית / אריאל הנדל ודניאל מונטרסקו

בעקבות הגביע הקדוש: יינות ילידיים, מדע והפוליטיקה הקולוניאלית של הזהות המקומית / אריאל הנדל ודניאל מונטרסקו

"פה התערבבו היחד והבדידות": על ארכיטקטורה ופיקוח בחדר האוכל הקיבוצי / עידית רן–שכנאי

על האש: בשר, כוח, מרחב ולאומיות ביום העצמאות הישראלי / ניר אביאלי

על האש: בשר, כוח, מרחב ולאומיות ביום העצמאות הישראלי / ניר אביאלי

על גוף סמלי וגוף פיזי: ייצוגיות וחריגּות בשדה המחול העממי הישראלי / דינה רוגינסקי

על גוף סמלי וגוף פיזי: ייצוגיות וחריגּות בשדה המחול העממי הישראלי / דינה רוגינסקי

בנייתו של הומו פיננסיוס: מוסכמות, רגשות ומוסר בחינוך הפיננסי / דניאל ממן וזאב רוזנהק

בנייתו של הומו פיננסיוס: מוסכמות, רגשות ומוסר בחינוך הפיננסי / דניאל ממן וזאב רוזנהק

חזיון ראווה של כוח ממסדי בצומת שבין גזע למגדר / נועה חזן

חזיון ראווה של כוח ממסדי בצומת שבין גזע למגדר / נועה חזן

תמונה קבוצתית יפה עם רובה: ייצוגי חיילות באלבומי צה

תמונה קבוצתית יפה עם רובה: ייצוגי חיילות באלבומי צה"ל בשנים 1958-1948 / חוה ברונפלד-שטיין

דרך כמקום בתנועה: כביש 31 וערד בין חיבור לניתוק / בתיה רודד, אבינעם מאיר וארנון בן-ישראל

דרך כמקום בתנועה: כביש 31 וערד בין חיבור לניתוק / בתיה רודד, אבינעם מאיר וארנון בן-ישראל

לעזוב את גן עדן: סביבתנות וקידום השלום בחצי האי סיני, 1977-1983 / שחר שדה

לעזוב את גן עדן: סביבתנות וקידום השלום בחצי האי סיני, 1977-1983 / שחר שדה

להוציא פסולת מאשפה: רשמים אנתרופולוגיים מסקרי אשפה ביתית בישראל / טליה פריד

להוציא פסולת מאשפה: רשמים אנתרופולוגיים מסקרי אשפה ביתית בישראל / טליה פריד

פרופסיונליזם בישראל: בין שימור כוחה של הפרופסיה להגנת ההגמוניה / הדס שדר וצביקה אור

פרופסיונליזם בישראל: בין שימור כוחה של הפרופסיה להגנת ההגמוניה / הדס שדר וצביקה אור

מכונת המגורים: לקראת מודרניות אלטרנטיבית / הדס שדר וחיים יעקובי

מכונת המגורים: לקראת מודרניות אלטרנטיבית / הדס שדר וחיים יעקובי

פוליטיקה ביו-מרחבית בישראל: טריטוריה, דמוגרפיה ושליטה אפקטיבית / ינון כהן וניב גורדון

פוליטיקה ביו-מרחבית בישראל: טריטוריה, דמוגרפיה ושליטה אפקטיבית / ינון כהן וניב גורדון

חזיון ראווה של כוח ממסדי בצומת שבין גזע למגדר / נועה חזן

חזיון ראווה של כוח ממסדי בצומת שבין גזע למגדר / נועה חזן

בין פלשתינה, לבנון ואירופה: נסיעות וטיולים בתנאים של מזרח תיכון קולוניאלי חסר גבולות / שחר פן

בין פלשתינה, לבנון ואירופה: נסיעות וטיולים בתנאים של מזרח תיכון קולוניאלי חסר גבולות / שחר פן

גלובליזציה, שייכות וקהילת מהגרי העבודה האפריקאים בתל אביב-יפו / אילן ויזל וטובי פנסטר

גלובליזציה, שייכות וקהילת מהגרי העבודה האפריקאים בתל אביב-יפו / אילן ויזל וטובי פנסטר

תמונה קבוצתית יפה עם רובה: ייצוגי חיילות באלבומי צה

תמונה קבוצתית יפה עם רובה: ייצוגי חיילות באלבומי צה"ל בשנים 1958-1948 / חוה ברונפלד-שטיין

אנו עובדות בימים אלה על בניית אתר חדש לכתב העת "סוציולוגיה ישראלית". בקרוב נעלה לאוויר באתר חדשני ונגיש יותר!