הקדמה:

לקראת פרדיגמה חברתית-סביבתית בישראל / נתליה גוטקובסקי, רפי גרוסגליק ולירון שני

מאמרים:

היררכיה של חובות: הטבע ככלי לעיצוב יחסם של תושבי הכפרים הדרוזיים בכרמל למדינה / ראמז עיד

להוציא פסולת מאשפה: רשמים אנתרופולוגיים מסקרי אשפה ביתית בישראל / טליה פריד

לעזוב את גן עדן: סביבתנות וקידום השלום בחצי האי סיני, 1977-1983 / שחר שדה

השטח שבין טבע לתרבות: מבט אנתרופולוגי על "השטחים הפתוחים" בישראל / לירון שני

בין תרבויות של טבע לקהילות של ידע: ידע מקצועי וידע מקומי בתפיסת נופי יערות הכרמל / חגית זמרוני, אפרת איזנברג ודניאל אורנשטיין

(אי) שוויון אקלימי: פליטת גזי חממה מצריכת מזון בישראל על פי מדרג סוציו-אקונומי / גיא מילמן ודני רבינוביץ

הטמעת החינוך הסביבתי בבתי הספר ושאלת יישומה של אידיאולוגיית הצדק הסביבתי: נקודת המבט של עובדי ההוראה / נועם זרדז ורקפת סלע-שפי

מסות:

האם קולנו ייבלע ברעש? מאבק ציבורי סביבתי בפריפריה הצפונית – מבט מבפנים / מירב אהרון-גוטמן ורואי גוטמן

ביגון נוף מולדת: נסיעה בעקבות טשרניחובסקי / תמר ברגר

ביקורות ספרים

 

Figure 3ZIMRONI1

 

להורדת הגיליון המלא


 download square 


הקדמה


pdf

 

 

מאמרים


בניגוד לחשיבה הסביבתית העדכנית בעולם, המדיניות הסביבתית ההיררכית שהוכתבה על ידי מדינת ישראל בהרי הכרמל במשך שנים גרמה לזיהוי היער כסמל ציוני מובהק ולניכור פיזי ותרבותי בקרב תושבי שני הכפרים הדרוזיים השוכנים במקום, שהמרחב שהיה שייך להם הופקע בהדרגתיות. במאמר זה אני טוען שבסיס היחסים בין המדינה לתושבים היה ונשאר יחס היררכי קבוע, הן בהשפעת התרבות והמדיניות הסביבתיות המיליטריסטיות והן בגלל נרטיבים מדומיינים של המדינה שמציגים את היחסים כיחסי הדדיות מבוססי חובות משותפים. לטענתי, נרטיבים אלו מנוסחים מחדש לאחרונה, כשקולות ופעולות של התושבים מאתגרים הבניה זו של מערכת היחסים ומייצרים ערך חדש של היער בקרבם, בתקווה לנכס לעצמם שוב את היער ולהביא לאימוץ מדיניות סביבתית שוויונית יותר. באותה עת, היער הופך למגרש סמלי שבו הם מעצבים את זהויותיהם ואת מעמדם בתוך המדינה. pdf


סקר פסולת פיזי הוא תהליך דגימה ומדידה של אשפה ביתית, שנערך על ידי המדינה, ומטרתו לכמת את האשפה המושלכת על ידי תושבים ואת מידת שיתוף הפעולה שלהם עם מדיניות מיחזור. במאמר זה, המבוסס על עבודת שדה כסוקרת פסולת בחברה מובילה לייעוץ סביבתי, נטען שתוך כדי סיווגה ומדידתה הקפדנית של האשפה היא גם מעובדת לכדי אובייקט מדעי, חומרי ונורמטיבי חדש. המאמר מביא עדויות אתנוגרפיות על הפרקטיקות הגופניות והפרשניות בסקרים ועל החומרים המצויים באשפה, על מנת להדגים את תהליך העיבוד מחדש של האשפה לכדי “פסולת“ ו“זבל“ ולהציג את מורכבותו. הממצאים מנותחים לפי תיאוריות של סיווג מדעי ושל הטמעת טכנולוגיות יומיומית מתוך ספרות, מדע, טכנולוגיה וחברה (Science and Technology Studies). 

pdf


pdf

המאמר בוחן את יחסי הגומלין שבין סביבה, פעילות סביבתית וקידום שלום במזרח התיכון בחצי האי סיני בשנים 1983-1977 מתוך התבוננות ברשת סינגור שהתגבשה סביב נושא שימור הטבע בסיני. ברשת זו פעלו סביבתנים ישראלים שהוצבו בסיני בשנות השלטון הישראלי, מדענים בינלאומיים, אקדמאים מצרים וארגוני סביבה מקומיים ובינלאומיים. המאמר, המעלה תרומה ייחודית להיסטוריוגרפיית הסביבה במזרח התיכון, מאשש ומפתח את הנחות היסוד המופיעות בספרות העוסקת בבניית שלום סביבתית בעזרת תיאוריות רשתות סינגור ודימיון סביבתי. מהמאמר עולה בבירור הפוטנציאל הטמון בסביבתנים לקידום שלום והפוטנציאל הטמון בתקופת הפוסט-קונפליקט לקידום פרקטיקות חדשניות ויוזמות ייחודיות חוצות גבול. עוד מצביע המאמר על השפעתו החיובית של תהליך השלום על פיתוח סביבתנות במצרים ועל שמירת טבע בסיני, ועל האופן שבו השפיעו אלה על קיומה של תיירות חוצת גבולות בין המדינות, ולפיכך על השלום.


 

pdf

היחס בין טבע לתרבות הוא סוגיית יסוד באנתרופולוגיה ובמדעי החברה. בישראל התפיסה המפרידה בין טבע לתרבות משפיעה על סוגיות לאומיות, כלכליות ופוליטיות, וכן על פרשנות המונח “טבע“. המאבק על השטחים הפתוחים בישראל — אחת הסוגיות הבולטות בסדר היום התכנוני והסביבתי בישראל כיום — משמש מקרה בוחן להשפעת הפרדה זו והמאבקים סביבה. במאמר זה, המבוסס על מחקר אתנוגרפי שנערך בצומתי המפגש והקונפליקט בין חקלאות לסביבה באזורי הערבה והשרון, אציג את התפתחות מושג השטחים הפתוחים בישראל ובעולם, אתאר את השימושים השונים שנעשו בו ואנתח את ההתנגדויות שהוא מעורר. בניגוד לגישות הטוענות שההפרדה בין הטבע לתרבות אינה רלוונטית עוד למחקר החברתי, מהמאמר עולה הפוטנציאל הגלום במושג השטחים הפתוחים לאתגר את תפיסת ההפרדה הזו. לטענתי, ניתוח התפיסות השונות של ההפרדה בין הטבע לתרבות מאפשר הבנה טובה יותר של מאבקים סביבתיים וחברתיים כיום ושל היחסים בין סביבה לחברה.


pdf

בשנים האחרונות מושם דגש על חקר יחסי האדם והסביבה. גישות אקולוגיות ממשיגות את התועלות שמספקות סביבות טבעיות, אך מתקשות להסביר את האופן שבו אנשים תופסים סביבות אלו ומפרשים אותן. מאמר זה מבקש לגשר על פער זה באמצעות שימוש בגישה חברתית לניתוח הסביבה, גישה המתחקה אחר משמעויות ופרשנויות המיוחסות לנוף הטבעי ומדגישה את ריבוי התפיסות התרבותיות המתחרות ביחס לטבע. בהתבסס על מחקר שבחן תפיסות של נופי יערות הכרמל בקרב תושבי האזור — מדעני סביבה, יהודים ודרוזים — המאמר מציג את השיחים השונים והקונפליקטואליים המיוחסים לטבע כסביבה אלטרנטיבית המספקת מפלט, כסביבה הממשיכה את שגרת היומיום וכסביבת מחייה שמגולמות בה מסורת ואפליה מרחבית. הדיון מציע חשיבה מחודשת על הידע המערבי-מודרני שמייצרת הקהילה האפיסטמית של מדעני הסביבה כמכניזם להשתקת צורות של ידע מקומי ואלטרנטיבי ולטשטוש הֶקשרים חברתיים קונפליקטואליים שבבסיס תפיסות הטבע בישראל.הדור הראשון של מחקרים הקושרים בין סביבה וחברה עסק בעיקר בפגיעותן היחסית של אוכלוסיות עניות, פריפריאליות, חלשות ומוחלשות (כולל מיעוטים אתניים וילידיים) למִפגעים ולסכנות סביבתיות. העניין הרב שמעורר לאחרונה שינוי האקלים, והמודעות הגוברת לצדק האקלימי (או שמא אי-הצדק האקלימי) הכרוך במצב האקלימי הפוסט-נורמלי (מאפ“נ), הסיטו חלק מתשומת הלב המחקרית מסוגיית הפגיעות אל שאלת אחריותן הדיפרנציאלית של קבוצות שונות לעצם היווצרותן של מצוקות סביבתיות. מאמר זה, העורך השוואה בין כמויות גזי החממה שנפלטות ממשקי בית בישראל כתוצאה מצריכת מזון, עוסק במובהק בשאלת האחריות. אלא שבניגוד למחקרים רבים אחרים, המתמקדים באחריותן הדיפרנציאלית של מדינות לשינוי אקלים, הניתוח שאנו מציעים הוא תוך-מדינתי. הנתונים המדידים הראשוניים מישראל, שאנו מנתחים כאן, מאששים את הנחת המחקר: צריכת המזון לנפש במשקי בית אמידים אחראית לפליטת כמות גבוהה יותר של גזי חממה מצריכת מזון לנפש במשקי בית עניים יותר. המאמר, המתבסס על מחקר גישוש חלוצי שלנו של הסוגיה בישראל, מציף כמה מהקשיים האמפיריים המאפיינים מחקרים מסוג זה בישראל ובכלל ומציע כיוונים מתודולוגיים להתמודדות עם קשיים אלו במחקרים עתידיים.

pdf

 


pdf

מגבלות החינוך הסביבתי בבואו לחולל שינוי תפיסתי והתנהגותי מעסיקות פעילים סביבתיים וחוקרים. בישראל, הטמעת החינוך הסביבתי בבתי הספר מתבצעת בעיקר באמצעות תכניות חיצוניות, במסגרת תהליכי הפרטה רחבים במערכת החינוך. המאמר דן בהשלכות של תהליך זה על התנהלות החינוך הסביבתי ועל האפקטיביות שלו בהשגת יעדיו, ובייחוד על ההפצה של עקרונות הצדק הסביבתי, הנתפסים כחלק מהרציונל והתכלית של התחום. כל זאת מנקודת המבט של עובדי ההוראה העוסקים בו בבתי הספר היסודיים. המאמר נשען על הגישה הרואה בעובדי ההוראה סוכנים חברתיים, שתפיסתם את שדה פעולתם ואת מקומם בתוכו לא רק משקפת את מצבו של שדה זה אלא גם משמשת כגורם בהבנייתו ובעיצובו. המחקר מבוסס על ראיונות עומק עם נציגים משלוש קבוצות של עובדי הוראה: מורים לחינוך סביבתי, מדריכים מהחברה להגנת הטבע העובדים בבתי הספר ומנהלי בתי ספר. ניתוח הראיונות חושף דימוי מקצועי מוחלש, מאבקים על משאבים סימבוליים וזיקות חלשות בין עובדי ההוראה השונים. כל אלה משקפים — ומקבעים — מצב שבו החינוך הסביבתי בישראל סובל מערפול ומשוליות כתחום חינוכי, ואף מתהווה הלכה למעשה כתחום הפועל בניגוד לעקרונות הצדק הסביבתי המונחים בבסיסו, שלהטמעתם הרחבה הוא אמור להוביל.

 

מסות


pdf


pdf

 


הקדמה / אינה לייקין

גיליון זה חותם את כהונתי כעורכת מדור סקירת ספרים של כתב העת. זו הזדמנות נהדרת להודות בפומבי לכל מי שהתנדבו וכתבו סקירות מעמיקות ומאירות עיניים על ספרים חדשים, גם אם מחויבות לכתיבה מסוג זה אינה מעניקה נקודות זכות משמעותיות במבנה הארגוני הנוכחי של האקדמיה. אין לי ספק כי הסקירות האלה העשירו את הדיון הסוציולוגי בישראל, שאותו כתב העת משרת, ועל כך ברצוני להודות לכל מי שנענה לפניותינו. אני מודה גם לדני רבינוביץ, העורך הקודם של כתב העת, על ההזדמנות להתנסות בעבודת העריכה ועל תמיכתו ברעיונות חדשים לסקירות בכתב העת. כך חנכנו פורמט חדש של סקירות עומק אנליטיות, ואני מקווה שתום פסח, עורך מדור סקירת ספרים הנכנס, ימשיך ויפתח את הפורמט בגיליונות הבאים. לבסוף, אני מוקירה תודה לכל הרכזים שעשו את עבודתם הקשה במקצועיות יוצאת דופן, במסירות ובחן: תודה ענקית לאלירן ארזי, יובל הידש, אורי מאוטנר, מעין שטנדל ושי פלינט-גור. אחרון אחרון חביב: המון הצלחה לעורך החדש של מדור סקירת הספרים, סוציולוג מוכשר וחבר טוב, ד״ר תום פסח.

אינה לייקין

 

עורכת מדור ספרות

 

קרול קדרון על

Against Hybridity: Social Impasses in a Globalizing World / Haim Hazan

pdf


פנינה מוצפי-האלר על

ההקשר החברתי של התנהגות אלימה: מחקר אנתרופולוגי-חברתי על עיירת עולים בישראל / עמנואל מרקס

pdf


חגי בועז על

גלי צה"ל / אורן סופר 

pdf


רועי דוידזון על

מהבורגנים ועד בטיפול: הפיכתה של סדרת הדרמה לאמנות / נועה לביא

pdf


קרן פרידמן-פלג על

טיפול פוליטי: פסיכותרפיה בין האישי לפוליטי / ניסים אבישר

pdf


גל הדרי על

הנרטיב המזרחי החדש בישראל / אריה קיזל 

pdf


עדי לבני על

אהבה זה לא פרקטיש: המבט הישראלי על גרמניה / גד יאיר

pdf


אנה פרשיצקי על

רוסים בישראל: הפרגמטיקה של תרבות בהגירה / יוליה לרנר ורבקה פלדחי (עורכות)

pdf


ירדן ענב על

אל גיא צלמוות: חוויית השואה בראייה רב-תחומית / ניצה דוידוביץ' ודן סואן (עורכים)

pdf


אורן גולן ודבורה גולדן על

חינוך, חברה וצדק / קלרה סבג וליאת ביברמן-שלו

pdf


חן משגב על

Israeli-Palestinian Activism: Shifting Paradigms / Alexander Koensler

pdf


אורי דורצ'ין על

שומעים שחור: מוזיקה שחורה וזהות בקרב צעירים יוצאי אתיופיה בישראל / דוד רטנר

pdf


 


 

כניסה למנויים

הצצה לתוך גיליונות (קישור למאמר בלחיצה על התמונה):

אתניות ומיניות: סובייקטיביות מזרחית-הומואית חדשה ותיירות גאה בתל אביב / גילי הרטל ואורנה ששון-לוי

אתניות ומיניות: סובייקטיביות מזרחית-הומואית חדשה ותיירות גאה בתל אביב / גילי הרטל ואורנה ששון-לוי

שמיים ריקים ממלאכים: פולמוס ההדתה בחופת האתיקה הפרוטסטנטית / יהודה שנהב

שמיים ריקים ממלאכים: פולמוס ההדתה בחופת האתיקה הפרוטסטנטית / יהודה שנהב

בעקבות הגביע הקדוש: יינות ילידיים, מדע והפוליטיקה הקולוניאלית של הזהות המקומית / אריאל הנדל ודניאל מונטרסקו

בעקבות הגביע הקדוש: יינות ילידיים, מדע והפוליטיקה הקולוניאלית של הזהות המקומית / אריאל הנדל ודניאל מונטרסקו

"פה התערבבו היחד והבדידות": על ארכיטקטורה ופיקוח בחדר האוכל הקיבוצי / עידית רן–שכנאי

על האש: בשר, כוח, מרחב ולאומיות ביום העצמאות הישראלי / ניר אביאלי

על האש: בשר, כוח, מרחב ולאומיות ביום העצמאות הישראלי / ניר אביאלי

על גוף סמלי וגוף פיזי: ייצוגיות וחריגּות בשדה המחול העממי הישראלי / דינה רוגינסקי

על גוף סמלי וגוף פיזי: ייצוגיות וחריגּות בשדה המחול העממי הישראלי / דינה רוגינסקי

בנייתו של הומו פיננסיוס: מוסכמות, רגשות ומוסר בחינוך הפיננסי / דניאל ממן וזאב רוזנהק

בנייתו של הומו פיננסיוס: מוסכמות, רגשות ומוסר בחינוך הפיננסי / דניאל ממן וזאב רוזנהק

חזיון ראווה של כוח ממסדי בצומת שבין גזע למגדר / נועה חזן

חזיון ראווה של כוח ממסדי בצומת שבין גזע למגדר / נועה חזן

תמונה קבוצתית יפה עם רובה: ייצוגי חיילות באלבומי צה

תמונה קבוצתית יפה עם רובה: ייצוגי חיילות באלבומי צה"ל בשנים 1958-1948 / חוה ברונפלד-שטיין

דרך כמקום בתנועה: כביש 31 וערד בין חיבור לניתוק / בתיה רודד, אבינעם מאיר וארנון בן-ישראל

דרך כמקום בתנועה: כביש 31 וערד בין חיבור לניתוק / בתיה רודד, אבינעם מאיר וארנון בן-ישראל

לעזוב את גן עדן: סביבתנות וקידום השלום בחצי האי סיני, 1977-1983 / שחר שדה

לעזוב את גן עדן: סביבתנות וקידום השלום בחצי האי סיני, 1977-1983 / שחר שדה

להוציא פסולת מאשפה: רשמים אנתרופולוגיים מסקרי אשפה ביתית בישראל / טליה פריד

להוציא פסולת מאשפה: רשמים אנתרופולוגיים מסקרי אשפה ביתית בישראל / טליה פריד

פרופסיונליזם בישראל: בין שימור כוחה של הפרופסיה להגנת ההגמוניה / הדס שדר וצביקה אור

פרופסיונליזם בישראל: בין שימור כוחה של הפרופסיה להגנת ההגמוניה / הדס שדר וצביקה אור

מכונת המגורים: לקראת מודרניות אלטרנטיבית / הדס שדר וחיים יעקובי

מכונת המגורים: לקראת מודרניות אלטרנטיבית / הדס שדר וחיים יעקובי

פוליטיקה ביו-מרחבית בישראל: טריטוריה, דמוגרפיה ושליטה אפקטיבית / ינון כהן וניב גורדון

פוליטיקה ביו-מרחבית בישראל: טריטוריה, דמוגרפיה ושליטה אפקטיבית / ינון כהן וניב גורדון

חזיון ראווה של כוח ממסדי בצומת שבין גזע למגדר / נועה חזן

חזיון ראווה של כוח ממסדי בצומת שבין גזע למגדר / נועה חזן

בין פלשתינה, לבנון ואירופה: נסיעות וטיולים בתנאים של מזרח תיכון קולוניאלי חסר גבולות / שחר פן

בין פלשתינה, לבנון ואירופה: נסיעות וטיולים בתנאים של מזרח תיכון קולוניאלי חסר גבולות / שחר פן

גלובליזציה, שייכות וקהילת מהגרי העבודה האפריקאים בתל אביב-יפו / אילן ויזל וטובי פנסטר

גלובליזציה, שייכות וקהילת מהגרי העבודה האפריקאים בתל אביב-יפו / אילן ויזל וטובי פנסטר

תמונה קבוצתית יפה עם רובה: ייצוגי חיילות באלבומי צה

תמונה קבוצתית יפה עם רובה: ייצוגי חיילות באלבומי צה"ל בשנים 1958-1948 / חוה ברונפלד-שטיין

אנו עובדות בימים אלה על בניית אתר חדש לכתב העת "סוציולוגיה ישראלית". בקרוב נעלה לאוויר באתר חדשני ונגיש יותר!